ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 00:25
އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން
އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހު އައްޔަންކޮށްފި
 
ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވީ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ތިމަފަރަފުށީ ދާއިރާގެ ރައީސް އަންވަރު އިބްރާހިމް
 
ގަރާރު ފާސްވީ، ގައުމީ މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް 47 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއި އެކުގަ
 
އެގޮތަށް ފާސްކޮށްފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އއ.އުކުޅަހުގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގަ

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ރައީސްކަމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އައްޔަން ކުރަން ގައުމީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތަށް ފާސްކޮށްފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އއ.އުކުޅަހުގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމަށް ރައީސް ޞާލިހު އައްޔަންކުރަން ހުށަހެޅި ގަރާރު ފާސްވީ، ގައުމީ މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް 47 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއި އެކުގައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުން އެގޮތަށް ފާސްވީ، އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ތިމަފަރަފުށީ ދާއިރާގެ ރައީސް އަންވަރު އިބްރާހިމް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރަކާއި އެކުގައެވެ. އެ ގަރާރުގައި ހިމަނާފައި ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ވަގުތީގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އައްޔަންކުރަން އިގުރާރުވުމަށެވެ. އަދި ނިމިދިޔަ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި މެމްބަރުންނަކީ މިހާރު އޮތް ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ 4 ވަނަ ދައުރު ހަމަވަންދެން، އެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް އިގުރާރުވުމަށް ވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

އަންވަރުގެ އެ ގަރާރަށް ތާއީދުކުރެއްވީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު، އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ ނައިބު އިދާރީ، އިބްރާހިމް ވަހީދެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ސާފު އަޣްލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީއަށް ލިބޭތަން ފެނޭ: ރައީސް ޞާލިހު
އެމްޑީޕީއަށް މަޖިލީސް ލިބުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރާނެކަމަކީ ޤާނޫނަކުން ވަޒީފާގެ ކަށަވަރުކަން ދިނުން: ރައީސް ޞާލިހު
މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ކޮންމެ ތިން މަހަކުން 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަނި ދައްކަން ހޭދަކުރި: ރައީސް ޞާލިހު
މިސަރުކާރަށް ތަރައްގީގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނީ ކޮންމެވެސް ފެނާންޑޯ ކަހަލަ މީހަކު ފެނުމުން: ރައީސް ސާލިހު
މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ހޯދާ މަގޫދޫ ގައި އެއަރޕޯޓް އެޅުމަށް ގާނޫނީ ގޮތުން މަޖުބޫރުކުރުވާނަން: ޞާލިހު
މިސަރުކާރުން އުތުރުތިލަފަޅުން ރޯހިތު ހޯދަން އުޅެ ދިމާވީ ރާޖޫ ކިޔާ މީހަކާއި، އޭނާއަށް ވަނީ ބޮޑެތި ބިންތައް ދީފައި: ރައީސް ސާލިހު
ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ގައިގައި އެއްވެސް ކަހަލަ އަސާސެއްނެތި ސަރުކާރުން އަތްލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ ގޮތް ހުސްވުމުން: ރައީސް ސާލިހު
ގުޅީފަޅު ހިއްކުމާއި މިސަރުކާރާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް: ރައީސް ޞާލިހު