ކ. މާލެ
|
27 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 13:18
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އޮފީހަށް ވަޑައިގެންނެވުން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އޮފީހަށް ވަޑައިގެންނެވުން
ޓްވިޓަރ
ޔާމީނާއި ކަރެކްޝަންސްގެ އިޤުރާރު
ޔާމީނު ޕާޓީ އޮފީހަށް ވަޑައިގެންނެވި މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިއްޖެނަމަ އަޅާނަން: ކަރެކްޝަންސް
 
އިގުރާރާ ޚިލާފަށް އަމަލުތައް ބަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާނަމަ އެކަން ބަލާނެ
 
ޕާޓީ އުފެއްދެވުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައިވޭ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އޮފީހަކަށް ވަޑައިގެންނެވި މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިއްޖެނަމަ އަޅާނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަންސް ސަރވިސަސްއިން ބުނެފިއެވެ.

ޔާމީން އިސްވެ ހުންނަވައި އުފައްދަވަން ނިންމަވާފައިވާ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރަންޓް (ޕީއެންއެފް) ގެ އޮފީހަށް އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެން، ޕާޓީ އުފެއްދެވުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައިވާއިރު، އެ މައްސަލަ ކަރެކްޝަންސްއިން ބަލާނެކަމަށް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކަރެކްޝަންސްއިން ބުނީ، އެކަން ބެލުމަށްފަހު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އެ އިދާރާއިން އަޅާނެކަމަށެވެ.

ކަރެކްޝަންސްއިން ޔާމީނާއެކު ވެފައިވާ އިގުރާރާ ޚިލާފަށް އަމަލުތައް ބަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާނަމަ އެކަން ބަލާނެކަމަށް އެ އިދާރާއިން މީގެ ކުރިންވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާޙުގައިވާ ގޮތުން، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކަށް އާންމު މެންބަރެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ނިސްބަތްވުން ފިޔަވައި، އެއިން ތަނެއްގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ހުރުމާއި، އެ ތަންތަނުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު ވެސް ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ލިބިގެން ނުވާކަމަށް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

ކަރެކްޝަންސްއަށް އެންގުމަށްފަހު، ކޮންމެހެން ބައްދަލު ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭގޮތަށް ޔާމީނަށް ލުއިތައް ދެވިފައިވާއިރު، ޔާމީނު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަވަމުން ގެންދަވަނީ ކަރެކްޝަންސްއަށް ނާންގައިކަމަށްވާ ނަމަ، އިޤުރާރާ ޚިލާފުވީކަމަށް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

ވ. އާރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން ރިޝްވަތާއި މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ޔާމީން ހުންނެވީ 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައެވެ. އެ ހުކުމާއެކު ޖަލު ބަންދުގައި ހުންނެވުމަށްފަހު އެމަނިކުފާނު ގެކޮޅަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޔާމީނާ ނުލައި އިންތިޚާބެއް ކާމިޔާބުނުވާނެކަން ރައީސް މުޢިއްޒު އަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީތޯ؟
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސުވާލެއް ރައީސް މުއިއްޒު އަށް - "ގޯސްކޮށް ކަމެއް ނުކުރާ ނަމަ އަޒުލު ކޮށްފާނެތީ ސިހެނީ ކީއްވެ؟"
އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓުގައި ހުރި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ޝަރީއަތުގައި އެދިއްޖެ
އަދުރޭއެވެ! ތިޔަ ދައްކަވަނީ ނިފާގުކަމުގެ ސިފަނޫން ދެން ކޮން ސިފައެއްތޯއެވެ؟
ދިވެހި ސަގާފީ މަސައްކަތްތައް އަލާކުރުމަށް، މާފުށީ ޖަލުގައި ކަސަބު ގެތުމުގެ ކޯހެއް ފަށައިފި
ސިވިލް މުވައްޒަފުންނާއި އިދާރީ މަސައްކަތްކުރާ ޖަލު އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތު ވަގުތު ކުޑަކޮށްފި
ސަރުކާރާއި މުއިއްޒުގެ އެއްވެސް އިޚުލާސްތެރިކަމެއް އޮތްނަމަ، ޔާމީނުގެ ޙައްޤުގައި ކުޑަމިނުން ވަކާލާތު ކޮށްލައްވާނެ: ޔާމީނުގެ ދަރިކަލުން
ޔާމީނުގެ ޤުރުބާނީއާއެކު ވެރިކަމަށް އައިސް، ޔާމީނުގެ ޙައްޤު ހޯދަން ދިޔައިރު ބައިވެރިނުވުމުން ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް