ކ. މާލެ
|
24 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 17:55
ލީބިޔާ
ލީބިޔާ
ރޮއިޓާރސް
ލީބިޔާ
ފަރުދެއްގެ ސައި ކަޑަ: ބައިބައިވެފައި އޮތް ގައުމެއް އެއްބައިވަންތަ ކުރުމުގެ ކިއްލާ
 
ގޭގެ ދޮރުމަތީގައި އަވާދު ހުޅުވީ ވަގުތީ ސައި ކަޑައެއް
 
އެކަން ކުރީ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އެތައް ބަޔަކާ އެކުގައި އޭނާވެސް ހުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން
 
ވިޔަފާރިއެއް ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައެއް ނޫން

ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ ދެމެދު އޮންނަ އަޚުވަންތަކަމުގެ ގުޅުމަކީ ހީކުރާވަރަށް ވުރެ މާ ބާރުގަދަ ގުޅުމެކެވެ. ތަރައްގީއާއި ތަހުޒީބާއި ތަނަވަސްކަން އޭގެ ބޮންތީގައި ނެތެއް ކަމަކު، ގައުމިއްޔަތުގެ ތެރެއިން އުފެދިގެން އަޚުވަންތަކަމުގެ ރީތި މިސާލުތައް މި ދުވަސްވަރު އެންމެ އާންމުކޮށް ފެންނަމުންދާ އެއް ގައުމަކީ ލީބިޔާއޭ ދެންނެވުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ތޫފާނީ ގަދަ ވިއްސާރައިގެ ކޮޅިގަނޑުގައި ޑޭމްތަކެއް ފަޅަފަޅައިގެން ގޮސް، ދާރުނާ ސިޓީގެ ބޮޑުބައެއް ދޮވެލި ހިތްދަތި ކާރިސާގެ ތެރެއިން، އަޚުވަންތަ ލޯބީގެ އެތައް މިސާލެއް ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. އުފަލާއި، އަރާމާއި، ލައްޒަތުގެ ފޮނި މީރުކަން ދެކެމުންދާ އެތައް ބަޔަކަށް މިސާލު ދައްކައިދެމުންނެވެ.

އަވާދު އަބްދުﷲއަކީ މި ދެންނެވި ފަދަ ބަތަލެކެވެ. ދާރުނާގައި އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދާ ގޭގެ ދޮރުމަތީގައި އަވާދު ހުޅުވީ ވަގުތީ ސައި ކަޑައެކެވެ. ފަހަރެއްގައިވެސް މި ވަގުތުގެ ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައި، ވިޔަފާރިއެއް ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އެތައް ބަޔަކާއެކުގައި އޭނާވެސް ހުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އަވާދުގެ ސައި ކަޑައިން ބޯލާ ސައިފޮދަކަށް އެއްވެސް އަގެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހެއެވެ.

ހާލުގައި ޖެހިފައި އޮތް ދާރުނާއަށް އެކި ގޮތް ގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ދަރުމަވެރިންނަށް ސައި ދިނުމުގައި އަވާދު އަވަދިނެތި އުޅެނީ އަޚުވަންތަ ލޯބީގެ ބާރުގައެވެ. މުޅި ދުވަސް އޭނާ ހޭދަކުރަނީ އެ ގޮތުގައެވެ.

ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިސާއާ ގުޅިގެން ލީބިޔާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސަރޗް އެންޑް ރެސްކިއު އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ވެސް އަވާދު ވަނީ އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެފައެވެ. އެ މަސައްކަތުގައި އުޅުމަށްފަހު ސައި ކަޑައެއް ހުޅުވުމުގެ ޚިޔާލު އައީ، ސުންނާފަތިވެފައި އޮތް އޭނާގެ ސިޓީގައި ކެފޭއެއް ހުޅުވައިގެން ޚިދުމަތް ދެވޭނެފަދަ ހާލެއްގައި ތިބި ބަޔަކު ނެތްކަން ފަހުމުވީ ހިސާބުންނެވެ.

ފުރަތަމަ ދުވަހު އަހަރެން އުޅުނީ ގެނބިގެން މަރުވެފަ ތިބި މީހުންގެ ހަށިތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގަ. މުޅި ތާ އޮތީ ހުސް ގަބުރު. ދިރިހުރި އެއްވެސް މީހަކު ނުފެނުނު އަހަރަމެންނަކަށް. ދެން، ޖެހިގެން އައި ދުވަހު އަހަރެން ގެއަށް އައީ. އާދައިގެ މަތިން ކޮފީއެއް ބޯލަން އިނީ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް، ގޭ ދޮރުމައްޗަށް ނުކުމެލާ، ކޮފީއެއް ބޯލުމަކީ އަހަރެންގެ އާދައެއް… އެހެން ހުއްޓާ މީސްމީހުން އެބަ އަހާ ކޮފީ ހޯދަން. ކޮފީ ޝޮޕްތައް ހުރީ ކޮންތާކުތޯ އަހަން ފަށައިފި. އެކަމަކު، އެކަހަލަ ކަމެއް ނެތް… ފިހާރަތައް ހުޅުވާނެ ހިތްވަރެއް ނެތް މީހުންގެ. އެކަމަކުވެސް، އެ ބަޔަކު ދިޔައީ ކޮފީފޮދެއް ލިބޭތޯ ބަލަމުން. ގިނަ މީހުންނަކީ، ސަރަހައްދުގެ މީހުންނެއްވެސް ނޫން. އެކަމަކު، އެ ހުރިހާ އެންމެންނަކީވެސް އަހަރެންގެ އަޚުން، އެމީހުންގެ ވަނަވަރު އަހަންނަށް ނޭނގުނަސް. އެހެންވެ، އަހަރެންގެ ބޭބެމެންނާ ލޯބިވާ މީހުންނާ ހިއްސާކުރީ، ސައި ކަޑައެއް ހުޅުވުމުގެ ޚިޔާލު. އެއްޗެއް ބޯލާހަދާލަން ބޭނުން ކޮންމެ މީހަކު ހަމަ އަންނަންވީ މިތަނަށް. މިތަނުން އެންމެންނަށްވެސް މަރުހަބާ ކިޔާނެ. ދުވާލާ ރޭގަނޑުވެސް އަހަރެން އުޅޭނެ މިތާ.
އަވާދު އަބްދުﷲ؛ ދާރުނާގެ ރަށްވެއްސެއް

ސައި ކަޑައަށް އަންނަ މީހުންގެ ވާހަކަތަކުންވެސް، އެއީ މިއަދު ދާރުނާއަށް ކިހާ މުހިންމު ތަނެއްކަން އަންގައިދެއެވެ.

އަހަރަމެންގެ އަޚު، އަވާދަށް، މާތް ﷲ ހެޔޮ ރަޙުމަތް ލައްވާށި. އޭނަ އެ ވަނީ، ޒިންތާން، ޒާވިޔާ، މިސްރާތާ، ތުރާބުލުސް، މިހެން ގޮސް ލީބިޔާގެ ހުރިހާ ހިސާބަކުން މީހުން އެއްކޮށްފަ. ހިލޭ ސައި ލިބޭ މި ކަޑަ ފެނިފަ އަހަރެން ވަރަށް ހައިރާންވި. ވަރަށް ގަޔާވި. އަހަރެން މީގެ ކުރިން ދަންނަ މީހުންނާވެސް ބައްދަލުވި. އަހަރެންގެ ދެބެންގެދެދަރި ކުއްޖަކާވެސް ދިމާވި. މާތް ﷲ އޭނާއަށް ހެޔޮ ރަޙުމަތް ލައްވާށި. މިކަމުންވެސް މި އަންގައި ދެނީ، ލީބިޔާ ރައްޔިތުންނަކީ އެއް ބައެއްކަން. މުޅި ލީބިޔާ އެއްބައިވުން އަހަރެންގެ އުއްމީދަކީ.
އިބްރާހީމް އުމަރު؛ ސައި ކަޑައަށް އައިސް އިން މީހެއް

މި ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ލީބިޔާ ދުށް އެންމެ ގެއްލުންދެނިވި ކާރިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ ކަށަވަރު އަދަދުތަކެއް އަދިވެސް ނޭނގެއެވެ. އެތައް ބަޔަކަށް ވީ ގޮތެއްވެސް އަދި ނޭނގެއެވެ. ކަނޑުންވެސް އެތައް ބައެއްގެ ހަށިގަނޑުތައް ވަނީ ނަގާފައެވެ. ދާރުނާއިން އެކަނިވެސް 11000ށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ފުރާނަ ގެއްލިފައި ވާކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ. ބައެއް އާއިލާތަކުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން މި ދުނިޔެއާ ވަކިވެ ގޮސްފައި ވާކަމަށްވެސް ބައިނަލްއަގުވާމީ މީޑިއާއިން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް