ކ. މާލެ
|
5 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 12:03
ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ފުލެޓްތައް ހިމެނޭ އަމާން އުދަރެސްގެ ޓަވަރެއް
ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ފުލެޓްތައް ހިމެނޭ އަމާން އުދަރެސްގެ ޓަވަރެއް
ރައީސް އޮފީސް
ފްލެޓާއި ގުޅޭ ޝަކުވާ
ފްލެޓާއި ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލަނީ
 
އާންމުން މިނިސްޓްރީ ތެރެއަށް ވަދެ އަޑުގަދަކުރާތީ ފުލުހުން ދަނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން
 
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 އާއި ހަމައަށް ހުޅުވާލާނެ

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މާލޭ ސަރަހައްދުން ފްލެޓް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ހިންގާ ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ފްލެޓު ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓާއި ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް މިއަދު ހުޅުވާލާނެކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ފުލެޓުގެ ދާއިމީ ލިސްޓާއި ގުޅިގެން، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް ދަނީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި އަޑުއުފުލަމުންނެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ވިދާޅުވީ، ފުލެޓާއި ގުޅޭގޮތުން، ގެދޮރުވެރިން ޕޯޓަލްގެ ތެރެއިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތަށް ޕޯޓަލްއެއް ހައްދަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފުލެޓް ލިސްޓާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ އެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމަށް އަކްރަމްވަނީ އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އަކްރަމް ވިދާޅުވީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާނެކަމަށެވެ.

ފުލެޓްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓާއި ގުޅިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް މިނިސްޓްރީ ތެރެއަށްވަދެ އަޑުގަޑަކުރަމުންދާތީ އެތަނުގައި ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓްރީން ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ވަނީ، ފްލެޓްތައް ލިބުނު ދާއިމީ ލިސްޓުގެ އިތުރުން، ފަހިދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަނުން މިހާރު އިމާރާތްކުރަމުންގެންދާ 4،000 ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުވެސް އާންމުކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން އެ 4000 ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެެއިން، 3 ކޮޓަރީގެ ފްލެޓް ލިބޭނީ 76 މާކްސްއިން ފެށިގެން މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ މީހުންނަށެވެ. އަދި 2 ކޮޓަރީގެ ފްލެޓް ލިބޭނީ 73 މާކްސްއިން ފެށިގެން މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ މީހުންނަށެވެ.

Advertisement

އެ އިއުލާނުގައި އިތުރަށް ވަނީ، 4،000 ފްލެޓުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބުމަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، އެފަރާތަކަށް ލިބޭ ފްލެޓް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ގުރުއަތުލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ގުރުއަތުލުމަށް ހާޒިރުވާނެ ދުވަހާއި ގަޑި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އަންގާނެކަމަށެވެ.

އަދި 4000 ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ، ނަމަވެސް ޝަރުތުހަމަވާ ކަމަށް ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައުސިންގ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން ފުލެޓެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމުގެ ލިޔުން، ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ އިއުލާނުގައި ވެއެވެ.

އެގޮތުން ދެމަފިރިން ވަކިން ހުށަހަޅައިގެން ފްލެޓް ލިބުމަށް ހޮވިފައިވާނަމަ ފްލެޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެމަފިރިންނަށް 1 (އެއް) ފްލެޓެވެ. ނުވަތަ ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް 1 (އެއް) ފްލެޓް ކަމަށް އެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދި 20،000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފޯމު ހުށަހެޅިއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 13،000ށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ޝަރުތު ހަމަވެއެވެ. ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ދޭން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގުޅިފަޅު، އުތުރުތިލަފަޅު، ގިރާވަރުފަޅު އަދި ހުޅުމާލެ ފޭސް3 މާލޭގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމަނާދެއްވުމަށް އާޒިމް އަނެއްކާވެސް ރައީސްގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި
ފްލެޓު މައްސަލާގައި ސިއްރު މައުލޫމާތު ހިމެނޭތީ މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފި
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
ފުލެޓް ލިސްޓް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ލިސްޓް މުރާޖާކޮށް ފާސްކުރަނީ
ފްލެޓް ލިސްޓުގައި ގޯހެއް ހަދާފައެއް ނޯންނާނެ، ރައްޔިތުންނަށް އެމީހުންގެ ހައްގުތައް ދީ: އަކްރަމް
ގުޅިފަޅު އެއްބަސްވުމުން ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ސަބަބެއް ނުދެއްކެނީ ސަބަބެއް ނެތުމުން- އަކްރަމް
މި ސަރުކާރު މޮޅީ، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އަދި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ނިގުޅައިގަތުމަށް: މެންބަރު ޔައުގޫބް
ފްލެޓް ދޫކުރާނީ މިނިވަން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިގެން، އަންނަ ހަފުތާގައި ފުލެޓްތައް ހަވާލުކުރަން ފަށާނަން - ހައިދަރު