ކ. މާލެ
|
2 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 14:25
ބެލްޖިއަމްގެ ބޮޑުވަޒީރު އެލެގްޒެންޑާ ޑި ކްރޫ
ބެލްޖިއަމްގެ ބޮޑުވަޒީރު އެލެގްޒެންޑާ ޑި ކްރޫ
ރޮއިޓާސް
ބެލްޖިއަމްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑި ކްރޫ
ޣައްޒާގައި އާންމުން މެރުން ހުއްޓާލުމަށް ބެލްޖިއަމްގެ ބޮޑުވަޒީރު އެދިވަޑައިގެންފި
 
ޑި ކްރޫ ވިދާޅުވީ ވަގުތީ ގޮތުން ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށްފަހު އަލުން ފެށުމަކީ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމެއްކަމަށް

ޣައްޒާގައި އާންމުން މެރުން ހުއްޓާލުމަށް ބެލްޖިއަމްގެ ބޮޑުވަޒީރު އިސްރާއީލުގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

ކޮޕް 28 ކްލައިމެޓް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބެލްޖިއަމްގެ ބޮޑުވަޒީރު އެލެގްޒެންޑާ ޑި ކްރޫ ވިދާޅުވީ ވަގުތީ ގޮތުން ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލާފައި އޮތުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ހަމަލާތައް ދޭން ފެށުމާއި ގުޅިގެން ޣައްޒާގައި އާންމުން މެރުން ހުއްޓާލުމަށް އިސްރާއީލުގެ ރައީސް އައިޒަކް ހަރްޒޯގްގެ ކިބައިން އަމިއްލަފުޅަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ.

ޑި ކްރޫ ވިދާޅުވީ މިސްރު މެދުވެރިވެގެން ވެފައިވީ އެއްބަސްވުން ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ވަންދެން ދެމިއޮތުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް އުންމީދު އާވެގެން ދިޔަކަމަށާއި، ނަމަވެސް އަލުން އަނެއްކާ ހަނގުރާމަ ފެށުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށްބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

"ރަފާ ގޭޓުގައި އަޅުގަނޑު ދެއްކި ވާހަކައަނެއްކާވެސް ތަކުރާރުކޮށްފިން އިތުރަށް މަދަނީ މީހުން ނުމެރުމަށް އަޅުގަނޑު އެދުނިން،"
މިދިޔަ ހަފުތާގައި މިސްރާއި ޣައްޒާގެ ބޯޑަރު ހުރަސްކުރުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ބޮމުގެ ހަމަލާތައް މެދުކަނޑާލި އިރު ގައިދީން ބަދަލުކުރުން ފަދަ އިތުރު ކާމިޔާބީތަކަށް ތައުރީފު ކުރައްވަމުން ޑި ކްރޫ ވަނީ އަލުން ހަމަލާތައް ފެށުމުން ބޮޑެތި އެހީތައް ޣައްޒާއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުރަސް އެޅިފައިވާ ކަމަށްވިދާޅުވެ، ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދު ކުރަނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އަނެއްކާވެސް އިތުރު މީހުން މިނިވަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް، އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދު ކުރަނީ އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކަކީ ދާއިމީ އިންސާނީ ވަސީލަތަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް،"
ޑި ކްރޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޑި ކްރޫ ވިދާޅުވީ އުއްމީދުގެ މަންޒަރުތަކެއް ފެނުނު ނަމަވެސް ހަމަނުޖެހުންތައް އަލުން ފެށުމަކީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޣައްޒާގެ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކާއި ސަޕްލައިތައް މިހާރުވެސް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާއިރު، ބެލްޖިއަމުން ވަނީ އިސްރާއީލަށް އަލުން ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް ނުވަނުމަށް ނުވަތަ އިންސާނީ ކާރިސާގެ ނުރައްކާ ކުރިމަތި ނުކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް