ކ. މާލެ
|
30 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 14:07
ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރު ދާނިޝް މުހައްމަދު އަލީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރު ދާނިޝް މުހައްމަދު އަލީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގޭ ސޯލާ ޕްރޮގްރާމް
މަގޭ ސޯލާ ޕްރޮގްރާމް: 3 މެގަވޯޓުން އަހަރަކު ގާތްގަނޑަކަށް 1.5 މިލިއަން ލީޓަރު ތެޔޮ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ
 
އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިތައް ރަނގަޅުވެ، ސަބްސިޑީއަށް ވެސް ލުއިލިބޭނެ
 
ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވޭ

މަގޭ ސޯލާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޖަހާ ތިން މެގަވޯޓުން އަހަރަކު ގާތްގަނޑަކަށް 1.5 މިލިއަން ލީޓަރު ތެޔޮ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރު ދާނިޝް މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޖަހާ ތިން މެގަވޯޓުން ގާތްގަނޑަކަށް އަހަރަކު 1.5 މިލިއަން ލީޓަރު ތެޔޮ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، ތެލަށް ކުރާ ހަރަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކަރަންޓު އުފައްދަން ދޫކުރާ ދުން ވެސް މަަދުކުރެވޭނެ ކަަމަށް އެނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މަގޭ ސޯލާ ޕްރޮގްރާމާއެކު އިގްތިސާދަށް ލިބޭނެ ފައިދާއަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ޕްރޮގްރާމުގެ އެސިސްޓަންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރު އަހްމަދު ރައުފު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ އިގްތިސާދަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ރަނގަޅު ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ. ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައުފު ވިދާޅުވީ އާއްމު ރައްޔިތުން އަތުން ހިނގާ ހަރަދެއް ކުޑަ ކުރެވުމަކީ އެހެން ކަންކަމަށް އެ ފައިސާ ހަރަދު ކުރުމަށް މަގު ހުޅުވޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިތައް ރަނގަޅުވެ، ސަބްސިޑީއަށް ވެސް ލުއިލިބޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ބައެއް އަހަރުތަކުގައި އެބަހުރި ގާތްގަނޑަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖީޑީޕީގެ ތިންބައިކޮށްފައި އެބައި ހަރަދުކުރަންޖެހިފައި. ތެޔޮ އެތެރެ ކުރުމަށް. ހަކަތައިގެ އެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރުމަށް ތެޔޮ އެތެރެ ކުރެވެނީ. އެއާ ނުލައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުޅެވޭކަށް ވެސް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން ފެނުގެ ވާހަކަ ވެސް އެބަ ދެކެވޭ. ފެން ވެސް މިއުފެއްދަނީ ކަރަންޓު ބޭނުން ކޮށްގެން. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން ހަމައެކަނި ކަރަންޓުގެ ވާހަކަ އެއް ނޫން މިދައްކަނީ. ފެނުގެ ވާހަކަ ވެސް އެބަ ދައްކަން. ދެން ކާބޯތަކެތި އުފެއްދުމަށް ވެސް ފެން ބޭނުންވޭ. އޭގެ އިތުރުން މިގޮތަށް އާއްމު ރައްޔިތުން އަތުން ހިނގާ ހަރަދެއް ކުޑަ ކުރެވުމަކީ އެހެން ކަންކަމަށް އެފައިސާ ހަރަދު ކުރުމަށް މަގު ހުޅުވޭނެ ކަމެއް. އެހެންވީމަ އެގޮތުން ވިޔަފާރިތަކުން ވެސް އެބަ ރަނގަޅުވޭ. އޭގެ އިތުރުން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އެއަށްވުރެ ވެސް ގިނައިން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ހަރަދުކުރަން. ކަރަންޓު ހެޔޮ އަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސަބްސިޑީ ގޮތުގައި. އެހެންވީމަ ސަބްސިޑީއަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ލިޔެއް ލިބިގެންދާނެ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ސަބަބުން.
ޕްރޮގްރާމުގެ އެސިސްޓަންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ އަހްމަދު ރައުފު މުހައްމަދު

ސޯލާ ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދައި ބޭނުންކުރުމަށް ގޭބިސީތަކަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން "މަގޭ ސޯލާ" އިފްތިތާޙު ކޮށްފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު 28 ގައެވެ.

އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މިޕްރޮގްރާމަކީ ކަރަންޓު ބިލަށް ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކުރުމަށާއި ތެލުން އުފައްދާ ހަކަތަ ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކުރުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސަރުކާރުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ރާވާފައިވަނީ ސަރުކާރާއި ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކާއި އަދި ބޭރުގެ އެހީ ދޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް