ކ. މާލެ
|
4 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 17:12
އާސާރީ ބައެއް ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމަށް ސްޓެލްކޯއާ ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުން
އާސާރީ ބައެއް ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމަށް ސްޓެލްކޯއާ ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުން
އާސާރީ ބައެއް ތަންތަން ބެލެހެއްޓުން
އާސާރީ ބައެއް ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމަށް، ސްޓެލްކޯއާ ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
 
ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ސްޓެލްކޯއަކީ އެ މިނިސްޓްރީން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އަބަދުވެސް މުހިންމު ބައިވެރިއެއް ކަމަށް
 
ދެ ފަރާތުން ގުޅިގެން ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުމަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

އާސާރީ ބައެއް ތަންތަން ބެލެހެއްޓުމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް، ސްޓެލްކޯއާ ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އެ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރެއްވީ ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު އާދަމް ނަސީރު އިބްރާހީމާއި ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން ފަހުމީއެވެ.

އެ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން، ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސްޓެލްކޯއަކީ އެ މިނިސްޓްރީން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އަބަދުވެސް މުހިންމު ބައިވެރިއެއް ކަމަށެވެ. ހުކުރު މިސްކިތު ހަރިންމަ، ހުކުރު މިސްކިތު މުންނާރު، މެދު ޒިޔާރަތު ހަރިންމަ، ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ފަދަ ތަންތަން މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަަށުން ބަލަހައްޓަން ހަމަޖެހިފައި ވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެ ފަހުމުނާމާގެ ދަށުން އިތުރު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ދެ ފަރާތުން ގުޅިގެން ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުމަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން ފަހުމީ ވިދާޅުވީ އެ މަސައްކަތް ލަސްވީ، އެ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތަކަށް ވެފައި، ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ހުރުމުން ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ވަރަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާ ދޭނެކަން ފަހުމީ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ގިނަ ދުވަސްވީ ތަރިކަތަކާ ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމުގައި މޫސުމީގޮތުން ވެސް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ހުންނަ ކަމަށާއި، ތަރިކަ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަންކަމަށް ބަލައިގެން ކަމަށް ފަހުމީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީއާއި ސްޓެލްކޯ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް