ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 11:45
ދީރާސާގައި ބައިވެރިވި 15 އަހަރުގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ 4 ކުއްޖަކުން 1 އަކީ، ހިސާބު ޢިލްމާއި، ކިޔުންތެރިކަމާއި ސައެންސްގެ ޢިލްމަށް ދަށް ކުދިން
ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ދަށްވުން
ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ދަށްވެގެން މި އުޅެނީ ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ކަމަށް ބުނާނެ ޖާގައެއް ނެތް: ދިރާސާ
 
ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމުގެ ފެންވަރު މި ދުވަސްވަރު އެހާ ދަށްވެގެން އުޅެނީ، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އޯއީސީޑީގެ ދިރާސާއިން ދައްކަނީ އެހެނެއް ނޫން
 
ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމުގެ ފެންވަރު ދައްވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އަސްލަކަށް ވެފައި ވަނީ، ކުޅިވަރާއި މަޖަލުގެ މަޤްޞަދަށް، މޯބައިލް ފޯނު ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު އިތުރުވުން

އަދުގެ 21 ވަނަ ޤަރުނަކީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން ތާރީޚު ދެކެފައި ނުވާ ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުންތަކެއް އިންސާނީ ޙަޟަރާތުން ހޯދަމުން އަންނަ ދުވަސްވަރެކެވެ. ހިތާމައަކީ، އެ ކުރިއެރުންތަކާ އެއްވަރަށް ނުވަތަ އެއާ ގާތަށްވެސް، ނަފުސު ތަރައްޤީ ނުކުރެވޭ ކަމެވެ. އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން އެންޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓް (އޯއީސީޑީ) އިން ދާދި މިދާކަށް ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދިރާސާގެ ނަތީޖާވެސް ބުނީ ހަމަ އެފަދަ ވާހަކަތަކެކެވެ.

ޑިސެމްބަރ 5 ވަނަ ދުވަހު އޯއީސީޑީއިން އާންމު ކުރި ދިރާސާ ބުނާ ގޮތުގައި ފުރާވަރު ޢުމުރުގެ ކުދިންގެ ކިބާގައި ހިސާބުގެ ޢިލްމާއި، ކިޔުންތެރިކަމުގެ ހުނަރު، ތާރީޚު ދެކެފައި ނުވާ ދަރަޖައަކަށް މިހާރު ވަނީ ހީނަރުވެފައެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން، އެތައް ޤައުމެއްގެ ޙާލަކީވެސް ހަމަ އެއީ އެކަމަށާއި މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ އިލްޒާމް، މުޅި ދުނިޔެ އިނދަޖައްސާލި ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ މައްޗަށް ބިންދާލެވެން ނެތްކަންވެސް އޯއީސީޑީއިން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

ފުރާވަރު ޢުމުރު ކުދިންގެ އުނގުނެމުގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި ޢިލްމީ ފެންވަރު ވަޒަން ކުރުމަށް އޯއީސީޑީއިން ޚާއްޞަ ދިރާސާތަކެއް ހަދަން ފެށީ 2000 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ދިރާސާ މައިގަނޑުގެ ގޮތުގައި ޚާއްޞަކޮށްފައި އޮންނަނީ ކިޔުންތެރިކަމުގެ ހުނަރާއި، ހިސާބާއި ސައިންސްގެ ހުނަރުވެރި ޢިލްމު ވަޒަން ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. އޭގެ ފަހުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް، ދިރާސާ ރިޕޯޓެއް ޢާންމު ކުރަމުން ދާ އިރު، މި ފަހަރުގެ ރިޕޯޓަކީ، އެހން އަހަރުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު ބޮޑު ވެއްޓުމެއް ފާހަގަ ކުރެވުނު އަހަރެކެވެ.

ދިރާސާއަށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރަނީ ޢުމުރުން 15 އަހަރުގެ ކުދިންގެ މެދުގައި ނަގާ 2 ގަޑިއިރުގެ ޓެސްޓެއްގެ އެހީގައެވެ. އޯއީސީޑީގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުރިއަރާފައި އޮތް 38 ޤައުމެއްގެ އިތުރުން މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ 44 ޤައުމަކުންވެސް ދިރާސާގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އޯއީސީޑީގެ މި ދިރާސާއަކީ ޢިލްމީ ހުނަރުވެރިކަން ވަޒަން ކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި އެއް ޤައުމު އަނެއް ޤައުމާ އަޅާ ކިޔަން ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް ކަން ފާހަގަ ކުރަން ޖެހެއެވެ. އެހެން ކަމުން، ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލާފަ ފަރާތްތަކުންވެސް މި ދެންނެވި ދިރާސާއަށް ފާރަވެރިވެއެވެ.

އޯއީސީޑީގެ ދިރާސާގެ އެންމެ ފަހުގެ ހޯދުންތަކަށް ބަލާލަމާ ހިނގާށެވެ. އޯއީސީޑީގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ ފުރާވަރު ޢުމުރުގެ ކުދިންގެ އާބާދީގައި ކިޔުންތެރިކަމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 10 ޕޮއިންޓްސް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. ހިސާބު ޢިލްމުގެ ހުނަރުތަކަށް ބަލާއިރު އެ ފަރަޤު 15 ޕޮއިންޓަށް އަރައެވެ. އެއީ އުނގެނުމުގެ އަހަރު ދުވަހަކަށް ބަލައިފިނަމަ، އަހަރުގެ 4 ބައިކުޅަ 3 ބައިގެ މުއްދަތުގައި ދަސްކުރާނެ އެއްޗެއްސެވެ.

އޯއީސީޑީގެ ޤައުމުތަކުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު، ޢިލްމީ ފެންވަރު އުޅެނީ ތާރީޚު ނުދެކޭހާ ދަށްކޮށް. 2018 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލަންޏާ، ކިޔުންތެރިކަމުގެ ހުނަރުގެ ރޮނގުން 10 ޕޮއިންޓް ދަށަށް ގޮސްފަ އޮތް އިރު، ހިސާބު ޢިލްމުގެ ރޮނގުން 15 ޕޮއިންޓް ވެއްޓިފަ މިއޮތީ. އެއީ ކިޔުންތެރިކަމަށް ބަލާއިރު އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅަ 1 ބައި، ހިސާބުގެ ޢިލްމަށް ބަލާއިރު 4 ބައިކުޅަ 3 ބައި.
މަތިއާޒް ކޯމަން؛ އޯއީސީޑީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި 81 ޤައުމުގެ ތެރެއިން ދެބަކުޅަ 1 ބައި ޤައުމުގެ ފުރާވަރު ޢުމުރުގެ ކުދިންގެ ޢިލްމީ ފެންވަރަށް ދަށަށް ގޮސްފައި ވާ އިރު، ޖަރުމަނުވިލާތް، އައިސްލަންޑް އަދި ނެދަލަންޑްސްއާއި ނޯވޭއާއި ޕޯލަންޑް ފަދަ ޤައުމުތަކުގައި ހިސާބު ޢިލްމުގެ ދާއިރާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފައި ވާ ކަމަށް ދިރާސާގެ ހޯދުންތަކުން ދައްކައެވެ.

ސްކޫލަށް ދާން ފޫހުވެ ނުވަތަ ކިޔެވުމަށް ޝަޢުޤު ނުހުންނަ ކުދިންގެ ޝަކުވާތައް ގިނަ ވަމުންދާ އަދުގެ ދުނިޔޭގައި، މިއީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ މައްސަލައެކެވެ. ދީރާސާގައި ބައިވެރިވި 15 އަހަރުގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ 4 ކުއްޖަކުން 1 އަކީ، ހިސާބު ޢިލްމާއި، ކިޔުންތެރިކަމާއި ސައެންސްގެ ޢިލްމަށް ދަށް ކުއްޖެކެވެ. އެ ކުދިންނަކީ އެ ދާއިރާތަކުން އެ ކުދިންނަށް ދެއްކި އެންމެ އަސާސީ ހިސާބު ނަމްބަރުތަކާއި އާދައިގެ ދެލިގަނޑަކުން މާނައެއް ދޭހަ ކުރުމަށްވެސް ފެއިލްވި ކުދިންނެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސާ ބޮޑަށް ޚާއްޞަކޮށްފަ ވަނީ ހިސާބު ޢިލްމަށް. މީގެ ކުރީ އަހަރުތަކުގަ އައިސްފަ ހުރި ބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރު، 3 ގުނަ އިތުރު ވެއްޓުމެއް މިދިޔަ އަހަރު އައީ. ހިސާބު ޢިލްމުގެ ރޮނގުން ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު އެންމެ ބޮޑަށް ދަށަށް ދިޔަ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޖަރުމަނުވިލާތް، އައިސްލަންޑް، ނޯވޭ އަދި ޕޯލަންޑް ފާހަގަ ކުރަން ޖެހޭ. އެ ޤައުމުތަކުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު 25 ޕޮއިންޓް ނުވަތަ އެއަށްވުރެވެސް ބޮޑު ވެއްޓުމުގަ އުޅެނީ. 3 ދާއިރާއިންވެސް ބޮޑު ވެއްޓުމެއް އައިސްފައި ވާ އިރު، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ކޮނޑުގައި ހުރިހާ އިލްޒާމެއް އެޅުވޭކަށް ނެތް.
މަތިއާޒް ކޯމަން؛ އޯއީސީޑީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމުގެ ފެންވަރު މި ދުވަސްވަރު އެހާ ދަށްވެގެން އުޅެނީ، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު މުޅި ދުނިޔެ ފުރަބަންދުކޮށް، އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްތަކާއި އެކަހެރި މަންސަތަކުގައި ކުލާސްތައް ނަގައި ދިނުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލު ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް، އޯއީސީޑީގެ ދިރާސާއިން ބުނީ މުޅިން ތަފާތު ވާހަކައެކެވެ. ފުރާވަރު ޢުމުރުގެ ކުދިންގެ މެދުގައި ސައެންސްއާއި ހިސާބު ޢިލްމާއި ކިޔުންތެރިކަމުގެ ހުނަރު ދަށްވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އަސްލަކަށް ވެފައި ވަނީ، ކުޅިވަރާއި މަޖަލުގެ މަޤްޞަދަށް، މޯބައިލް ފޯނު ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު އާދަޔާ ޚިލާފަށް އިތުރުވުމެވެ. އަދި މާއްދާތައް ކިޔަވައިދޭނެ ޓީޗަރުން ލިބުމުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ސްކޫލުތަކުގައިވެސް ދަރިވަރުންގެ ސައެންސްއާއި، ހިސާބު ޢިލްމާއި ކިޔުންތެރިކަމުގެ ހުނަރު ދަށްވެފައި ވާ ކަން އޯއީސީޑީގެ ދިރާސާ ރިޕޯޓުން ހާމަވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަންވެސް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ދައުރެއް އަދާ ކުރި، މިސާލަކަށް ބްރެޒީލް ކަހަލަ ޤައުމުތަކުގަ ސްކޫލުތައް ބަންދުކުރި ވަރަށް ގިނަ ދުވަހަށް. ނަތީޖާތައް ހާސިލުކުރުމަށް ބަލާއިރު އެކަމުން ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރާ. އެކަމަކު، އެހެން ސަބަބުތައްވެސް އަހަރެމެންނަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު. މިސާލަކަށް ޑިޖިޓަލް ދުނިޔެ ތެރެއިން ސަމާލުކަން ދަމައިގަތުން، ބްރެޒީލްގަވެސް މި މައްސަލަ އޮތް. ފުރާވަރު ޢުމުރުގެ ކުދިން މި ތިބެނީ ނުތަނަވަސްކަމެއްގެ ތެރޭގަ އަބަދުވެސް، ޑިޖިޓަލް ޢާލާތްތަކާ ހެދި ކުލާސް ތެރޭގަވެސް ސަމާލުކަން ގެއްލިފަ ކުދިން ތިބެނީ. އެއީ ހަމަ މުހިންމު ސަބަބެއްހެން ހީވަނީ. ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ލިބޭ މިންވަރުވެސް ދަށް. ގޭގަ އުޅޭ އުޅުމާއި، ސްކޫލުގެ ކަންކަމުގައި މައިންބަފައިންގެ ދައުރު ކިހާ މުހިންމުކަން އަހަރެމެންނަށް އެބަ އެނގޭދޯ! އެކަމަކު، އެ ގުޅުންތައްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފަ މި އޮންނަނީ. މިހާ ބޮޑަށް ނަތީޖާ ދަށްވުމުގަ، މި ބުނި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ދައުރެއް އޮވެދާނެ.
މަތިއާޒް ކޯމަން؛ އޯއީސީޑީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

މިއީ ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން ކަމަށް އޯއީސީޑީއިން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ސިންގަޕޫރުން ބައިވެރި ދަރިވަރުންނަކީ ހިސާބާއި، ސައެންސްގެ ޢިލްމާއި ކިޔުންތެރިކަމުގެ ހުނަރުގެ ރޮނގުން އެންމެ މަތީ މާކްސް ހޯދި ދަރިވަރުންކަން އޯއީސީޑީއިން ފާހަގަ ކުރެއެވެ. އަދި ސިންގަޕޫރުގެ ދަރިވަރުންނަކީ އޯއީސީޑީގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ތިބި އެ ޢުމުރުފުރާގެ ދަރިވަރުންނަށް ވުރެ، ޢިލްމާއި ހުނަރުގެ ގޮތުން 3 އަހަރާއި 5 އަހަރު ކުރީގައި އުޅޭ ބައެއް ކަމަށްވެސް އޯއީސީޑީއިން ބުނެއެވެ.

ސިންގަޕޫރުގެ ފަހަތުން ލިސްޓުގައި ދެން އޮތީ މަކާއޯ، ޓައިވާން، ހޮންގްކޮންގް، ޖަޕާން އަދި ދެކުނު ކޮރެއާއެވެ. އެސްޓޯނިއާއާއި ކެނެޑާއިންވެސް ވަނީ ފުދޭ ވަރެއްގެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް