ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 16:07
ލީބިޔާގެ ދައުލަތުގެ މީޑިޔާއިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި ދާރުނާ ސިޓީގެ 891 އިމާރާތެއް ވަނީ ސުންނާފަތިވެފައި
ލީބިޔާގެ ދައުލަތުގެ މީޑިޔާއިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި ދާރުނާ ސިޓީގެ 891 އިމާރާތެއް ވަނީ ސުންނާފަތިވެފައި
ރޮއިޓާސް
ލީބިޔާގެ ފެން ބޮޑުވުމުގެ ކާރިސާ
"އަހަރެން މިހާރު މުޅިން އެކަނިވެއްޖެ… މީ އެންމެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު"
 
ގާތްގަނޑަކަށް 120000އްހާ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮތް ދާރުނާ މިހާރު އޮތީ މުޅިންހެން ދޮވެލާފައި
 
މަންޒަރު ސިފަވާގޮތަށް ދަންނަވާނަމަ، ޗަކަ ކިސަޑު ބޯވެ، މުށިކުލައިގައި

ކިސަޑު ބޯވެ، ހަލާކުވެ، ސުންނާފަތިވެފައި އޮތް ގޭތެރޭގައި އިށީނދެލައިގެން އެ އިނީ އުމުރުން 69 އަހަރުގެ ހަސަން ކައްސާރެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި، އޭނާގެ ދެލޮލުން ކަރުނަ ފައިބަމުން ދިޔައެވެ. ގައިބާރު ދެރަވެ، މުސްކުޅިވީ ދުވަހު އޭނާ މިއަދު މުޅިން އެކަނިވެއްޖެއެވެ. މީގެ ހަފުތާއެއް ކުރިން ލީބިޔާއަށް ކުރިމަތިވި ތޫފާނީ ގަދަ ވިއްސާރާގައި ހިނގި ފެންބޮޑުވުމުގެ ހިތްދަތި ކާރިސާގައި، ހަސަންގެ 4 ދަރިން މި ދުނިޔެއާ ވަކިވެހިނގައްޖެއެވެ.

ރުއިމުގެ ތެރެއިންވެސް ހަސަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ އޭނާގެ ދަރިންގެ ވާހަކަތައް ހިއްސާކުރެވޭތޯއެވެ. އޭނާގެ ދަރިންކޮޅު މި ދުނިޔެއާ ވަދާއުގެ ސަލާމްކުރި ހަނދާން ކިޔައިދެވޭތޯ ބަލަމުން ދިޔައެވެ. އެ ވާހަކަތަކުގެ ތެރޭގައި ޙަސަންގެ ދުލުން، އެއް ޖުމުލައެއް ތަކުރާރުވަމުން ދިޔައެވެ. "އަހަރެން މިހާރު މުޅިން އެކަނިވެއްޖެ" އޭ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ބުނެލައެވެ.

Advertisement

ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިސާގައި ހަސަންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ، ގަދަ ވިއްސާރައިގެ ތޫފާން ކުރިމަތިވިއިރު އޭނާ ރަށުގައި ނެތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އޭރު އޭނާ ހުރީ ބޭސްފަރުވާގެ ދަތުރެއްގައި މިސްރުގައެވެ.

ކުރީ ހުކުރުގަ އަހަރެން ހުރީ މިސްރުގަ. ބޭހަށް ގޮސް. އަހަރެންގެ އަންހެން ދަރިން ގާތުގަ ބުނިން، ބެންގާޒީގަ ހުންނަ އަހަރެންގެ ރައްޓެހި ޑޮކްޓަރު، އިއްޒުއްދީން އިބްނު އިމްރާން ކައިރިއަށް އަހަރެން ގެންގޮސްދީފިއްޔާ، އަހަރެންގެ ކާރު ދަރިންނަށް ބާއްވާނަމޭ… އޭގަ އެކުދިން އަންނާށޭ މިސްރަށް ފަހުން. އެކުދިން ތިބީ އެގޮތަށް އެއްބަސްވެގެން. އެކުދިން ޚަރަދުކުރަން ފައިސާކޮޅެއްވެސް ބަހައްޓާފަ އަހަރެން ފުރީ. އަހަރެން ފުރީ ހުކުރު ދުވަހު. އާދީއްތަ ދުވަހު ލިބުނީ ފޯނުކޯލެއް. އަންހެނަކު ގުޅާފަ މި ބުނަނީ، ތިގޭގަ މައްސަލައެއް އެބައުޅެޔޭ. އެ މީހަކީ، މި ދުނިޔެއާ ވަކިވެގޮސްފައިވާ އަހަރެންގެ އަނބިމީހާގެ ބޮޑުދައިތަ. އަހަރެން އެކަނިމާއެކަނި ދަރިންކޮޅު ބަލާތާ މިވީ 16 އަހަރު. ރޭގަނޑު 11 ޖަހާ އެހާކަންހާއިރު އޭނަ ގުޅާފަ އެ ބުނި ވާހަކައަކުން އަހަރެންގެ ހިތް ނުތަނަވަސްވި. ދަރިންކޮޅު އެކަނި ގޭގަ ބައިތިއްބާކަށް ހިތެއް ނުރުހުނު. އެހެންވެ، އަނބުރާ ލީބިޔާއަށް އަންނަން އަހަރެން ނިންމީ.
ހަސަން ކައްސާރު؛ ލީބިޔާގެ ރައްޔިތެއް

ދާރުނާއަށް އެނބުރި އައީ އޭނާގެ ގެއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައި ވާކަމަށް ބުނެ، ލިބުނު ފޯނު ކޯލަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ހަސަންގެ 2 ފިރިހެން ދަރިންނާއި 2 އަންހެން ދަރިންގެ އިތުރުން، އޭނާއަށް ކާފަކިޔާ އަންހެން ދަރިފުޅުވެސް މި ދުނިޔެއާއި ވަކިވެއްޖެކަން އޭނާއަށް އެނގުނީ އެނބުރި ރަށަށް އައި ފަހުންނެވެ.

އަހަރެންގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު މަރުވިކަން އެނގުނު. ދަރިންކޮޅުގެ ގައިމައްޗަށް ގެ ވެއްޓުނުކަން އެނގުނީ ފަހުން. ތޫފާނެއްގެ ސަބަބުން އެހެން ވެދާނެ ކަމަކަށް ހިއެއް ނުކުރަން. މިތަނަށް އައިމަ މީހުން ކިޔައިދީފި ވީ ގޮތް. ފެންގަނޑު ބޮޑުވެގެން އައީ ދަރިންކޮޅު ގޭގަ ތިއްބާ. އެ ކުދިންގެ ބޮޑުބެ ދިޔައީ ގެއިން ނުކުންނަން އެކުދިންނަށް އިރުޝާދު ދެމުން. އެކަމަކު، އެކުދިންނަށް އެކަމެއް ނުކުރެވުނު. ގޭތެރެއަށް ފެންގަނޑު ވައްދާލީ ކުޑަދޮރުތަކުން. އެކުދިން މަސައްކަތްކުރި ފަހަތުގަ ހުރި ދޮރުން ނުކުންނަން. އެކަމަކު، އެ ފަރާތުންވެސް ގެއަށް ފެންގަނޑު ވަންނަމުން ދިޔައީ. ސީލިންގާ ހިސާބަށް އެކުދިން އުފުލިގެން ގޮސް، 4 ދަރިންގެ ޚަބަރު ހުސްވީ.
ހަސަން ކައްސާރު؛ ލީބިޔާގެ ރައްޔިތެއް

ކުރިއަށް އޮތް އޮކްޓޯބަރު މަހަކީ ހަސަންގެ އަންހެން ދަރިންގެ ކައިވެނި ކުރަން ހަމަޖައްސާފައި އޮތް މަހެވެ. ނަމަވެސް، އޭނާއަށް އެނބުރި ގެއަށް އާދެވުމުގެ ކުރިން، އެ ދަރިންގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަންކޮށް، ވަޅުލައިވެސް ނިންމައިފިއެވެ.

އަނެއް ދުވަހު މިމީހުން މި ބުނީ ދަރިންކޮޅު ވަޅުލި ވާހަކަ. 4 ކުދިންގެ ހަށިގަނޑުވެސް އޮތީ ސިޓިންގރޫމު ތަޅުންގަނޑު މަތީގަ. އަހަރެން ދެރަވަނީ އެކުދިން މަރުވީމައެއް ނޫން. ބައްޕައެއްގެ ޒިންމާ އަދާ ނުކުރެވުނީމަ. ދަރިންނަށް މުސްތަގުބަލެއް ކަށަވަރުކޮށް ނުދެވުނީމަ. އެކުދިންގެ ކައިވެނީގެ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ނުދެވުނީމަ. އަހަރެންގެ ފިރިހެން ދަރީގެ އަންހެން ދަރިފުޅުވެސް މަރުވެ ދިޔައީ. ފެންގަނޑު ތެރޭގަ އޮޔާ ދިޔައީ، އެމީހުން އަތުގަ ކުއްޖާ އޮއްވާ. އަހަރެން މިހާރު މުޅިން އެކަނިވެއްޖެ. މީ އެންމެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު. ހެއްދެވި ފަރާތާ ކުރާނެ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނެތް. މިކަމުގަ، އަހަރެން ކުށްވެރި ކުރަނީ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭ ފަރާތްތައް.
ހަސަން ކައްސާރު؛ ލީބިޔާގެ ރައްޔިތެއް

ގާތްގަނޑަކަށް 120000އްހާ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮތް ދާރުނާ މިހާރު އޮތީ މުޅިންހެން ދޮވެލާފައެވެ. މަންޒަރު ސިފަވާ ގޮތަށް ދަންނަވާނަމަ، ޗަކަ ކިސަޑު ބޯވެ، މުށި ކުލައިގައެވެ. އާންމުކޮށް ހިކި ދިޔަވަރެއްގައި ހިކިފައި އޮންނަ ސަރަހައްދުގައި ފެންބޮޑުވެގެން ދިޔައީ، ތޫފާނީ ގަދަވިއްސާރައިގެ ތެރޭގައި 2 ޑޭމެއް ފަޅައިގެންގޮސް، ރަށުތެރެއަށް ފެންގަނޑު އަރައިގެން އައި ހިސާބުންނެވެ.

ލީބިޔާގެ ދައުލަތުގެ މީޑިޔާއިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި ދާރުނާ ސިޓީގެ 891 އިމާރާތެއް ވަނީ ސުންނާފަތިވެފައެވެ. ސިޓީގެ މޭޔަރު ވިދާޅުވިގޮތުގައި، ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިސާގައި އެ ސިޓީން 20000އެއްހާ މީހުންގެ ފުރާނަ ގެއްލިފައި ވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
33%
0%
33%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް