ކ. މާލެ
|
29 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 11:48
ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މާރާމާރީގެ މައްސަލަތައް
ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ކުށްކުރާ ގުރޫޕުތަކުން 2014ގައި 267 އަދި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 151 މާރާމާރީ ހިންގާފައިވޭ: މިނިސްޓަރު އިމްރާން
 
މި ސަރުކާރުގައި ކާމިޔާބު ގިނަ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާފައިވޭ
 
ރާޑަރުތައް ބެހެއްޓުމާއި، ހާބަރުތައް ގާއިމްކުރުމާއި، ޑޯނިއަރ އޮތުމުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވޭ

ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ކުށްކުރާ ގުރޫޕުތަކުން 2014 ވަނަ އަހަރު 267 އަދި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 151 މާރާމާރީ ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވީ ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ކުށްކުރާ ގުރޫޕުތަކުން ހިންގާފައިވާ މާރާމާރީގެ ބޮޑެތި ހާދިސާތަކަށް ބަލާއިރު، 2014 ގައި 267 ހާދިސާ، 2018 ގައި 249، 2019 ގައި 115، އަދި 2023 ގައި 151 މާރާމާރީ ހިންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން 2014 ވަނަ އަހަރު ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން 246 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާއިރު، 2023 ވަނަ އަހަރު ރިޕޯޓު ކުރެވިފައިވަނީ 14 މައްސަލައެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވީ މިބަދަލު ގެނައީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

2013 އިން 2018 އަށް ބޮޑެތި ކުށްކުރާ ގުރޫޕުތައް ހުއްޓުވަން ނުކުމެ ފުލުހުންނަށް ސީދާ ޑައިރެކްޓްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައި މިއޮތީ 95452 ފަހަރު. މިފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި 1048570 ފަހަރު މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނެރުނު ނަތީޖާއެއް.
ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ

ގޭންގް ގުރޫޕުގެ އެތެރޭގައި ޖެހޭ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ވެސް ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވީ ކުދިންތަކެއް ފުރާނައަށް ގެއްލުންވާ ހިސާބަށް ގޮސްދާނެހެންހީވުމުން ހަަތިޔާރާއެކު ސިފައިން ފުލުހުންނާއެކު މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ ކޮންޓްރޯލް ކުރި ކަމަށެވެ. އަދި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވަރަށް ގާތުންހުރިހާ ކަމެއް ބެއްލެވިކަން މިނިސްޓަރު އިމްރާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުގައި ކާމިޔާބު ގިނަ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މޫސުން ގޯސް ކަނޑުގަދަ ދުވަހެއްގައި ފުލުހުން ފޮނުވައިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގާތްގަނޑަށް 330 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި ގދ.ދިމާލުން ބޭރުން އަތުލައިގަނެފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވީ މި އޮޕަރޭޝަންއާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، ރާޑަރުތައް ނިއްވާލާނެ ކަމަށް ޑީލަރުން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވީ ރާޑަރުތައް ބެހެއްޓުމާއި، ހާބަރުތައް ގާއިމްކުރުމާއި، ޑޯނިއަރ އޮތުމުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވީ މި ބިރުވެރިކަން މިހާރު ވެސް ފެންނަމުންދާ ކަމަށާއި، މިއީ އާދައިގެން ކަންކަން ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އުފެދޭ ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއި، ނުވަތަ ތިމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކުޑަކުޑަ ކަމާއި ގުޅިގެން ގައުމު އެހައި ބޮޑު ނުރައްކަލެއްގެ ތެރެއަށް ވައްޓާނުލުމަށް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ގޮވާލެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް