ކ. މާލެ
|
20 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 08:48
މުލީއާގެ
މުލީއާގެ
ވިކިމީޑިއާ
މުލީއާގެ މަރާމާތުކުރުން
މުލީއާގެ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ އެ އިމާރާތުގެ އަސްލަށް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށް: ރައީސް އޮފީސް
 
ރައީސް މުއިއްޒުގެ ދެކަނބަލުން މުލީއާގެއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރައްވާނީ އެތަން މަރާމާތުކޮށް ނިމުމުން
 
އޮންނަ އުސޫލުން މުލީއާގޭގެ މެއިންޓަނަންސްއަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރޭ
 
ގައުމީ ތަރިކަ ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް މިސަރުކާރުން އިސްކަންދޭނެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިރިއުޅުއްވާ ރަސްމީ ގެކޮޅު މުލީއާގެ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ އެ އިމާރާތުގެ އަސްލަށް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

މުލީއާގެ މަރާމާތު ކުރާތީ ބައެއް ރައްޔިތުން ދަނީ އެކަމާއި ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުންފާޅު ކުރަމުންނެވެ. މުލީއާގެއަކީ އާސާރި ބިނާއެއް ކަމަށާއި، އެތަނުގެ އަސްލަށް ބަދަލެއް ގެނެސްގެން ނުވާނެ ކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ ފޯ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، މުހައްމަދު ފިރުޒުލް އަބްދުﷲ ޚަލީލް ވިދާޅުވީ ދިވެހި ގައުމީ ތަރިކަ ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް މިސަރުކާރުން އިސްކަންދޭނެ ކަމަށާއި، އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ތަރިކަ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ރައީސްގެ ވައުދުފުޅެއް ކަމަށެވެ. އެ ތަރިކައިގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްބަޔަކީ މިކަހަލަ އާސާރުތަންތަން ކަމަށާއި، އެއާސާރުތަކަށް އުނިކަން ލިބޭ ގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ފިރުޒުލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފިރުޒުލް ވިދާޅުވީ މަރާމާތުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާއިރު، އެގެކޮޅުގެ އަސްލަށް ބަދަލެއް އަންނަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުހިނގާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވެރިކަން ބަދަލުނުވި ކަމުގައި ވިޔަސް އޮންނަ އުސޫލުން މެއިންޓަނަންސްއަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ކަމަށް ފިރުޒުލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މުލީއާގެ އޭ ދެންނެވީމަ ވަށާ އިންފާރު މުޅި ޖާގައަށް މުލީއާގެ ކިޔަން. ނަމަވެސް ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި މުލީއާގެ މިކިޔަނީ މުލީއާގޭގައި މިހުރި ތާރީހީ އާސާރީގެކޮޅަށް ތެދެއްތޯ. މަރާމާތުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާއިރު، އެގެކޮޅުގެ އަސްލަށް ތާރީހީ ޚާއްސަ ކަމަށް ބަދަލެއް އަންނަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުހިނގާނެ. އެހެންވީމަ މަރާމާތުގެ ކަންތައްތައް އޭގެ ޒާތުގައި ވެސް ހަމަ އާއްމު އުސޫލުން ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް އަދި ވެރިކަން ބަދަލުނުވިކަމުގައި ވިޔަސް ތަނުގެ މެއިންޓަނަންސްއަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މިހެން ހުރި މަސައްކަތްތަކެއް އެތަނުގެ ތެރޭގައި ކުރެވިގެންދާނެ. އެ ގެ ހުރި ގޮތަށް އާސާރީ އެ ޚާއްސަ ކަމަށް އެއްވެސް އުނި ކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތަށް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ.
ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ ފޯ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، މުހައްމަދު ފިރުޒުލް އަބްދުﷲ ޚަލީލް

ރައީސް މުއިއްޒުގެ ދެކަނބަލުން މުލީއާގެއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރައްވާނީ އެތަން މަރާމާތުކޮށް ނިމުމުންނެވެ. އެމަސައްކަތްތަށް ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މަސް ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ. އަދި މުލީއާގެ މަރާމާތުކޮށް ނިމެންދެން ރައީސް މުއިއްޒުގެ ދެކަނބަލުން ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާނީ އެމަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅު މ. ދިމްޔާތުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކަރޯކޭ ޖެއްސުމަކީ ރައީސްގެ އާއިލާއިން ކުރައްވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވި، ނަމަވެސް ދައުރުވާ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ ތަފާތު މަންޒަރެއް
"ބިންވެރިޔާ" ސްކީމްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ، ބިން ހިއްކޭވަރު ބެލުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރަމުންދާނެ- ފިރުޒުލް
"އޮޕަރޭޝަން ފަނާރު"ގެ ނަމުގައި ފަރުވާގެ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
ޔާމީން މިނިވަންކުރުމާމެދު ސުވާލުކުރުމުން ސަރުކާރުގެ ސީދާ ޖަވާބެއް ނުލިބުނު
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ލަސްވި ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ސަރުކާރު
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަކޮށް "ވިޒިޓާ އިކޮނޮމީ ކައުންސިލް"ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ކައުންސިލެއް އުފައްދަވައިފި
ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުން މަޖިލީހުން ލިބޭނެކަމުގެ އިތުބާރު އެބައޮތް، މިތިބީ ޕޮޒިޓިވްކޮށް - ފިރުޒުލް
އިންޑިއާ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އިންޑިއާގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ، މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނީ އޮމާންކޮށް- ފިރުޒުލް