ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 17:08
ލީބިޔާގެ އައްސޭރިފަށުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ދާރުނާ ސުންނާފަތިވި ކާރިސާގެ ހަނދާންތަކަކީ އެ ބިރުވެރިކަން ތަހައްމަލުކުރި އެތައް ބައެއްގެ ހިތްތަކުން މިއިން ދުވަހަކު ފިލައިދާނެ ހަނދާންތަކެއް ނޫން
ލީބިޔާގެ އައްސޭރިފަށުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ދާރުނާ ސުންނާފަތިވި ކާރިސާގެ ހަނދާންތަކަކީ އެ ބިރުވެރިކަން ތަހައްމަލުކުރި އެތައް ބައެއްގެ ހިތްތަކުން މިއިން ދުވަހަކު ފިލައިދާނެ ހަނދާންތަކެއް ނޫން
ރޮއިޓާސް
ދާރުނާ ސިޓީ
"މި އަވަށުގެ އެންމެން މަރުވެ ހިނގައްޖެ، މުޅި އަވަށްގަނޑު ސުންނާފަތިވެއްޖެ"
 
އައިއޯއެމްއިން ބުނާގޮތުގައި، ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިސާ ހިނގިއިރު، ދާރުނާ ސިޓީއަކީ 8000އްހާ ހިޖުރަވެރިން، އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން ބިނާކުރަމުން ދިޔަ ސިޓީއެއް

ތޫފާނީ ގަދަ ވިއްސާރައިގެ ކޮޅިގަނޑުގައި، ސެޕްޓެމްބަރު 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ، ޑޭމްތައް ފަޅަފަޅައިގެން ގޮސް، ލީބިޔާގެ އައްސޭރިފަށުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ދާރުނާ ސުންނާފަތިވި ކާރިސާގެ ހަނދާންތަކަކީ އެ ބިރުވެރިކަން ތަހައްމަލުކުރި އެތައް ބައެއްގެ ހިތްތަކުން މިއިން ދުވަހަކު ފިލައިދާނެ ހަނދާންތަކެއް ނޫނެވެ. ކާރިސާއަށް 2 ހަފުތާ ވާން ދިޔައިރުވެސް، އިއްޔެ ވީ ކަމެއްހެން އެމީހުންގެ ލޯ ކުރިމަތީގައި އެ މަންޒަރުތައް ސިފަވަމުން ދިޔައެވެ.

Advertisement

މުޅިންހެން ބިމާ ހަމަވެފައިވާ ދާރުނާގައި އޭނާ ދިރިއުޅުނު އަވަށުގައި ހުރި ގޭތެރޭގެ ތަންތަން ބަލާލަމުން ހިނގަމުން އެ ދަނީ ސައީދު ޚަލީލުއެވެ. ސައީދަކީ މިސްރުން ލީބިޔާއަށް ބަދަލުވި ހިޖުރަވެރިއެކެވެ. ފެންބޮޑުވުމުގެ ބިރުވެރި ކާރިސާގެ ތެރެއިން އޭނާއަށް ސަލާމަތް ކޮށްދެވުނު އަވައްޓެރިންނާއި، މި ދުނިޔެއާ ވަކިވެ ދިޔަ އަވައްޓެރިންގެ ހަނދާންތައް، ޢުމުރުން 61 އަހަރުގެ ސައީދުގެ ސިކުނޑީގައި ހަރުލައިހުރީ ތާޒާކޮށެވެ.

މިތާ އުޅުނީ މިސްރު އާއިލާއެއް. ފިރިހެނަކާ އޭނަގެ އަނބިމީހާއާ އަންހެން ދަރިފުޅު. އެމީހުން ހޮސްޕިޓަލުން ނުކުތީވެސް ހަމަ އެދުވަހު. ﷲއަށް ހަމްދުހުރި. އަހަރެމެންނަށް އެމީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވުނު… އަހަރެންގެ ގެއާ ޖެހިގެން ހުރި ގޭގަ އުޅުނު މިސްރު އާއިލާ އެތަން ދޫކޮށް ހިނގައްޖެ. އެމީހުންގެ އަވައްޓެރިޔަކީ ކަދޫރު އާއިލާގެ ބައެއް. ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިސާގެ ތެރޭގަ އެމީހުންގެ ހަގު އަންހެން ދަރިފުޅު މަރުވީ. އެއީ ޑޮކްޓަރެއް.
ސައީދު ޚަލީލު؛ ލީބިޔާއަށް ހިޖުރަކުރި މިސްރު ރައްޔިތެއް

ހިޖުރަވެރިންނާބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާ (އައިއޯއެމް)އިން ބުނާގޮތުގައި، ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިސާ ހިނގިއިރު، ދާރުނާ ސިޓީއަކީ 8000އްހާ ހިޖުރަވެރިން، އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން އެތަނެއްގައި ބިނާކުރަމުން ދިޔަ ސިޓީއެކެވެ.

މިސްރު މީހުން އެއީ އަހަރެންގެ އަވައްޓެރިންނާ އެކުވެރިން. އެމީހުން މަރުވެއްޖެ. މިތާ އުޅުނު މިސްރުގެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ. އެކަނިވިއަސް، އާއިލާއާއެކީ ވިއަސް… އައްސޭރިފަށުގަ ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ އަންހެނެއްގެ ފިރިމީހާއާ 3 ދަރިން ވަނީ ފެންބޮޑުވުމުގެ ތެރޭގަ ވަކިވެގޮސްފަ. އޭނަ އިނީ އެކަނި. އޭނާ ސަލާމަތްވީ ރުކަކާހެދި. ފެންގަނޑު ދެމެމުން ގޮސް، އޭނަ ރުކެއްގެ މައްޗަށް ލީ. ލީބިޔާ މީހަކާ އިނދެގެން އުޅުނު މިސްރު މީހަކުވެސް އުޅުނު. އެ 2 މީހުންވެސް މިހާރު މަރުވެއްޖެ. ވަކި މިސްރެއް، ލީބިޔާއެއް، ވަކި ގައުމެއް ނެތް… ހުރިހާ ގައުމަކުންވެސް މީހުން މަރުވެއްޖެ.
ސައީދު ޚަލީލު؛ ލީބިޔާއަށް ހިޖުރަކުރި މިސްރު ރައްޔިތެއް

ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިސާގެ ހަނދާންތަކަކީ، ސައީދުގެ އަންހެނުންނަށް ބަރުދާސްތު ކުރަން މާ ފަސޭހަ ހަނދާންތަކެއް ނޫނެވެ.

މި އަވަށުގެ އެންމެން މަރުވެ ހިނގައްޖެ. މިސްރުގެ ހުރިހާ މީހުން މަރުވެއްޖެ. އަހަރެމެންގެ އަވައްޓެރިންނާ، ނުހަނު ލޯބިވި މީހުން މިހާރު އަހަރެމެން ގާތަކު ނެތް. މުޅި އަވައްގަނޑު ސުންނާފަތިވެއްޖެ. މާތް ﷲ މިކަމުގެ ބަދަލު ދެއްވާނެ… ބުނާނެ އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތް.
ސައީދުގެ އަންހެނުން

'ޑެނިއަލް'ގެ ނަން ދީފައިވާ ތޫފާން، ލީބިޔާގެ އިރުމަތީ އައްސޭރިފަށުގެ ސަރަހައްދަށް އެރީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ފެންގަނޑުގެ ތެރޭގަ ކާރަކާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު އޮޔާ ގެންދިޔަ. މީހުން ހަޅޭއްލަވަމުން ދިޔައީ. އެކަމަކު އަހަރެމެންނަކަށް ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށްދެވުނު. އަހަރެންގެ އަވައްޓެރިޔާ، އަހުމަދު އަލް-އަޒޫޒީ ވަނީ، ބެލްކަންޏަކުން 2 ކުދިން ސަލާމަތްކޮށް، އޭނަގެ ގެއަށް އެކުދިން ގެންގޮސްފަ. ފެންގަނޑު އޮޔާ ދެމެމުން ދިޔައީ މީހުންނާވެސް އެކީގަ. ބައެއް މީހުންގެ ފުރާނަ ހުރި، ދެން ހަމަ ހުސް ގަބުރު. ހުރިހާ އެއްޗެއް އޮޔާ ގެންދިޔައީ، އަހަރެމެންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވުނު.
ސައީދު ޚަލީލު؛ ލީބިޔާއަށް ހިޖުރަކުރި މިސްރު ރައްޔިތެއް

ތޫފާނީ ގަދަ ވިއްސާރަގަނޑާއެކު، ފެން ހިފަހައްޓަން ޖަހާފައިހުރި ޑޭމްތައް ފަޅަފަޅައިގެން ގޮސް، ދާރުނާގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ޣަރަގުވީއެވެ. މަރުވި މީހުންގެ ކަށަވަރު އަދަދުތައް، ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އަދިވެސް ނުލިބެއެވެ. ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި ދާރުނާއިން އެކަނިވެސް 11000ށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ފުރާނަ ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. ސިޓީގެ މޭޔަރު އަންދާޒާ ކުރައްވާ ގޮތުގައި 20000އްހާ މީހުން ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
40%
0%
40%
20%
ކޮމެންޓް