ކ. މާލެ
|
8 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 19:34
ޣައްޒާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 10،000ން މައްޗަށް ވަނީ އަރާފައި
ޣައްޒާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 10،000ން މައްޗަށް ވަނީ އަރާފައި
ރޮއިޓާސް
ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ޙަމަލާތައް
ޣައްޒާއަށް ވެއްސަމުންދާ ބޮމުގެ ވާރެއަކީ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކެއް، އިސްރާއީލަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ: ބެލްޖިއަމް
 
އިގްތިސާދީ އަދި ސިޔާސީ އެއްބާރުލުން ރަނގަޅުކުރުމުގެ ނަމުގައި އީޔޫއިން އިސްރާއީލާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ވަގުތުން އުވާލަންޖެހޭ
 
އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ އަނިޔާތައް ތަހުގީގުކުރުމަށް، އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބެލްޖިއަމުން ދޭ ފައިސާ އިތުރުކުރަންޖެހޭ

ނުލަފާ ޔަހުދީ އިސްރާއީލޭ ކިޔުނު ދައުލަތުން، ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގެ ކުށެއްނެތް ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް އޮއްސަމުންދާ ބޮމުގެ ވާރެއަކީ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކެއް ކަމަށާއި، އެ އަމަލުތައް ހިންގާ އިސްރާއީލަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ވަގުތު ޖެހިއްޖެކަމަށް، ބެލްޖިއަމްގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބު ޕެޓްރާ ޑި ސަޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕެޓްރާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ، އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ލާއިންސާނީ ބާރާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އިސްރާއީލުން ހިންގަނީ އިންސާނީ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ކަމުގައި ސިފަކުރައްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އެހެން ގައުމުތަކުން ގޮވާލަމުންދާއިރު، އެ ވާހަކަތަކަށް އިސްރާއީލުން އަޅާނުލާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އޭނާ ވަނީ އިސްރާއީލަށް އެގައުމުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް، އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ބޭރުގެ ނޫހަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ޕެޓްރާ ވިދާޅުވީ، އިގުތިސާދީ އަދި ސިޔާސީ އެއްބާރުލުން ރަނގަޅުކުރުމުގެ ނަމުގައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)އިން އިސްރާއީލާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ވަގުތުން އުވާލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އިސްރާއީލުގެ އުފެއްދުންތަކާއި ރައްޔިތުން ބެލްޖިއަމަށް އެތެރެކުރުން މަނާކޮށް، އަނިޔާވެރި ވަޒަންވެރިންނާއި ސިޔާސީ މީހުންނާއި އަދި ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލާ ސިފައިން އީޔޫއަށް ވަނުން މަނާކުރަންޖެހޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ

ހަމައެއާއެކު، އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ އަނިޔާތައް ތަހުގީގުކުރުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބެލްޖިއަމުން ދޭ ފައިސާ އިތުރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކަށް މަހަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާއިރު، އދ.ގެ އޮފިޝަލުން ބުނާގޮތުގައި 10،000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން 40 ޕަސެންޓަކީ ކުޑަކުދިންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް