ކ. މާލެ
|
30 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 17:33
ބަޑިޖެހުމުގެ ހާދިސާގައި އަނިޔާވި މީހުން ވަނީ ކައިރި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ގެންގޮސްފައި
ބަޑިޖެހުމުގެ ހާދިސާގައި އަނިޔާވި މީހުން ވަނީ ކައިރި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ގެންގޮސްފައި
ރޮއިޓާސް
ގުދުސްގައި ދިން ހަމަލާ
ގުދުސްގެ ބަސް ސްޓޮޕެއްގައި ބަޑިޖެހުމުގެ ސަބަބުން ތިން މީހުން މަރުވެ، އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެއްޖެ
 
އިސްރާއީލު ސަރުކާރުން މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ އަމިއްލަ ސަލާމަތަށްކަމަށް ބުނެ، އިސްރާއީލު ރައްޔިތުންނަށް ހަތިޔާރު ދިނުމަށް

ގުދުސްގެ ބޭރުގައި ހުންނަ ބަސް ސްޓޮޕެއްގައި ހަތިޔާރު އެޅި ދެ މީހަކު ބަޑިޖެހުމުގެ ސަބަބުން ތިން މީހަކު މަރުވެ، އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެފައިވާކަމަށް އިސްރާއީލުގެ ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ހަމަލާދިން މީހުން ވެސް ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހިންގި މި އަމަލުގެ ސަބަބުން 16 މީހަކަށް އަނިޔާވެފައި ވާކަމަށެވެ. އިސްރާއީލުގެ އެމްބިއުލާންސް ސަރވިސްއިން ބުނީ، އިމަޖެންސީ ސަރވިސަސްއިން ވަނީ ސީރިއަސް ޒަޚަމްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހަކު ކައިރި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ގެންގޮސްފައި ކަމަށެވެ.

ހުޅަނގު ގުދުސްގެ ފުލުހުން ބުނީ ހަތިޔާރު އެޅި މީހުން "ހަތިޔާރު ހިފައިގެން ދިޔަ ވެހިކަލެއްގައި" އެތަނަށް ދިޔަކަމަށެވެ. އެ ހަތިޔާރުތަކުގެ ތެރޭގައި އެމް 16އަކާއި ފިސްތޯލައެއް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށާއި، ބަސް ސްޓޭޝަންގައި ތިބި އާންމުންނާ ދިމާއަށް ބަޑި ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިރުމަތީ ގުދުސްއަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު ދިން މި ހަމަލާތައް ދީފައިވަނީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ ކައިރީގައި ހުރި އާންމު ރައްޔިތަކު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އަދި އެމީހުންގެ ކާރުގެ ތެރެއިން ހަތިޔާރާއި ގޮވާތަކެތި ފެނިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ޗެނަލް 12 ޓީވީން ގެނެސްދިން ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ފުޓޭޖުން ފެންނަނީ، ހަމަލާ ދިން ވަގުތު، ތޮއްޖެހިފައިވާ ބަސް ސްޓޮޕެއް ކައިރީގައި ހުދުކުލައިގެ ކާރެއް ހުއްޓިތަނެވެ. އެއަށްފަހު ދެމީހަކު ނުކުމެ، ހަތިޔާރުތައް ނަގައި، ބަޑިޖަހަމުން، މީހުންނާ ދިމާއަށް ދުވަމުން ދިޔައެވެ. އޭގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ފަހުން ހަމަލާދިން މީހުން މަރާލައެވެ.

މެޖެން ޑޭވިޑް އަޑޮމް އިމަޖެންސީ ސަރވިސްއިން ބުނީ، މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އުމުރުން 24 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. ޝާރޭ ޒެޑެކް މެޑިކަލް ސެންޓަރަށް ގެންދިޔައިރުވެސް މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން 73 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އިސްރާއީލުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ތިންވަނަ މީހަކުވެސް މަރުވެފައިވަނީ ޒަޚަމްތަކަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެމްބިއުލާންސް ސަރވިސްއިން ފުރަތަމަ ބުނީ، ޒަޚަމްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާކަމަށާއި، ދެ މީހަކަށް އާދައިގެ ވަރަކަށް އަނިޔާވެފައިވާކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައި މިވަނީ ، އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އިސްރާއީލާއި ހަމާސްއިން ހަތްވަނަ ދުވަހަށް ހަނގުރާމައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން އެއްބަސްވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނީ، ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ހަނގުރާމަތައް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލާފައި އޮންނާނީ "ހަމާސްއިން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ މީހުން ދޫކޮށްލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މެދުވެރިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އަދި އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތުތަކާ އެއްގޮތަށް" ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވީ، ގުދުސްގައި މިއަދު ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާގައި ތިން މީހަކު މަރުވުމާ ގުޅިގެން އާންމުންނަށް ހަތިޔާރު ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވަނީ އެތަނުގައި ތިބި ހަތިޔާރު އެޅި އާންމު މީހަކު، ދެ ސިފައިންނާއެކު ހަމަލާދިން މީހުން މަރާލުމުން އެކަމަށް ތައުރީފުކުރައްވާފައެވެ.

އަޅުގަނޑު އިސްވެ ހުންނަ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ހަތިޔާރު ބެހުމުގެ ކަންކަން ފުޅާކުރަމުން ގެންދާނެ. މީ މީހުން މަރާ، ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައިގަ ތަކުރާރުކޮށް ސާބިތުކޮށްދޭ ފިޔަވަޅެއް.
ނަތަންޔާހޫ، އެކްސްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ވަޒީރު ބެން-ގްވީރު އެފަދަ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކެވިތާ މާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވަނީހެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް