ކ. މާލެ
|
30 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 13:20
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
މަޖިލިސް
ނަޝީދު ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ
ނަޝީދު ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެދި ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައިގަނެފި
ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތް ހޯދަން ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ އާދިއްތަ ދުވަހު
ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅީ އޮކްޓޯބަރު މަހު
މިއީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ދެވަނަ ފަހަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި، އެމްޑީޕީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައިގަނެފިއެވެ.

އެމްޑީޕީން އާދިއްތަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށެވެ. އެ ޕާޓީން ވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓޭނީ ހަމައެކަނި މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސަށް ކަމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީއާއި މަޖިލީހުގެ ގަވައިދާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދިފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާދިއްތަ ދުވަހާއި ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާކުރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސިއްހީ ހާލަތު ހުރިގޮތުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ މަޖިލީހަށް ދެ ދުވަހު ވެސް ވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ތަރުޖަމާނު، އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު ހޯމަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަނެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން އަަނަސް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހަކީ ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ބާރު ކަމުން، އެ މަސައްކަތް ހުއްޓިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ބާރުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓޭގޮތަށް، ގާނޫނު އެއްވެސް މާއްދާއެއް މާނަކުރެވިގެންވެސް ނުވާނެކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޤާނޫނީ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ވަނީ، މަޖިލީސް ހުއްޓުމަކަށް އަންނަ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު މާނަކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މިއީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. މި ފަހަރު މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ މި ހިނގާ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް