ކ. މާލެ
|
23 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 20:17
ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ ތުރީޑީ ފޮޓޯއެއް
ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ ތުރީޑީ ފޮޓޯއެއް
އިންޑިއާ އެމްބަސީ
ތިލަމާލެ ބުރިިޖު
ތިލަމާލެ ބުރިޖު ވިލިމާލެއާ ގުޅާލައި ނިމޭނީ 2025ގައި، އެއްކޮށް 2026ގައި ނިމޭނެ: ވަޒީރު
 
ކުރީގެ ޝެޑިއުލުގެ އަންދާޒާގެ ދަށުން، ބުރިޖުގެ މުޅި އަމަލީ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އޮތީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި

ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ މަޝްރޫއުގައި ހިމެނޭ، މާލެއާއި ވިލިމާލޭގެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް 2025 ވަނަ އަހަރުގައި ނިމޭނެކަމަށާއި، މުޅި ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް 2026 ވަނަ އަހަރަށް ނިންމާލަން ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިމާރާތްކުރުމާއި ބިނާރާބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. އަބްދުﷲ މުއްތަލިބް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަދާހަމަތައް ދެމުން ވަޒީރު ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ޝެޑިއުލުގެ އަންދާޒާގެ ދަށުން، ބުރިޖުގެ މުޅި އަމަލީ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އޮތީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެހެން ނަމަވެސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން، ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ބުރިޖުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަޕްލިމެންޓަރީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވުމުން، އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް އިތުރު 2 އަހަރަށް ދިގުލައިގެން ދާނެކަމަށް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެފްކޮންސްއާ ދިވެހި ސަރުކާރުން އެ ދުވަހު ސޮއިކުރި ސަޕްލިމަންޓްރީ އެގްރިމަންޓުގަ، މަސައްކަތް ނިންމަން އޮތީ 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު 30އާ ހަމައަށް،" ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިމާރާތް ކުރުމާއި ބިނާރާބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. އަބްދުﷲ މުއްތަލިބު - ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ

މުޅި ބުރިޖުގެ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލުތައް ދެއްވަމުން ވަޒީރު ވިދާޅުވީ، ބުރިޖުގެ މަސައްކަތްތައް ބެހިފައިވަނީ ޖުމްލަ ދެ ބައެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ. ވަޒީރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެއީ މާލެއިން ގުޅީފަޅާއި ހަމައަށް ގުޅާލުމާއި އަދި ގުޅީފަޅުން ފެށިގެން ތިލަފުއްޓާ ހަމައަށް ގުޅާލުމެވެ.

"ސެކްޝަން އޭގެ މަސައްްކަތް ނިންމުމަށް އެއްބަސްވީ 27 މަސްދުވަހުން. އެއީ 14 ޑިސެމްބަރު 2023ށް. ސެކްޝަން ބީގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެއްބަސްވީ 32 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގަ. އެއީ 17 މޭ 2026ށް." ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަޒީރު ވިދާޅުވީ މަސައްކަތް ލަސްވުމަށް ބަލާއިރު، މަސައްކަތްތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށުނުއިރު ކުރިއަށް ދިޔައީ ދާންޖެހޭ ވަރަށް ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތްތައް ފަހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވިކަމަށެވެ.

ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް - އިންޑިއާ އެމްބަސީ

އެހެންކަމުން މަސައްކަތުގެ އަވަސްމިނަށް ބަލާއިރު، ކުރިން ކަނޑައެޅި 2024 ވަނަ އަހަރަށް އެ މަސައްކަތް ނުނިންމޭނެކަން އެފްކޮންސްއަށްވެސް ޔަގީންވި ކަމަށް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ. ވަޒީރު ވިދާޅުވިގޮތުގައި، ސަޕްލިމެންޓަރީ އެއްބަސްވުމެއްގައި، ސަރުކާރާއި އަދި އެފްކޮންސްއިން ސޮއިކުރީ އެހާ ހިސާބުންނެވެ.

"މަސައްކަތް ލަސްވެގެން ދިޔައިމަ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އެ އަރާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދަކީވެސް ބޮޑު އަދަދެއް. ދެ ފަރާތުން މަޝްވަރާކޮށްފަ 16 ނޮވެމްބަރު 2023ގަ ސަޕްލިމެންޓްރީ އެގްރިމެންޓެއްގަ ސޮއިކޮށްފަ އޮތީ،" މުއްތަލިބު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް މުއްތަލިބު ވިދާޅުވީ، މަސައްކަތް ދިގުލައިގެން ދިޔަނަމަވެސް، އެ މަޝްރޫއުގެ އަގަށް އިތުރު ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވާކަމަށެވެ. އަދި ކުރީ ސަރުކާރާ އެފްކޮންސްއާ ދެމެދު ކުރެވުނު އެއްބަސްވުމަށް އިހުތިރާމު ކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފްލެޓް ދޫކުރާނީ މިނިވަން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިގެން، އަންނަ ހަފުތާގައި ފުލެޓްތައް ހަވާލުކުރަން ފަށާނަން - ހައިދަރު
ފްލެޓު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން އެއްވާ އެއްވެސް ދުވަހެއްގައި މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭ
ފްލެޓު މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް
ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫއުގެ %33.4 މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ - މިނިސްޓްރީ
ފްލެޓް ދިނުމުގެ މަރުހަލާ އާއި މެދު ހިންގާ ޖިނާއީ ތަހުގީގު މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލަން މަސައްކަތް ކުރަނީ
ފްލެޓްތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން: އެފްޑީސީ
ގޯތި އަދި ފްލެޓުގެ މައްސަލަ - އޭސީސީ އާއި ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެކަން ޖަހަނީ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކުގެ ބޮލަށް!
އޭސީސީއަށް ޕޯޓަލް އެކްސެސް ދީފައިވާކަމަށް ދެންނެވުނީ އޮޅުމަކުން، އެކްސެސް ދެވޭނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު: ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު