ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 17:04
ދިރިއުޅުމަށް ކުރި ފޮނި އުއްމީދުތަކާއެކު ދެމަފިރިން އާރާސްތުކުރަމުން ދިޔަ ގެ، މިއަދު އޮތް ގޮތް
ދިރިއުޅުމަށް ކުރި ފޮނި އުއްމީދުތަކާއެކު ދެމަފިރިން އާރާސްތުކުރަމުން ދިޔަ ގެ، މިއަދު އޮތް ގޮތް
ރޮއިޓާސް
ލީބިޔާގެ ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިސާ
"ލޯ ކުރިމަތިން އަމިއްލަ މަރު ފެނި، އުމުރުދުވަހު ދުށް ހުވަފެން ވިއްސިވިހާލި ވެއްޖެ"
 
ގާތްގަނޑަކަށް 120000އްހާ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮތް ދާރުނާގެ ހުރިހާ ޑިސްޓްރިކްޓެއްހެން މިއަދު އޮތީ ދޮވެލާފައި

ލީބިޔާގެ އިރުއުތުރު އައްސޭރިފަށުގެ ސަރަހައްދު ދޮވެލި ތޫފާނީ ގަދަ ވިއްސާރައާ ގުޅިފައި އޮތް ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިސާއަށްފަހު، ދާރުނާގައި ހުންނަ އެމީހުންގެ ގެއަށް އެނބުރި ދިޔައިރު، އިލްހާމް އައްތިބްޔާނީއާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ، ހަސަން އަވާދުގެ ހަޔާތުގެ އުއްމީދުގެ ވޮށުގައި މާ ގަދަ އަލިކަމެއް ނެތެވެ.

ދިރިއުޅުމަށް ކުރި ފޮނި ޢުއްމީދުތަކާއެކު ދެމަފިރިން އާރާސްތު ކުރަމުން ދިޔަ ގެ، މިއަދު އޮތީ ހައިޖާނުގަނޑެއްހެންނެވެ. ދެމަފިރިންނަށް އެ ގޭ ތެރެއިން މަރުހަބާކީ އެފުށްމިފުށަށް ޖެހިފައިވާ ސާމާނުތަކެވެ. މުޅި ތަނުގައި އޮތީ ކިސަޑު ބޯވެފައެވެ. އިލްހާމް ބުނާގޮތުގައި، މުޅި އުމުރުދުވަހު އޭނާ ދުށް ފޮނި ހުވަފެން، ވިއްސިވިހާލިވީއެވެ.

އިޙުސާސްތައް ދޯ! އަސްލު މި ކުރެވެނީ ކޮން ކަހަލަ އިހުސާސެއް ކަމެއް ބުނެދޭކަށް ނޭނގެ. ކިޔައިދޭކަށްވެސް ނޭނގެ. އަހަރެންގެ ލޯ ކުރިމަތިން، އަމިއްލަ މަރު ފެނުނު ކަހަލަ. އަހަރެންގެ ލޯ ކުރިމަތީގަ، އަހަރެންގެ އާއިލާ މަރުވެދާ މަންޒަރު ދުށިން. ކޮންމެވެސް އެއްޗެއްގަ ހިފާލެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރިން. އެކަމަކު، އަހަންނަށް ކުރެވުނުހާވެސް ކަމަކީ، އަހަރެންގެ ދަރިންނާ ފިރިމީހާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވުން އެދި ﷲއަށް ދުއާ ދެންނެވުން. އަހަރެން ކުރިމަތީގަ މީހުން މަރުވަމުން ދިޔައީ. އަހަންނަށް މަރު ފެނުނު. އެއީ ސިފަކޮށްދެވޭނެ ކަހަލަ ވަގުތުކޮޅެއް ނޫން. އަހަންނަށް އަދިވެސް ވަރުބަލިކަން އިހުސާސްކުރެވޭ. އަރާމުކޮށެއްނުލެވޭ. ހަމަޖެހިއެއް ނުލެވޭ. ފިރިހެން ދަރިފުޅު ކައިވެނިކުރާ ދުވަސް އަންނާތީ އަހަރެން ވަރަށް އުފަލުން އިނީ. އެކަމަކު، ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގަ، އެކަންވެސް ނިމިއްޖެ. ﷲއަށް ހަމްދުހުރި. ހުރިހާ ކަމަކަށްޓަކާ ﷲއަށް ހަމްދުހުރި.
އިލްހާމް އައްތިބްޔާނީ؛ ލީބިޔާގެ ދާރުނާގެ ރަށްވެއްސެއް

ތޫފާނީ ގަދަ ވިއްސާރައިގެ ކޮޅިގަނޑު ބޯމަތިވި ދުވަހުގެ ހަނދާންތައް އާކުރަމުން އިލްހާމް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި، އޭނާއަށް ކުރެވެމުން ދިޔައީ އިތުރު އެއްވެސް އެހީއެއް ނެތްކަމުގެ އިޙުސާސެވެ. ކުރެވުނުހާވެސް ކަމަކީ، އަޅުކަންކޮށް، ދުއާކުރުން އެކަންޏެވެ.

ބޮޑުވަމުން އައި ފެންގަނޑުގެ ތެރެއިން ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް، އިލްހާމްގެ އާއިލާއިން އެރީ ފުރާޅުމައްޗަށެވެ. ފެންގަނޑު ހިނދިލަންދެން އެ މީހުން ތިބީ ފުރާޅު މަތީގައެވެ.

ނަމަވެސް، އިލްހާމްމެންގެ އަވައްޓެރިންގެ އަތުގައި ނަސީބެއް ނުހިފިއެވެ. އެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދިނުމަކީ، އިލްހާމްގެ ފިރިމީހާ، އަވާދަށްވެސް މާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވިއެވެ.

ލީބިޔާއާ ލީބިޔާއިން ބޭރު ހުރިހާ ހިސާބަކުން މީހުން އައި އަހަރެމެންނަށް އެހީވާން. އެހެންވެ، އަހަރެމެންގެ ކޮނޑުން ޒިންމާތަކެއް ނެއްޓި، ލުއިކަމެއް އިހުސާސްވި. މި ކަންތައްގަނޑުގެ ތެރޭގަ ދުވަސްތައް ގުނަންޖެހިފަ އޮތީ ގިނިކަންޏާ ނޫން ކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވުނު. އެހެންވެ، މި ކާރިސާއިން އަހަރެމެންނަށް ވަމުން ދިޔަ ގެއްލުންތަކުގެ މިންވަރު ހިސާބަކަށް ކުޑަވި. ހެޔޮ އެދިގެން ކުރާ ކަންކަމަކީ އާ ފެށުމެއް.
ހަސަން އަވާދު؛ ލީބިޔާގެ ދާރުނާގެ ރައްވެއްސެއް

ގާތްގަނޑަކަށް 120000އްހާ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮތް ދާރުނާގެ ހުރިހާ ޑިސްޓްރިކްޓެއްހެން މިއަދު އޮތީ ދޮވެލާފައެވެ. ނުވަތަ މުށި ކިސަޑުން ތަޣައްޔަރުވެފައެވެ. އާންމުގޮތެއްގައި ހިކިދިޔައެއް އޮންނަ ކޯރުގެ ޑޭމްތައް ފުރި، ފަޅަފަޅައިގެން ގޮސް، ރަށުތެރެއަށް ފެންގަނޑު އަރައިގެންދިއުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުންނެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވާގޮތުގައި ދާރުނާ ސިޓީން އެކަނިވެސް، އެންމެ މަދުވެގެން 891 އިމާރާތެއް ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ. ދާރުނާގެ މޭޔަރު ވިދާޅުވެފައި ވާގޮތުގައި، ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 20000ށް އެރުންވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ.

ގަދަ ވިއްސާރައިގެ ތޫފާނުގެ ތެރޭގައި ކުރިމަތިވި ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިސާގައި ލިބުނު އިންސާނީ އަދި މާލީ ގެއްލުންތަކަކީ، ދުރާލައި އިންޒާރު ދިނުމުގެ މޫސުމީ ކަންކަމާބެހޭ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް އޮތްނަމަ، ކުޑަ ކުރެވިދާނެ ފުރުސަތު އޮތް ގެއްލުންތަކެއް ކަމަށް، ދުނިޔޭގެ މޫސުމާބެހޭ އިދާރާ (ޑަބްލިއުއެމްއޯ)އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް