ކ. މާލެ
|
2 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 10:29
ހަމަލާތައް އަލުން ފެށިފަހުން ޣައްޒާއިން ޝަހީދުވި ކުޑަކުއްޖަކު ގޮވައިގެން މީހަކު ދަނީ
ހަމަލާތައް އަލުން ފެށިފަހުން ޣައްޒާއިން ޝަހީދުވި ކުޑަކުއްޖަކު ގޮވައިގެން މީހަކު ދަނީ
ރޮއިޓާސް
ޣައްޒާގެ ހަނގުރާމަ އަލުން ފެށުން
ހަނގުރާމަ އަލުން ފެށިފަހުން 184 މީހުން ޣައްޒާއިން ޝަހީދުވެއްޖެ: އޮފިޝަލުން
 
ސިއްހީ އޮފިޝަލުން އިންޒާރު ދެމުންދަނީ، ޣައްޒާގެ ހަނގުރާމަ އަލުންފެށިފަހުން މަރުވާރޭޓް މަތިވެފައިވާއިރު، ކުރިއަށް އޮތްދުވަސްތަކުގައި ގިނަބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިދާނެ ކަމަށް

ޣައްޒާ ސިޓީ (ޑިސެމްބަރ 2) – އިސްރާއިލާއި ހަމާސްގެ ހަނގުރާމަ ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ، ހުކުރު ދުވަހު އަލުން އެ ހަމަލާތައް ބަދަލު ކުރަން ފެށިފަހުން އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރީ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ 184 މީހުން މަރުވެ، 589 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ޣައްޒާގެ ސިއްހީ އިދާރާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވީ ހަމަނުޖެހުންތައް އަލުން ފެށިފަހުން ފާއިތުވި 48 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގެ އަސަރު 20 އަށް ވުރެ ގިނަ ގޭބިސީއަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެމީހުން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި، ކަނޑުގެ އައްސޭރިފަށުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވައިގެ މަގުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން، މަރުތައް އިތުރުވެގެން ދާނެއެވެ.

ހަމަލާތައް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުނކަނޑާލީ މިސްރު މެދުވެރިވެގެން ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންނެވެ. އެއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހަމަލާ ބަދަލުނުކޮށް ތިބީ ގާތްގަޑަކަށް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހުއެވެ.

މަހަކަށްވެރުވެސް ގިނަދުވަސްވަންދެން ބަދަލުކުރެވުމުން ދިޔަ ހަމަލާތައް ހަފްތާއަކަށް ނަމަވެސް މެދުކަނޑާލުމުން އިސްރާއިލާއި ހަމާސްގެ ހަނގުރާމަ ދާއިމީކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ނިމުމަކަށް ގެނެވިދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެ އުންމީދުގެ ހުޅުކޮޅު އަނެއްކާވެސް ނިވުނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ފަތިހު އިސްރާއީލަށް ހަމާސްގެ ރޮކެޓްހަމަލާތަކެއް ދިން ކަމަށްބުނެ އަލުން ޣައްޒާއަށް އިސްރާއީލުން ހަމަލާދޭން ފެށުމުންނެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލްގެ ނިރުބަވެރިން ފަލަސްޠީނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށްވަނީ  ފަލަސްޠީނުގެ 15،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ފުރާނަ ގެއްލިފައެވެ. އަދި ހަމަލާތައް އަލުން ފެށުނު ފަހުން އިސްރާއީލްގެ އަނިޔާވެރި ހަމަލާތަކުގައި ޣައްޒާއިން މަރުވަމުންދާ މީހުންގެ ރޭޓަށް ބަލާއިރު، ކުރިއަށްއޮތް ދުވަސްތަކުގައި ގިނަބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިދާނެކަމުގެ ބިރު އޮތް ކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާއަތްތަކުން އިންޒާރު ދެނީ، ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ހަލާކުވެފައިވާ ޣައްޒާގެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް ލިބިފައިވާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އޮތް ހުރަސްތައް އިތުރަށް ބޮޑުވަމުން ދާނެ ކަމަށެވެ.

ޣައްޒާގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވާއިރު، ދުނިޔެއާއި ޣައްޒާއާ ދެމެދު މުވާޞަލާތު ކުރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތައްވެސް އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތްތަކުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އިސްރާއީލާއި ހަމާސްއާއި ދެމެދު ކުރިމަތިލުންތައް އަލުން ފަށާފައިވާއިރު، އިސްރާއިލްގެ ހަމަލާތަކުގެ ރައްދުގައި ހަމާސްއާއި، ފަލަސްތީނުގެ އެހެނިހެން ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުންވެސް އިސްރާއީލަށް ރައްދު ހަމަލާތައް ދެމުންދާކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައްބުނެއެވެ.

ސިއްހީ އޮފިޝަލުންނާއި، ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުން ގޮވާލަމުންދަނީ ވަގުތުން ވަގުތަށް ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް