ކ. މާލެ
|
26 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 18:29
އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ
އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ
ރާއްޖެ އެމްވީ
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު
ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެންޑިޑެސީ ބަލައިގަތުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަން 5 ދުވަސް ލިބޭނެ
 
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ 52 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން
 
ކެންޑިޑެސީ ބަލައިގަތްކަން އެންގުމަށް ކުރިން ލިބެނީ 48 ގަޑިއިރު
 
ގިނަވެގެން ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މީހެއްގެ ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެމީހަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންޖެހޭނެ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ކެންޑިޑެސީއާމެދު ނިންމާ ގޮތެއް، އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ގިނަ ވެގެން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންގަންޖެހޭ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމާއެކު، ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ މީހެއްގެ ކެންޑިޑެސީއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ލިބޭނީ 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ. މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ، އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާގޮތަށް ބަލާނަމަ، އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޑިޑެސީ ބަލައިގަތްކަން އެންގުމަށް ލިބެނީ 48 ގަޑިއިރެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެކަން ކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތު ނޫން ކަމަށްކަމާއި، ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން އައީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ފާސްވީ، ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 52 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

Advertisement

އެހެންކަމުން އެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވީ، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލެވެ. އޭނާ ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުގައި ބުނަނީ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ކެންޑިޑެސީ ބަލައިގަތްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ގިނަވެގެން ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންގަންވާނެކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުން ފާސްކުރި އެ އިސްލާހުގައި ވަނީ، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިޔުން ލިބޭތާ ގިނަވެގެން ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މީހެއްގެ ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކުރިކަން ނުވަތަ ގަބޫލުނުކުރާކަން އެމީހަކަށް ލިޔުމުން އަންގަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް