ކ. މާލެ
|
14 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 17:47
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުން
ފައިސާ ލިބޭ ލިސްޓުގައި ޖުމްލަ 6 ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް
 
ދިހަހާސް މެންބަރުން ހަމަވާ ޕާޓީތަކަކީ އެމްޑީޕީ، ޕީޕީއެމް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، އަދާލަތު ޕާޓީ، އެމްޑީއޭ އަދި ޕީއެންސީ

އަންނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން ލަފާކުރާ ބަޖެޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރިއިރު، 10،000 މެންބަރުން ހަމަވެފައިވަނީ 6 ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެެވެ.

އެކޮމިޝަންގެ ނައިބުރައީސް އިސްމާއީލް ހަބީބް ވިދާޅުވީ، 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރި ދުވަހާ ހަމަޔަށް ދިހަހާސް މެންބަރުން ހަމަވަނީ 6 ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ކަމަށާއި، އެ ޕާޓީތަކަކީ؛ އެމްޑީޕީ، ޕީޕީއެމް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، އަދާލަތު ޕާޓީ، އެމްޑީއޭ އަދި ޕީއެންސީ ކަމަށެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް، ހުށަހެޅި 49.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށް 306 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް، ޖުމުލަ 49.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް މަޖިލީހުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

ހަބީބް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދިނުމަށް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި (2023 ވަނަ އަހަރު) ހިމެނި، އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން 36.89 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ 6 ޕާޓީއަކަށް ދޫކޮށްފައެވެ.

ފައިސާ ލިބުނު ޕާޓީތަކަކީ؛ އެމްޑީޕީ، އަދާލަތު ޕާޓީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމް، އެމްޑީއޭ އަދި އެމްއެންޕީއެވެ. މީގެތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ފައިސާ ލިބިފައިވަނީ އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީއަށެވެ. އެޕާޓީއަށް 14،212،790.92 (ސާދަ މިލިއަން ދެ ލައްކަ ބާރަ ހާސް ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ރުފިޔާ، ނުވަދިހަ ދެ ލާރި) ލިބެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެ ޕާޓީގައި ތިބީ 57،529 މެންބަރުންނެވެ.

އެންމެ މަދުން ފައިސާ ލިބިފައިވަނީ އަދާލަތު ޕާޓީއަށެވެ. އެޕާޓީއަށް 2،412،485.90 (ދެ މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ބާރަ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަސް ރުފިޔާ، ނުވަދިހަ ލާރި) ލިބެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެޕާޓީގައި ތިބީ 9،765 މެންބަރުންނެވެ. ޕާޓީތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާއިން، ބޮލަކަށް ޖެހޭ އަދަދަކީ 247.05 ރުފިޔާއެވެ.

ކޮމެންޓް