ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 14:45
އަހުމަދު މިރުޒާ އިބްރާހީމް މަރާލި މައްސަލައިގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ އަބްދުﷲ ނަޒީފު ހައިކޯޓުގެ އަޑުއެހުމުގައި ބައިވެރިވަނީ
އަހުމަދު މިރުޒާ އިބްރާހީމް މަރާލި މައްސަލައިގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ އަބްދުﷲ ނަޒީފު ހައިކޯޓުގެ އަޑުއެހުމުގައި ބައިވެރިވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މިރުޒާގެ މަރުގެ މައްސަލަ
މިރުޒާގެ ވާރިސުން މައާފާއެކު މަރުގެ އަދަބުން ސަލާމަތްވި ނަޒީފަށް ޤާނޫނީ އަދަބު ދިނުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް
 
ނަޒީފަށް މިރުޒާގެ ވާރިސުން މައާފް ދީފައިވާތީ އޭނާ މަރުގެ އަދަބުން ވަނީ ސަލާމަތްވެފައި
 
މިއީ ހައިކޯޓުގައި މައުޟޫއީ ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ގަޒިއްޔާއެއް ނޫން

ނ. މާޅެންދޫ، ވައިޓް ހައުސް، އަހުމަދު މިރުޒާ އިބްރާހިމް މަރާލި މައްސަލައިގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ޏ. ފުވައްމުލަކު، ޒާވިޔާ، އަބްދުﷲ ނަޒީފަށް މިރުޒާގެ ވާރިސުން މައާފް ދީފައިވާތީ އޭނާ މަރުގެ އަދަބުން ސަލާމަތްވިނަމަވެސް، އޭނާގެ މައްޗަށް ޤާނޫނީ އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށް މި މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ތަހުވީލުކޮށްފިއެވެ.

އަހުމަދު މިރުޒާ އިބްރާހިމް މަރާލި މައްސަލައިގައި އަބްދުﷲ ނަޒީފަށް މިރުޒާގެ ވާރިސުން މައާފް ދީފައިވާތީ އޭނާ މަރުގެ އަދަބުން ވަނީ ސަލާމަތްވެފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައިމި މައްސަލަ ކުރިއަށް ދިޔައިރު މިރުޒާގެ ބައްޕަ ވަނީ ނަޒީފަށް މާފު ދިނީ އިލްމުވެރިންގެ ލަފާވެސް ހޯދާފައި ކަމަށާއި، ނަޒީފް މާފަށް އެދުނުކަންވެސް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާ މާފަށް އެދޭނީ އޭނާ ކުރި ކަމަކަށް ވުމުގައިކަން ޤަބޫލު ކުރެވޭކަމަށް އެ އަޑުއެހުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން މިރުޒާގެ ބައްޕަ ބުންޏެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމަވާފައިވަނީ ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް ނަޒީފްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، މިރުޒާގެ ވާރިސުން މަރަށް މަރު ހިފަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ފަހުން ބުނެފައިވާތީ ޤާނޫނީ އަދަބެއް ދިނުމަށްޓަކައި އެ މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން 1 ޖޫން 2023 ގައި ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

Advertisement

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހައިކޯޓުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި މައްސަލައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އެ ނިންމުމާއި ގުޅިގެން، މި މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ތަހުވީލު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި އަޑުއެހުމެކެވެ.

ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ގެންދެވީ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ދީބާނާޒް ފަހުމީ, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިސަލް އަދި ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ސަލީމްއެވެ.

ތިން ފަނޑިޔާރުން ވަނީ މިއީ ހައިކޯޓުގައި މައުޟޫއީ ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ގަޒިއްޔާއެއްކަމަށް ނުވާތީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނަޒީފުގެ މައްޗަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމަވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
11%
0%
78%
0%
0%
11%
ކޮމެންޓް