ކ. މާލެ
|
21 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 18:26
ތިނަދޫގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އައިޔޫއެމްގެ ކޯސްތައް ހިންގަން ހަވާލުކުރުން
ތިނަދޫގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އައިޔޫއެމްގެ ކޯސްތައް ހިންގަން ހަވާލުކުރުން
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އިސްލާމި ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާ
ތިނަދޫގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އައިޔޫއެމްގެ ކޯސްތައް ހިންގަން ހަވާލުކޮށްފި
 
ތިނަދޫގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އައިޔޫއެމްގެ ކޯސްތައް ހިންގުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރީ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާ އާއި އެކު އައިޔޫއެމް އިން

ގދ. ތިނަދޫ ސިޓީގައި ހުންނަ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި، އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް)ގެ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އައިޔޫއެމްގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ތިނަދޫގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އައިޔޫއެމްގެ ކޯސްތައް ހިންގުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާ އާ އެކު އައިޔޫއެމް އިން ވަނީ ސޮއިކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement

މި އެއްބަސްވުމުގައި އައިޔޫއެމްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ވައިސް ޗަންސެލަރު، ޑރ. އަލީ ޒާހިރެވެ. އަދި ވުޒާރާގެ ފަރާތުން އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ ވަޒީރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވުމަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވައިސްޗާންސެލަރު ޑރ. އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވީ ތިނަދޫގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އައިޔޫއެމްގެ ކޯސްތައް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ، އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ތައުލީމު ފުޅާކުރުމަށް ލިބޭ އިތުރު ފަސޭހައެއް ކަމަށެވެ.

ތިނަދޫގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އައިޔޫއެމްގެ ކޯސްތައް ހިންގަން ހަވާލުކުރުން - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

އެހެންކަމުން އެކަމަށްޓަކައި އިސްލާމީ ވަޒީރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމު އަލީ ސައީދު އަށް، ޑރ. އަލީ ޒާހިރު ވަނީ ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑރ. ޒާހިރު ވިދާޅުވީ އެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން، ތިނަދޫގައި އެ ޔުނިވާސިޓީން ދެމުންދާ ޙިދުމަތްތަކަށް އިތުރު ފަސޭހައެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކިޔަވައިދޭ އަމިއްލަ ތަނެއް ނެތުމުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ލިބޭނެ ކަން ޑރ. ޒާހިރު ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

މިހާރު ވެސް ތިނަދޫގައި ކިޔަވައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކުރައްވާކަމަށާ އެހެން ނަމަވެސް ތަނެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ބައެއް ކަހަލަ ދަތިތައް، ﷲގެ އިރާދަފުޅާ އެކުގައި މިއަދުގެ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފިލައިގެން ދާނެ ކަމަށް ޑރ. އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިސްލާމީ ވަޒީރު، ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމު ވިދާޅުވީ ތިނަދޫގައި އެހެން ޔުނިވާސިޓީ އަދި ކޮލެޖުތަކުގެ ގޮފިތައް މިހާރު ވެސް އެބަ ހުރި ކަމަށާއި، އެހެން ކަމުން އައިޔޫއެމްގެ ގޮތްޕެއް ތިނަދޫ ސިޓީގައި ހުރުމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ އައިޔޫއެމްގެ ފަލްސަފާ އާ މަންހަޖާއި، އައިޔޫއެމްގެ ރިސާލަތަކީ ވަރަށް ތަފާތު ރިސާލަތަކަށް ވާތީކަމަށާ އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ އިލްމު ދެމެހެއްޓުމާއި، އިސްލާމީ ނޫރު ދެމެހެއްޓުމަށް އިސްލާމީ ހިދާޔަތު ދަމަހައްޓައި ފަތުރާ އެންމެ މަތީ މުއައްސަސާއަކީ ވެސް އައިޔޫއެމް އަށް ވާތީކަމަށް ވަޒީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވަޒީރު ވަނީ އައިޔޫއެމް އިން ކުރިއަށް ހުރި ދުވަސްތަކުގައި ސްކޮލާޝިޕްތައް ދޫކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އެގޮތުން ވަޒީރު ވިދާޅުވީ އެ ޔުނިވާސިޓީން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ވަކި އަދަދަކަށް ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔެވުމަށް ސްކޮލަޝިޕުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް