ކ. މާލެ
|
20 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 09:34
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ ކުރެހުމެއް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ ކުރެހުމެއް
ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަޝްރޫއު
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ލަސްވި ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ސަރުކާރު
 
ޓެކްނިކަލް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވި
 
މުޅި މި މަޝްރޫއަށް 500 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަވޭ
 
އެސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށްފަހު އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ

ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑު ލަސްކަމެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ ފޯ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، މުހައްމަދު ފިރުޒުލް އަބްދުﷲ ޚަލީލް ވިދާޅުވީ ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު 77 އިންސައްތަ ނިމިފައި އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ ތާވަލްއިން ދައްކާ ގޮތުގައި ނިމިފައިވަނީ އެންމެ 27 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ކަމަށް ފިރުޒުލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން މިމަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތަށް މިހައި ބޮޑު ލަސްކަމެއް އައި ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފިރުޒުލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށްފަހު އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މިސަރުކާރުން ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ އެމަސައްކަތުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުން. ކޮން މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެގެން ކޮން ކަންތައްތަކެއް ދިމާވެގެންތޯ މިހުރި ޗެލަންޖަސްތައް މިހުރީ. މިހައި ބޮޑު ލަސްވުމެއް މިމަސައްކަތުގައި މިއުޅެނީ. ހަފްތާ ސާދަ އެޖެންޑާގައި ވެސް އެކަން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފާހަގަކޮށްފައިވޭ. އެކަންކަމަށްފަހު ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން ރީޝެޑިއުލް ކުރެވިގެން އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމާލުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަގު ޗާޓަކާ ހަމައަށް އާދެވޭނީ.
ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ ފޯ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، މުހައްމަދު ފިރުޒުލް އަބްދުﷲ ޚަލީލް

ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ލަސްވި ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވާއިރު، މިމަޝްރޫއާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ތިލަމާލެ ބްރިޖު ނިންމަން ކަނޑައެޅި މުއްދަތުގައި ނުނިމުމުން އެކަމާއި ދެރަފުޅުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޓެކްނިކަލް ގިނަ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ލަސްވެފައިވާކަމަށް މީގެ ކުރިން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މާލެއިން ތިލަފުއްޓަށް އަޅާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް މި އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ބްރިޖް ގިރާވަރާ ހަމައަށް ގުޅާލުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް އެންމެ އުސްކޮށް ހަދާ ޕްރީކާސްޓް ސެގްމަންޓުތައް ހުންނާނީ މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ ތިލަމާލެ ބްރިޖުގައި ކަމަށް، ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ ސުޕަރ ސްޓްރަކްޗަރގެ ޕްރީކާސްޓް ސެގްމަންޓްތަކުގެ އުސްމިނުގައި 8.177 މީޓަރު ހުންނާނެކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުންޏެވެ.

ތިލަމާލެ ބްރިޖު މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 3 ބުރިޖާއި، ކޯޒުވޭ އަދި މަގުތަކުގެ ނެޓްވޯކު ހަދާއިރު ދިގުމިނުގައި 6.7 ކިލޯމީޓަރު ހުންނާނެއެވެ. މީގެއިތުރަށް ގުޅާލާ ކޮންމެ ރަށަކަށް އަރާ ފޭބުމަށް އިންޓަރޗޭންޖް ޕޮއިންޓްތަކާއި، ޕާކިންގ ސަރަހައްދުތައް ވެސް މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހަދާނެއެވެ.

މުޅި މި މަޝްރޫއަށް 500 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަވެއެވެ. މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދަނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދޭ 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގްރާންޓާއި 400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓްގެ ދަށުންނެވެ. ތިލަމާލެ ބްރިޖްގެ މަޝްރޫއަކީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އުމްރާނީ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޝްރޫއު ކަމަށް ވާއިރު، އެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް