ކ. މާލެ
|
21 ޖެނުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 07:39
ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ ފޯ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ މުހައްމަދު ފިރުޒުލް އަބްދުﷲ ހަލީލު
ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ ފޯ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ މުހައްމަދު ފިރުޒުލް އަބްދުﷲ ހަލީލު
ރާއްޖެއެމްވީ
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ
"ބިންވެރިޔާ" ސްކީމްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ، ބިން ހިއްކޭވަރު ބެލުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރަމުންދާނެ- ފިރުޒުލް
 
ހިއްކާތަންތަނުގެ ދެމެދުގައި ފަސޭހަކަމާ އެކު ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ވެސް ހަމަޖައްސާނެ
 
ގިރާވަރުން 54، ގުޅީފަޅުން 94 ހެކްޓަރު ހިއްކާފައިވޭ

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތިދޭން ކުރީގެ ސަރުކާރުން ފެށި "ބިންވެރިޔާ" ސްކީމްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި ބިން ހިއްކޭވަރު ބެލުމަށް ފަހު ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރަމުންދާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ ފޯ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ މުހައްމަދު ފިރުޒުލް އަބްދުﷲ ހަލީލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ބިންވެރިންގެ ސައްލާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފިރުޒުލް ވިދާޅުވީ ގޯތިތައް އާއްމުންނާއި ހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ހަތަރު ކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ދެއްވާ ކަަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ގޯތިދޭން ކަނޑައެޅި ތަންތަނަށް ބިން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި އެ ތަންތަނުގެ އަސާސީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގާއިމްކުރުމާއި، ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން އަދި ގޯތިތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ މީހުންނާ ހަވާލުކުރުން ކަމަށް ފިރުޒުލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފިރުޒުލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް އައި އިރު ގިރާވަރުން 54، ގުޅީފަޅުން 94 ހެކްޓަރު ހިއްކާފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ހިއްކާތަންތަނުގެ ދެމެދުގައި ފަސޭހަކަމާއި އެކު ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ވެސް ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް މާލެ، ވިލިމާލެ، ގުޅީފަޅު އަދި ތިލަފުށި ގުޅާލުމަށް ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބިން މާއްދީ ގޮތެއްގައި ލިބުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ވާން ޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލިޔުން ދޫކުރުމާއި ހިއްކަން ޖެހޭ ބައިތައް ފުރިހަމަ އަށް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ފިރުޒުލް ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
"އޮޕަރޭޝަން ފަނާރު"ގެ ނަމުގައި ފަރުވާގެ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
ޔާމީން މިނިވަންކުރުމާމެދު ސުވާލުކުރުމުން ސަރުކާރުގެ ސީދާ ޖަވާބެއް ނުލިބުނު
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ލަސްވި ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ސަރުކާރު
މުލީއާގެ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ އެ އިމާރާތުގެ އަސްލަށް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށް: ރައީސް އޮފީސް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަކޮށް "ވިޒިޓާ އިކޮނޮމީ ކައުންސިލް"ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ކައުންސިލެއް އުފައްދަވައިފި
ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުން މަޖިލީހުން ލިބޭނެކަމުގެ އިތުބާރު އެބައޮތް، މިތިބީ ޕޮޒިޓިވްކޮށް - ފިރުޒުލް
އިންޑިއާ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އިންޑިއާގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ، މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނީ އޮމާންކޮށް- ފިރުޒުލް
ކުރީ ސަރުކާރުން ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ދީފައިވާ މީހުންނަށް، އެމީހަކަށް ލިބިފައި އޮތް ތަނަކުން، އެ މިންވަރަށް ފޯރުކޮށް ދޭނަން: ސަރުކާރު