ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 11:24
ޑރ.މުއިއްޒު އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިންގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ޑރ.މުއިއްޒު އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިންގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ޓްވީޓަރ
އިންޑިއާ ސިފައިން
އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބޭލުމުގެ އެއްބަސްވުން ހާމަކުރުމަށް ގޮވާލާ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް
 
ރާއްޖޭގައި މިލިޓަރީ ވިސާގައި އިންޑިއާގެ ކިހާ ސިފައިންނެއް ތިބިތޯ ހާމަ ކުރުމަށް ވަނީ ބުނެފައި
 
މި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ

އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބޭލުމުގެ އެއްބަސްވުން ހާމަކުރުމަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު މި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަފުޅުތަކެއް ދައްކަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްތިޤުލާލަށް އުނިކަން އަންނަ އެތައް އަޑިނޭނގޭ އެއްބަސްވުންތަކެއް ކުރީ ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ކަމަަށް ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވިކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ދުބާއީގައި ބޭއްވި ކޮޕް28 ސަމިޓަށް ވަޑައިގެން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވާ އެނބުރި ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން، ރާއްޖޭގައި ތިބިކަމަށް ބުނާ އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބޭލުމަށް އިންޑިއާއިން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް މެންބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އޭނާ ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލައަކީ އެ އެއްބަސްވުން ހާމަކުުރުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާ ކުއްލި މައްސަލައެކެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ހަތިޔާރުއެޅި އެތައް ހާސް ސިފައިންނެއް ތިބިކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިއާގައި ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅާއި، ރާއްޖޭގައި މިލިޓަރީ ވިސާގައި އިންޑިއާގެ ކިހާ ސިފައިންނެއް ތިބިތޯ އަދި އެކަން ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުމާއި، އިސްތިޤުލާލަށް އުނިކަން އައިސް ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވާ އެއްބަސްވުންތައް ރައްޔިތުންނަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާމަކޮށް، އެ އެއްބަސްވުންތަކުގައިވާ އެފަދަ މާއްދާތައް ފާހަގަކޮށް ފޮރުވުމެއް ނެތި ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރުމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ތިބިކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެތައް ހާސް އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބޭލުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޔޫއޭއީގައި ބޭއްވި ކޮޕް28 ސަމިޓަށް ވަޑައިގެން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އާއެކު ބޭއްވެވި ސައިޑްލައިން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތުގެ ތަފްސީލު ރައްޔިތުންނަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާމަކުރުމަށް ވެސް ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ހުށަހެޅުއްވި މި ކުއްލި މައްސަލައިގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް