ކ. މާލެ
|
4 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 21:55
ދާރުނާގެ ރަށްވެހިން އާ ޙަޔާތެއްގެ އުންމީދުގައި
ދާރުނާގެ ރަށްވެހިން އާ ޙަޔާތެއްގެ އުންމީދުގައި
ރޮއިޓާސް
ލީބިޔާގައި ފެންބޮޑުވި ކާރިޘާ
ފެންބޮޑުވި ކާރިޘާގައި މުޅި ދިރިއުޅުން އެފުށް މިފުށަށް ޖެހުނު ދާރުނާގެ ރަށްވެހިން އާ ޙަޔާތެއްގެ އުންމީދުގައި...
 
ރައްޔިތުންނަށް ބަދަލެއް ލިބޭނެ ކަމުގެ އެއްވެސް ޔަޤީންކަމެއް ސަރުކާރަކުން އަދި ނެތް ދީފައެއް
 
ސުޕަރމާޓުގަ ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ހުރީ ހަލާކުވެފަ
 
އަހަރަމެން ނިންމީ ތަންތަން ސާފުކޮށް، އާ ޙަޔާތެއް ފެށޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަން

ޚަބަރުތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީތަކުން މާ ގިނައިން ފެންނަމުން ނުދިޔަ ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ލީބިޔާގެ ދާރުނާގައި ހިނގާ ދިޔަ ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިޘާއަށް ފަހު އެ ސަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް އަދިވެސް މާ ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ހިތްވަރު ހުރި މީހަކު ވިއްޔާ ދަނީ، އާ ޙަޔާތެއްގެ އުންމީދުގައި ގެތަކާއި ފިހާރަތައް ސާފުކޮށް، ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން އަލުން ފަށައިގަތުމަށް ގަދަ އަޅާ، މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެތައް ހާސް ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިދިޔަ ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިޘާގައި، ބައެއް އަވަށްތައް ވަނީ މުޅިންހެން ދޮވެލާފައޭވެސް ދެންނެވި ދާނެއެވެ.

ކޮންމެ ދިމާއަކުންވެސް ފެނިގެން ދަނީ ހިތްވަރާއި ސާބިތު ކަމެވެ. ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ މީހެއްގެ ފިހާރައަށް ދިޔަ މީހަކަށް އޭނާ މަރުހަބާ ކިއެވެ. ގައިގާ ބައްދާލުމަށް ފަހު، ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ކިޔައި ތުންތަޅުވަމުން ނުކުމެގެން ދިޔައެވެ. އޭނާ ކިޔަމުން ދިޔައީ، ﷲ އަށް ޙަމްދު ހުއްޓެވެ. އަހަރެން ދިރި އެބަ ހުރީމެވެ. މިހެންނެވެ.

Advertisement

އޭނާގެ ބޭބެ، ޢުމުރުން 49 އަހަރުގެ މުޙައްމަދު އަލް-ޣައިލް ވަނީ، އެ ސަރަޙައްދުގެ ރަށްވެހިން އުފުލަމުން ދާ ވޭނާއި ތަޙައްމަލު ކުރަމުން ދާ ހިތާމައިގެ ވާހަކަތައް ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

މިހާރު މި ވީ 15 ދުވަސް، ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން އަހަރަމެންނަށް ހަމަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލިބޭ އަދި. ރައްޔިތުންނަށް ބަދަލެއް ލިބޭނެ ކަމުގެ އެއްވެސް ޔަޤީންކަމެއް ސަރުކާރަކުން އަދި ނެތް ދީފައެއް. އެހެންވެ، އަހަރަމެންގެ ބައެއް ތަދުތަކަށް ލުޔެއް ލިބޭތޯ، އަހަރަމެން ނިންމީ ތަންތަން ސާފުކޮށް، އާ ޙަޔާތެއް ފެށޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަން. ހާދިޘާގެ އަސަރު ކުރި ސަރަޙައްދުތަކަށް އާ ދިރުމެއް ގެނެވޭތޯ މަސައްކަތް ފެށީ. އަހަރަމެން މި ތިބީ އަލް-ސަހާބާއޭ ކިޔާ މަގުގަ. މީ ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިޘާގަ އަސަރު ކުރި މަގެއް. މިތަނުގަ އެބަ އުޅޭ ބައެއް މީހުން، އަހަރަމެންނަށް އެހީވާން ބޭނުންވާ. ތަންތަން ސާފުކޮށްދީ، ކުނިބުނި އުކާލަދީ ހަދަން ބޭނުން ވާ މީހުން އެބަ އުޅޭ
މުޙައްމަދު އަލް-ޣައިލް؛ ދާރުނާގެ ރަށްވެއްސެއް

ދިރިއުޅުމުގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް ނެތޭ ބުންޏަސް ހެޔޮ ވާ ފަދަ ފަޅުކަމެއް ވެރިވެފައި އޮތް އެ ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް މީހުންނަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ބައެއް ކަން ޣައިލް ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

ސުޕަރމާޓުގަ ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ހުރީ ހަލާކުވެފަ. އެމީހުން އެ ދަނީ، ސަލާމަތް ކުރެވެން ހުރި އެއްޗެއް ވިއްޔާ ސާފުކޮށް، މުޅި ތަނަށް އާ ދިރުމެއް ގެނެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން. ހިތްދަތިކަމާއި ތަދުތައް ހަނދާން ނައްތާލެވޭތޯ. ހާދިޘާގައި ބަޔަކު މަރުވެދިޔަ. މާތް ﷲ، އެމީހުންނަށް ހެޔޮ ރަޙުމަތްލައްވާށި. ދިރިއުޅެން ބޭނުންވާ ބަޔަކުވެސް އެބަ ތިބި. އަހަރަމެން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން މި ދަނީ، ފުރާނަ ސަލާމަތްވި މީހުންނަށް ދިރިއުޅުން އަނބުރާ ހޯދާ ދެވޭތޯ. ދިރިތިބީންތަކެއް މަރާލާކަށް އަހަރަމެން ބޭނުމެއް ނޫން
މުޙައްމަދު އަލް-ޣައިލް؛ ދާރުނާގެ ރަށްވެއްސެއް

9 ދަރިންގެ ބައްޕަ، ޢުމުރުން 50 އަހަރުގެ ޚާލިދު އަލް ފިރުދައުސް އަވަދި ނެތި އުޅެމުން ދިޔައީ އެމީހުން ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ގެ ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައެވެ. ފެންގަނޑު ބޮޑުވެގެން ދިއުމުގެ ތެރޭގައި އެތަނަށް ޖަމާވެފައި އޮތް އެކި ކަހަލަ ކުނިބުނިތައް ނަގާ، ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ފިރުދައުސްގެ ބައެއް ދަރިންވެސް ދިޔައީ އަތްގާތް ކޮށްދެމުންނެވެ.

އަހަރަމެން މިތަނަށް މި އައީ، މިތަން ސާފުކޮށް، އާ ދިރިމެއް ގެނަން. ދާރުނާއަކީ އަހަރަމެންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ތަނެއް. އަހަރަމެން ވަރަށް ލޯބިވާ ތަނެއް. މިތާ މިއުޅެނީ އަހަރެންގެ ދަރިންނާ އެކީ. މަސައްކަތު މީހުން ކިޔަނީ މާ ބޮޑު އުޖޫރައެއް ދޭން. މިޞްރު މަސައްކަތްތެރިން އެބަ ކިޔާ، 2000، 3000 ނޫނީ 4000 ލީބިޔަން ދީނާރުގެ އުޖޫރައަކަށް. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 360 އާއި 770 އެއްހާ ޑޮލަރު... އަހަރެންގެ އެބަ ތިބި ފިރިހެން ދަރިން. މާތް ﷲ އެކުދިން ރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވާށި. އަހަރެންގެ އެބަ ތިބި 9 ދަރިން
ޚާލިދު އަލް-ފިރުދައުސް؛ ދާރުނާގެ ރަށްވެއްސެއް

ތޫފާނީ ގަދަ ވިއްސާރާގައި ދާރުނާގެ ޑޭމްތަކެއް ފަޅަފަޅައިގެން ގޮސް، ރަށުތެރެއަށް ފެންގަނޑު ދެމިގެން ދިޔަ ހިތްދަތި ކާރިޘާގައި މަރުވި މީހުންގެ ކަށަވަރު ޢަދަދުތައް އުޅެނީ 11000 އަށް ވުރެ މަތީގައެވެ. މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 20000 އަށް އެރުން އެކަށީގެން ވާ ކަމުގެ ޚަބަރުތަކެއްވެސް ވަނީ ފެތުރިފައެވެ. ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިޘާގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި ޢިމާރާތްތައް ހުރި ގޮތަށް ކަނޑަށް ދަމައިގެންފައި ވާ އިރު، އެތައް ހާސް ބަޔަކު އަދިވެސް ވަނީ ވީ ނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް