ކ. މާލެ
|
30 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 21:37
ހަމާސްގެ ޓަނަލްތަކަކީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދާފައިވާ ތަންތަން
ހަމާސްގެ ޓަނަލްތަކަކީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދާފައިވާ ތަންތަން
ރޮއިޓާސް
ހަމާސްގެ ޓަނަލް ނެޓްވޯރކް
އިސްރާއީލުގެ ނިރުބަވެރި ދިގު އަތް، ހަމާސްގެ ޓަނަލްތަކާ ހަމައަކަށް ނުފޯރި
 
300 މޭލަށްވުރެ ދިގު، އަދި 250 ފޫޓު އަޑިއަށް ވާސިލްވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ހަމާސްގެ ޓަނަލް ނެޓްވޯރކަކީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދާފައިވާ ޓަނަލްތަކެއް

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގައި ހަމާސްއާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ އަސްކަރީ ކެމްޕޭން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކަށް ވެފައިވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ބިމު އަޑީގައި ހަމާސްއިން ހަދާފައިވާ ފުޅާ ޓަނަލް ނެޓްވޯރކެވެ. އެކަންވަނީ އިސްރާއީލުންވެސް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ.

300 މޭލަށްވުރެ ދިގު، އަދި 250 ފޫޓު އަޑިއަށް ވާސިލްވާނެކަމަށް ބެލެވޭ ޒަމާނީ މި ޓަނަލް ސިސްޓަމުގައި، ކޮމާންޑް ސެންޓަރުތަކާއި ބަންކަރުތަކާއި ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ކޮޓަރިތަކާއި ހަމާސްގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް މުހިންމު އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެއެވެ.

ޣައްޒާގެ މައި ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލާއި ޕާލަމެންޓްރީ ހެޑްކުއާޓަރު ފަދަ މުހިންމު ތަންތަން ހިފުމަށްފަހު އިސްރާއީލުން އެންމެ ފަހުން މިވަނީ، އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ހިނގަމުން ދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ބްލޮކްޑައުން މަސައްކަތްތަކާއެކު ވެސް ހަމާސްގެ ހަރަކާތްތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ސްޓްރެޓީޖިކް އެސެޓެއް ނައްތާލުމަށްޓަކައި ބިމުގެ އަޑިއަށް އަމާޒު ހިފާފައެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ކުރީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުން އެ ޓަނަލްތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ގެއްލުންތަކެއް ވީކަމަށް ބެލެވުނުނަމަވެސް، ހަމާސްއިން އެ މީހުންގެ ހުރިހާ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ހިންގުމާއި ބޭރުގެ އެހީގެ ފައިސާ ބަލަހައްޓަނީ އޭރުވެސް މިހާރުވެސް އެ ޓަނަލްތަކުގައި ކަމަށް ގިނަބަޔަކު ގަބޫލުކުރެއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމާޒަކީ ޣައްޒާ ކޮންޓްރޯލްކުރަމުންދާ ހަމާސް ޖަމާއަތް ނައްތައިލުން ކަމަށް ވިޔަސް، މިހާތަނަށް އެ ލަނޑުދަނޑިއަށް ވާސިލްވެވިފައި ނުވާއިރު، އެމީހުންގެ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ 15،000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޝަހީދުވެފައެވެ. ޝަހީދުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކުވެސް ހިމެނޭއިރު، ގިނައީ ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކުގައި މިހާ ގިނަބަޔަކު މަރުވެފައިވާއިރު، ހަމާސްގެ އެއްވެސް ޓާގެޓަކަށް އެކަށީގެންވާ ގެއްލުމެއް މިހާތަނަށް މި ހަނގުރާމާގައި ދެވިފައި ނުވާކަމަށް ޚުދު އިސްރާއީލުގެ ވެރިންވެސް އެއްބަސްވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާތަކުގައި މަރުވާ އާންމު މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދާވަރަކަށް، އިސްރާއީލަށް ދަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޕްރެޝަރު ބޮޑުވަމުންނެވެ.

ތަޖުރިބާކާރުން ލަފާކުރައްވާގޮތުގައި، ހަމާސްގެ ޣައްޒާ ޓަނަލް ނެޓްވޯރކަކީ އިސްރާއީލަށް އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށްވާއިރު، ހަމާސްގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމަށް އިސްރާއީލުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ކެތްތެރިކަން ކުޑަވެ، އިސްރާއީލް ނުރައްކާތެރި މަގަކަށް ހިނގައިދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން އިސްރާއީލުގެ ނިރުބަވެރިންގެ ދިގު އަތް ދުވަހަކުވެސް ހަމާސްގެ ޓަނަލްތަކާ ހަމައަށް ފޯރާނެކަމަކަށް ތަޖުރިބާކާރުން ގަބޫލެއް ނުކުރައްވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް