ކ. މާލެ
|
19 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 09:10
އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާއެއްގައި، ޒަހަމްވެފައިވާ މީހަކު ގޮވައިގެން މީހަކު ދަނީ
އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާއެއްގައި، ޒަހަމްވެފައިވާ މީހަކު ގޮވައިގެން މީހަކު ދަނީ
ރޮއިޓާރސް
ފަލަސްތީންގެ މައްސަލަ
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކަކީ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާއެއް - ރާއްޖެ
 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ފަލަސްޠީނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެމި އޮންނާނެ
 
އިސްރާއީލުގެ ލާއިސްސާނީ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން މެދު އިރުމަތީ ސަރައްހަދުގެ ސުލްހައާއި ހަމަޖެހުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް
 
ހުއްޓުމެއްނެތި ދެމުންދާ ހަމަލާތަކާއި ހޮސްޕިޓާތަކާއި ޢާއްމުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތްތަކަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަނީ ކުށްވެރިކޮށްފަ

ޔަހޫދީ ދައުލަތް، އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކަކީ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާއެއް ކަމަށް އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ)ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއިން ބުނެފިއެވެ.

ދިވެހި ރާއްޖެއިން މިގޮތަށް ބުނެފައިވަނީ އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް މިހާރު ދެމުންދާ އުދުވާނީ ހަމަލާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާގައި ހުންނަ އޯއައިސީގެ މައި މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި އެ ޖަމިއްޔާގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އޯޕަން-އެންޑެޑް ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ފޮރިން އެފެއާޒް، އަހުމަދު ޚަލީލެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޚަލީލް ވިދާޅުވީ ކުޑަކުދިން ހިމެނޭހެން މަޢުސޫމު ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށް އިސްރާއީލުން ހުއްޓުމެއްނެތި ދެމުންދާ ހަމަލާތަކާއި ހޮސްޕިޓާތަކާއި ޢާއްމުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތްތަކަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަނީ ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.

އަދި އިސްރާއީލުގެ ޙަމަލާތަކަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ހިންގާ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާއެއްކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިސްރާއީލުގެ ލާއިސްސާނީ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން މެދު އިރުމަތީ ސަރައްހަދުގެ ސުލްހައާއި ހަމަޖެހުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރު އޮތުމަކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޚަލީލް ވިދާޅުވީ އޯ.އައި.ސީ. އުފެއްދި މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ފަލަސްޠީނާ އެއްކޮޅަށް ވަކާލާތުކުރުންކަމުން މި ދަނޑިވަޅުގައި އޯ.އައި.ސީގެ މަޤުސަދު ފުރިހަމައަށް ހާސިލު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތައް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށް ޣައްޒާއަށް މިހާރުން މިހާރަށް ބޭނުންވާ ބޭހާއި ކާބޯތަކެއްޗާއި އަދި އެނޫންވެސް އަސާސީ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ކޮރިޑޯއެއް ހުޅުވުމަށް ބާރުއެޅުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢުއަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއާ ފަލަސްޠީނާ ދެމެދު އޮންނަ ގާތް ގުޅުމަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ފަލަސްޠީނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެމި އޮންނާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޚަލީލް ދެއްވިއެވެ. އަދި ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުން ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކާމެދު އެންމެހައި ދިވެހި ރައްޔިތުން ހިތާމަކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ފަލަސްޠީނު ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާތަކުން މިންޖުވެ، މި މައްސަލައަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ހައްލެއް ހޯދުމަށް ދުޢާކޮށް ވަކާލާތުކުރުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން އަބަދުމެ ދެމި ތިބޭނެކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަލަސްޠީނާއި އިޒްރޭލުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބެން އޮތީ ފަލަސްޠީނަކީ 1967 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން އޮތް ސަރަޙައްދީ އިންތަކުގެ މަތީގައި އިރުމަތީ ގުދުސް އެ ޤައުމުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ، މުސްތަޤިއްލު މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެގެންކަމަށް ރާއްޖެއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިޒްރާއިލް ޣައްޒާ ހަގުރާމަ: ފެށޭ ހަފްތާގައި ހަމަލާތައް ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ބައިޑެން އުންމީދު ކުރައްވާ
"ޢުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ ކުއްޖާވެސް އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ މަރު": އެމެރިކާގެ ޟަމީރަށް އަސަރު ކުރާނީ ކިހާ ވަރަކުންބާ؟
ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ ރަމަޟާން މަހު ވެސް މެދުކަނޑާލާނީ ރަހީނުން ދޫކުރުމަށް އެއްބަސްވާނަމަ: ބައިޑެން
"ދިރިއުޅުން 180 ޑިގްރީއަށް އެނބުރިއްޖެ...އެކަމަކު ބުނަން، އަހަރެމެންނަކީ ފަލަސްޠީނުގެ އަންހެނުން"
އދން ޣައްޒާއަށް އެންމެ ފަހުން ކާބޯތަކެތީގެ އެހީ ފޮނުވުނު ފަހުން މަހަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ
ޣައްޒާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ހިޒްބުالله އާއެކު ކުރާ ހަނގުރާމައަށް ބުރޫނާރާނެ: ގަލަންޓް
ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް ޢައްބާސް، އުރުދުންގެ ރަސްގެފާނު ޢަބްދުالله ދެވަނައާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ޣައްޒާއަށް ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭގެ ވެރިޔާ ދެއްވައިފި