ކ. މާލެ
|
14 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 19:07
ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ބެލެވޭ ތަކެތި ހޯދާފައި
ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ބެލެވޭ ތަކެތި ހޯދާފައި
ޕޮލިސް
އޮޕަރޭޝަން ފަނާރު
"އޮޕަރޭޝަން ފަނާރު"ގެ ނަމުގައި ފަރުވާގެ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
 
ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް ވަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުން މުޖުތަމައުއަށް ނެރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި
 
ޑްރަގް ކޯޓުން ފަރުވާއަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާ 700 މީހުން އެބަތިބި

ޑްރަގް ކޯޓުން ފަރުވާއަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް "އޮޕަރޭޝަން ފަނާރު"ގެ ނަމުގައި ފަރުވާގެ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ ފޯ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، މުހައްމަދު ފިރުޒުލް އަބްދުﷲ ޚަލީލު ވިދާޅުވީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކީ މުޖުތަމައުގެ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށާއި، އެކަމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ކުރިއަށް ޑްރަގް ކޯޓުން ފަރުވާއަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާ 700 ފަރާތަށް އަމާޒުކޮށް ''އޮޕަރޭޝަން ފަނާރު''ގެ ނަމުގައި ފަރުވާގެ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފިރުޒުލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހާލަތަށް ބަލާއިރު ޑްރަގްކޯޓުގެ ފަރުވާއަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވާ 700 ފަރާތެއް ފަރުވާއަށް އެކްސެސް ނުވެވި އެފަރުވާއަށް ވާސިލް ނުވެވި ތިބިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ މިކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމުގެ ގޮތުން އޮޕަރޭޝަން ފަނާރުގެ ނަމުގައި މިހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާއަށް އެކްސަސް ވެވޭނެ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް މިހާރު ފެށިގެން އެބަ ކުރިއަށްދޭ. އަދި މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މިފަރުވާއަށް ވާސިލް ވެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްގެންދެވިގެންދާނެ ކަން އަޅުގަނޑު އުފަލާއެކު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން
ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ ފޯ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، މުހައްމަދު ފިރުޒުލް އަބްދުﷲ ޚަލީލު

ޑްރަގް ކޯޓުން ފަރުވާއަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް "އޮޕަރޭޝަން ފަނާރު"ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާފައިވާއިރު، ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް ވަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުން މުޖުތަމައުއަށް ނެރުމަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން މެތަޑޯންގެ ފަރުވާ މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކޮށް ފަރުވާ ދީފައިވެއެވެ. މިފަރުވާއާއި ގުޅޭގޮތުން އޭރު ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ (އެންޑީއޭ) އިން ބުނެފައިވަނީ މެތަޑޯންގެ ޚިދުމަތާއެކު މަސްތުވާތަކެއްޗަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް ކުޑަކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، ޖިނާއީ ކުދިކުދި ކުށްތަކަށް އަރައިގަތުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަދު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވައްކަމުގެ މައްސަލަތައް ވެސް މަދުކަމަށް ރިކޯޑުތަކުން ދައްކާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން މުޖުތަމައުއަށް ނެރުމަށްޓަކައި ސިއްހީ އެޕްރޯޗަކުން މަސައްކަތް ކުރުމުން ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކަމަށާއި، މުޖުތަމައުއަށް އެކަމުގެ ހެޔޮ އަސަރު ކުރާ ކަމަށް އެންޑީއޭއިން ބުނެއެވެ.

މެތަޑޯނަކީ ބޭހާއެކު ދެވޭ ފަރުވާއެކެވެ. ކައުންސެލިންއާއި އެޑިޔުކޭޝަންގެ އިތުރުން މިހާއަށް ދިރިއުޅުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ގޮތަށް ގިނަ ސެޝަންތަކެއް މިޕްރޮގްރާމްގައި ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. މެތަޑޯންގެ ޑޯޒް ކުޑަކޮށް ފަށާ މަތިކުރަމުން ގޮސް އެ މީހަކާ ގުޅޭ މެއިންޓަނެންސް ޑޯޒް ދިނުމުން ބޭނުންކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓިގެންދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
"ބިންވެރިޔާ" ސްކީމްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ، ބިން ހިއްކޭވަރު ބެލުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރަމުންދާނެ- ފިރުޒުލް
ޔާމީން މިނިވަންކުރުމާމެދު ސުވާލުކުރުމުން ސަރުކާރުގެ ސީދާ ޖަވާބެއް ނުލިބުނު
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ލަސްވި ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ސަރުކާރު
މުލީއާގެ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ އެ އިމާރާތުގެ އަސްލަށް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށް: ރައީސް އޮފީސް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަކޮށް "ވިޒިޓާ އިކޮނޮމީ ކައުންސިލް"ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ކައުންސިލެއް އުފައްދަވައިފި
ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުން މަޖިލީހުން ލިބޭނެކަމުގެ އިތުބާރު އެބައޮތް، މިތިބީ ޕޮޒިޓިވްކޮށް - ފިރުޒުލް
އިންޑިއާ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އިންޑިއާގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ، މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނީ އޮމާންކޮށް- ފިރުޒުލް
ކުރީ ސަރުކާރުން ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ދީފައިވާ މީހުންނަށް، އެމީހަކަށް ލިބިފައި އޮތް ތަނަކުން، އެ މިންވަރަށް ފޯރުކޮށް ދޭނަން: ސަރުކާރު