ކ. މާލެ
|
23 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 19:12
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބަޖެޓް
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް، އަންނަ އަހަރަށް 112.27 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފި
 
ޑިޕެންޑެންޓް އެލަވަންސް ބޮޑުކުރުމަށް ބަޖެޓުކުރި 10.4 މިލިއަން ރުފިޔާ އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ
 
ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް 85 މިލިއަން ރުފިޔާ، އަދި ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ އާ އިމާރާތަށް 32 މިލިއަން ރުފިޔާ މިހާރު ވަނީ ހިމަނާފައި
 
ހޯމަ ދުވަހުގެ ކޮމިޓީގައި މަޖިލީހުގެ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލްޣަފޫރު ވަނީ އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް، އަންނަ އަހަރަށް 112.27 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ކޮމިޓީގައި މަޖިލީހުގެ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލްޣަފޫރު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހާ އެއްގޮތަށެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް އޮޑިޓް އޮފީހުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވީ 123 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. އެއީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދާއި ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް 85 މިލިއަން ރުފިޔާ، އަދި ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ އާ އިމާރާތަށް 32 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ނަމަވެސް ކޮމިޓީން ފާސްކުރީ ޖުމުލަ 112.27 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޣަފޫރު ވަނީ، މުވައްޒަފުންގެ ޑިޕެންޑެންޓް އެލަވަންސް ބޮޑުކުރުމަށް ބަޖެޓުކުރި 10.4 މިލިއަން ރުފިޔާ އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އާ އޮފީސް އިމާރާތުގެ ބަޖެޓަށް 38.1 ކަނޑައެޅުމަށް ވެސް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ ރިކަރަންޓް އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ 74.14 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް މިހާރު ވަނީ ކުޑަކޮށްފައެވެ.

މި އަހަރަށް އެ އޮފީހަށް ކަނޑައެޅީ 93 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. ނަމަވެސް 100 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ދިޔައީ، ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ތަޅާލުމާ ގުޅިގެން އޮޑިޓު އޮފީސް އެހެން އިމާރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމުންނެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓަކީ، މި ހިނގާ 2023 ވަނަ އަހަރަށްވުރެ 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޮޑު ބަޖެޓެކެވެ. 2023 ވަނަ އަހަރު އެ އިދާރާގެ ބަޖެޓަކީ 93 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

2023ށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންވާނެ ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ލަފާސްކޮށްފައި ވަނީ 82 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އެ ފައިސާ ހޭދަކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލްތަކަށް ބަލާއިރު، މުސާރައާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި 56 މިލިއަން ރުފިޔާ، ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދަށް 5 މިލިއަން ރުފިޔާ، އިދާރީ ހިދުމަތްތަކަށް 15 މިލިއަން ރުފިޔާ، އަދި ތަމްރީންތަކަށް 1 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އަދި މަރާމާތުގެ ޚަރަދަށް 1 މިލިއަން ރުފިޔާވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް