ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 22:25
މި ނޫނަސް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އެފަދަ ޖަމާޢަތްތަކަށް ސޮރޯސް އެހީވިކަމަށް އިސްރާއީލުން ތުހުމަތުކުރޭ
މި ނޫނަސް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އެފަދަ ޖަމާޢަތްތަކަށް ސޮރޯސް އެހީވިކަމަށް އިސްރާއީލުން ތުހުމަތުކުރޭ
ރޮއިޓާސް
ސޮރޯސް ހަމާސްއަށް ފަނޑުކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު
އިސްރާއީލާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާޢަތްތަކަށް މަހުޖަނު، ސޮރޯސް ފަންޑުކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
 
ޖޯޖް ސޮރޯސްއަކީ ހަންގޭރީ-އެމެރިކާގެ ބިލިއަނަރު އިންވެސްޓަރެއް، ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހެއް، އަދި ސިޔާސީ އެކްޓިވިސްޓެއް

އިސްރާއީލާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާޢަތްތަކަށް މަހުޖަނު، ސޮރޯސް ފައިސާގެ ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފަންޑުކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އިސްރާއީލުން އދ.ށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ގިލާޑް އެރްދާން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ބިލިއަނަރު، ޖޯޖް ސޮރޯސްއަށް، އިސްރާއީލްގެ މަންދޫބު ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވާފައި މިވަނީ ފޮކްސް ނިއުސް ޑިޖިޓަލްއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައެވެ. އެ އިންޓަވިއުގައި އެރްދާން ވަނީ، އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު ހަމާސް ޖަމާއަތުން އިސްރާއީލަށް ދިން ހަމަލާއަށް ފާޅުގައި ތާއީދުކުރި ޖަމިއްޔާތަކަށް ސޮރޯސްގެ އޯޕަން ސޮސައިޓީ ފައުންޑޭޝަން (އޯއެސްއެފް)އިން މަދުވެގެން 15 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކުރިކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާފައެވެ.

"ޔަހޫދީ ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގަ އޮތް ހަމައެކަނި ދައުލަތް (އިސްރާއީލު) ހަލާކުކޮށްލަން މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކަށް ޖޯޖް ސޮރޯސް ފަންޑް ކުރުމަކީ ލަދުވެތި ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އަހަރެން ހައިރާނެއްނުވޭ." އެރްދާން ވިދާޅުވިއެވެ. ސަފީރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އިސްރާއީލާ ދެކޮޅު، އަދި ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރާ ޖަމާއަތްތަކަށް ސޮރޯސް ޒަމާނުއްސުރެ ތާއީދުކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ނިއުޔޯކް ޕޯސްޓުން ދާދިފަހުން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ވާގޮތުން ހަމާސްގެ ހަމަލާ ފާހަގަކޮށް، ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރާ މުޒާހަރާތައް އިންތިޒާމްކުރި ޖަމާއަތްތަކަށް އޯއެސްއެފްއިން ވަނީ 15 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ދީފައެވެ. ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތުކުރާ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ ޓައިޑްސް ސެންޓަރަށް ސޮރޯސްގެ ނެޓްވޯކުން 13.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައިވާއިރު، ހަމާސްގެ ހަމަލާ ޖަސްޓިފައިކުރާ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ވަނީ ސްޕޮންސަރކޮށްފައެވެ.

އޯއެސްއެފްއިން ވަނީ ދާދި ފަހުން މެދުއިރުމަތީގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި މުޒާހަރާތަކުގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވި، ޔަހޫދީ ވޮއިސް ފޯ ޕީސް އަދި އިފް ނޮޓް ނައު ފަދަ ޖަމާއަތްތަކަށްވެސް ބޮޑެތި އެހީތަކެއް ދީފައެވެ.

އެރްދާންގެ މި ވާހަކަތަކަކީ ނިއުޔޯކް ޕޯސްޓުގެ ރިޕޯޓާ ހަވާލާދީ ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

Advertisement

އިސްރާއީލުގެ އދ.ގެ މަންދޫބު ގެންދަވަނީ ޣައްޒާގައި އިސްރާއީލުން ހިންގަމުންދާ އަމަލުތައް ދިފާއުކުރައްވައި، އެމީހުންނާ ސުވާލުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް ޓެރަރިޒަމާއި މީހުން މެރުން ޖަސްޓިފައި ކުރައްވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި، އޭނާގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ.

އެރްދާންގެ ރައްދު ފެށުނީ ހަމާސްގެ ހަމަލާތަކަކީ ހުސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި ދިން ހަމަލާތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ފަލަސްތީނުން އިސްރާއީލުން އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ހިފަހައްޓަމުން އައި ހަމަލާއެއް ކަމަށް ގުޓަރޭޒް ގަބޫލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ސޮރޯސްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާއި، އެ ސަރަހައްދުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ނުތަނަވަސްކަމުގެ ސަބަބުން އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނުގެ ހަނގުރާމައިގެ ވަށައިގެން އުފެދިފައިވާ ބައިބައިވުންތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް މިކަމުގެ ސަބަބުން ހާމަވެގެންދެއެވެ.

ޖޯޖް ސޮރޯސްއަކީ ހަންގޭރީ-އެމެރިކާގެ ބިލިއަނަރު އިންވެސްޓަރެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ، އަދި ސިޔާސީ އެކްޓިވިސްޓެކެވެ. 1930 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓްއަށް އުފަން ސޮރޯސް، ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ނާޒީންގެ އަތްދަށުން ސަލާމަތްވެ، 1947 ވަނަ އަހަރު އިންގްލެންޑަށް ހިޖުރަކުރިއެވެ. އޭގެ ފަހުން ލަންޑަން ސްކޫލް އޮފް އިކޮނޮމިކްސްގައި ތައުލީމު ހާސިލްކޮށް، ފަލްސަފާއާއި އިކޮނޮމިކްސް ކިޔަވައިދިނެވެ. ކާމިޔާބު ހެޖް ފަންޑް މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި ސޮރޯސްއަށް މަޝްހޫރުކަން ލިބުނީ 1970 ވަނަ އަހަރު ސޮރޯސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް އުފައްދައިގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިޒްރާއިލް ޣައްޒާ ހަގުރާމަ: ފެށޭ ހަފްތާގައި ހަމަލާތައް ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ބައިޑެން އުންމީދު ކުރައްވާ
"ޢުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ ކުއްޖާވެސް އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ މަރު": އެމެރިކާގެ ޟަމީރަށް އަސަރު ކުރާނީ ކިހާ ވަރަކުންބާ؟
ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ ރަމަޟާން މަހު ވެސް މެދުކަނޑާލާނީ ރަހީނުން ދޫކުރުމަށް އެއްބަސްވާނަމަ: ބައިޑެން
"ދިރިއުޅުން 180 ޑިގްރީއަށް އެނބުރިއްޖެ...އެކަމަކު ބުނަން، އަހަރެމެންނަކީ ފަލަސްޠީނުގެ އަންހެނުން"
އދން ޣައްޒާއަށް އެންމެ ފަހުން ކާބޯތަކެތީގެ އެހީ ފޮނުވުނު ފަހުން މަހަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ
ޣައްޒާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ހިޒްބުالله އާއެކު ކުރާ ހަނގުރާމައަށް ބުރޫނާރާނެ: ގަލަންޓް
ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް ޢައްބާސް، އުރުދުންގެ ރަސްގެފާނު ޢަބްދުالله ދެވަނައާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ޣައްޒާއަށް ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭގެ ވެރިޔާ ދެއްވައިފި