ކ. މާލެ
|
24 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 16:40
ކޯގަންނުގެ ބައެއް މަހާނަ ގާތަކަށް ވަނީ ގެއްލުން ދީފައި
ކޯގަންނުގެ ބައެއް މަހާނަ ގާތަކަށް ވަނީ ގެއްލުން ދީފައި
ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަށް ގެއްލުންދިނުން
ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލަ: ޒިންމާވާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ
 
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވޭ އާސާރީ ސަރަހައްދެއް
 
މި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި މިހާރު ވާނީ ރަސްމީކޮށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައި

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުގައި ހުރި ދުވަސްވީ މަހާނަގައުތަކަކަށް ގެއްލުންދީފައިވާ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، ޒިންމާވާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒުން ބުނެފިއެވެ.

ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒުން ބުނީ 22 ސެޕްޓެންބަރު 2023 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުގައި ހުރި ދުވަސްވީ މަހާނަގައުތަކަކަށް ގެއްލުންދީފައިވާ މައްސަލަ ސަމާލުކަމާށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު މިކަން އެ މަރުކަޒުގެ ސަމާލުކަމަށް އައުމާއިއެކު އެވަގުތުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި، ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން މިކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތާއި އަދި ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުގެ އާސާރުތަކަށް ގެއްލުން ދިނުމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެ މަރުކަޒުން ބުނެއެވެ.

ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒުން ބުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގާނޫނު އާ އެއްގޮތަށް މި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި މިހާރު ވާނީ ރަސްމީކޮށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ހުށަހަޅާފައި ކަމަށެވެ. އަދި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށްފަހު، މި ކަމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގާނޫނު އާ އެއްގޮތަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވޭ އާސާރީ ސަރަހައްދެއް ކަމުން، މިކަމާއި ގުޅިގެން އެ މަރުކަޒުން ދަނީ ދުނިޔޭގެ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ، ކަމާއިބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ އިދާރާތަކަށް މި މައްސަލައާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު އަދާހަމަކޮށްދެމުންނެވެ.

Advertisement

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަކީ ދިވެހި ކާބަފައިންގެ މަސައްކަތްތެރިކަން ފެންނަންހުރި، ހިރިގަލުގައި ކަނޑާނަގާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން އެއްވެސް ރަށަކުން ނުފެންނަ ވަރުގެ ބޮޑެތި މަހާނަގައުތަކެއް ހުރި ގަބުރުސްތާނެކެވެ. މިތަނަކީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ތާރީޚާއި ތަރިކަ ފެންނަންހުރި މުހިންމު ސަގާފީ ތަރިކައެކެވެ. މިތަންތަނަކީ އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރެއްވިޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚަށް އަގުހުރި އައު މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބިދާނެ ތަނެކެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަކީ، 2022 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑް މޮނިއުމަންޓް ފަންޑުން އެކުލަވާލި ވޮޗްލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވާ އާސާރީ ސަރަހައްދެކެވެ. ވޯލްޑް މޮނިއުމެންޓް ފަންޑުގެ ވޮޗްލިސްޓަކީ އާސާރީ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ސަގާފީ އަގާއި، މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް އެތަން ހުށަހެޅިފައިވާ ނުރައްކާތެރި މިންވަރަށް ބަލައި ކޮންމެ 2 އަހަރަކުން އެކުލަވާލާ 25 އާސާރީ ސަރަޙައްދުގެ ލިސްޓެކެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ މަރުކަޒުން ގެންދަނީ އެ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އާސާރީ މިސްކިތެއް ކަމުގައިވާ ފަނޑިޔާރު މިސްކިތް ޔުނެސްކޯގެ ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނު ސަރަހައްދު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރައްކާތެރިކޮށް، މިތަނުން ދެމެހެއްޓެނިވި އިޖްތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ ފައިދާތައް ލިބޭގޮތަށް ތަން ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައްވެސް އެ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މި ސަރަހައްދުގެ ކުރިމަތީގައި އޮންނަ ހުސްބިމުގައި ސައިޓް މިއުޒިއަމެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ކޮންސެޕްޓާއި ކުރެހުންތައް މިހާރު ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ.

ދިވެހިންގެ ތާރީޚާއި ތަރިކަ އަންނާން އޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަމާނާތަކަށް ވާއިރު، އެ އަމާނާތް އަދާކުރުމުގައި ފަރުދީ ފެންވަރުގައްޔާއި، ކަމާއި ގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ ފެންވަރުގައި އެ މަރުކަޒަށް އެއްބާރުލުންދީ، ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް