ކ. މާލެ
|
8 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 15:06
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް
ރާއްޖެއެމްވީ
ހައްޖު އަދި އުމްރާ ސްކްރީނިންގް ޕެކޭޖް
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓްލުން ޕޯސްޓް ހައްޖު އަދި އުމްރާ ސްކްރީނިންގް ޕެކޭޖެއް
 
ހައްޖު އަދި އުމްރާއިން އެނބުރި އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ސިއްޙަތު ރަނގަޅުތޯ ބަލަންޖެހޭ
 
މިފަދަ ޗެކްއަޕްތައް ހެދުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުު ކަމެއް

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓްލްގެ ޕޯސްޓް ހައްޖު އަދި އުމްރާ ސްކްރީނިންގް ޕެކޭޖެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕޯސްޓް ހައްޖާއި އުމްރާ ހެލްތު ސްކްރީނިން ޕެކޭޖް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ހައްޖު އަދި އުމްރާއިން އެނބުރި އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ސިއްޙަތު ރަނގަޅުތޯ ބެލުމާއި، ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޓެސްޓްތައް ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

ޕޯސްޓް މެޑިކަލް ޗެކަޕްގެ ބޭނުމަކީ ހައްޖު ދަތުރުގައި ޖެހޭ އެއްވެސް ބައްޔެއް، ވައިރަހެއް، ނުވަތަ އެއްވެސް ބައްޔެއް ފެތުރުމުގެ ނުރައްކަލެއް ހުރިތޯ ބަލައި ޗެކްކޮށް އެ ބައްޔެއް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމެވެ. ދަތުރުކުރުމަށްފަހު މެޑިކަލް އިވެލުއޭޝަނެއް ހޯދުމަކީ ތިމާގެ ސިއްހީ ހާލަތު ވަޒަންކުރުމަށާއި ލޯބިވާ މީހުންނަށް އެއްވެސް ބައްޔެއް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން އެހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ ހައްޖުވުމަށްފަހު ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަރުދުންނަށް ބޮޑެތި ސިއްހީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ ޗެކްއަޕްތައް ހެދުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަކީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބައެއްގެ އިތުބާރު ހޯދައިފައިވާ، ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ސިއްހީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ އެއް ހޮސްޕިޓަލެވެ. އެގޮތުން މިހާރުވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލުން އަންނަނީ އެންމެ ފަހުގެ ވަސީލަތްތަކާއެކު އާ ހިދުމަތްތައް ތައާރަފުކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް