ކ. މާލެ
|
19 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 09:07
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓްރީ ޓޮޕްގެ މައްސަލަތަކެއް
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ބަލި މީހުންނާއި މެދު އިހުމާލުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަތަކެއް ބަލަން ފަށައިފި
 
މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހޮސްޕިޓަލް ކައިރީގައި ދަނީ މުޒާހަރާ ކުރަމުން
 
މިއަހަރުގެ ކުރީ ކޮޅު ހުށަހެޅި މައްސަލަ ވެސް ދަނީ ބަލަމުން
 
އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށިފަހުން މިހާތަނަށް ކޮލިޓީ ކެއަރ އޮޑިޓް ހަދާފައިނުވޭ

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ބަލި މީހުންނާއި މެދު އިހުމާލުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަތަކެއް ބަލަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

މިފަހުން ވަނީ ޓްރީ ޓޮޕާއި ގުޅުންހުރި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފެންމަތިވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކެންސަރު ސްޓޭޖް 4 ގައި ހުރި މީހަކަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި އިހުމާލުވެ، މީހަކު މަރުވި މައްސަލައަކާއި، ބަނޑުގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގޮހަރު ބުރިވެ މީހަކު ހާލުބޮޑުވި މައްސަލައެއް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ ފެންމަތިކޮށްފައެވެ.

މިމައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިކަން ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، ފާހަގަވާ ބައެއް މައްސަލަތައް ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ރަސްމީކޮށް މިމަހުގެ 17 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު އެއް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އެމައްސަލަ ވެސް ބަލަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިމަހުގެ 15ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް މި މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. މި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ކައިރީގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާ އާއިލާއާއި ބުދަ ދުވަހު ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. އަދި މިފަދަ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށާއި، އެމައްސަލަތައް ބަލާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

Advertisement

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި އިންޓާނަލް ރިވިއުތައް ވެސް ބަލަމުންގެންދާއިރު، އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށިފަހުން މިހާތަނަށް ކޮލިޓީ ކެއަރ އޮޑިޓް ހަދާފައިނުވެއެވެ.

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަކީ ޓާޝަރީ ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ހޮސްޕިޓަލަކަށްވާއިރު، ޚިދުމަތް ލަސްވުމުގެ ޝަކުވާއާއި، އެކަށީގެންވާ ބޭސް ފަރުވާ ނުލިބޭ މައްސަލަ އަދި ބަލި މީހުންނަށް އިހުމާލުވާ މައްސަލަ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންމަތިވެފައެވެ. ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑު ނަމަވެސް އެއީ ފަރުވާ ހޯދަން އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ނޫން ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ކައިރީގައި ނުރުހުންފާޅު ކޮށް މުޒާހަރާކުރަމުންދާއިރު، އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި، ބުނެފައިވަނީ ރަސްމީކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ބުނެފައިވަނީ ޓްރީ ޓޮޕްގެ އިހުމާލުން އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާވެ، ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ރަސްމީކޮށް އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. ޓްރީ ޓޮޕުން މައްސަލަތައް ބެލި ނަމަވެސް އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ނުކުރާ ކަމަށާއި، ހޮސްޕިޓަލްގެ މައްސަލަތައް ހެލްތް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އިންސާފު ލިބެން އަޑު އުފުލާނެ ކަމަށް ވެސް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް