ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 11:58
އަހުމަދު މިރުޒާ އިބްރާހީމް މަރާލި މައްސަލައިގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ އަބްދުﷲ ނަޒީފު
އަހުމަދު މިރުޒާ އިބްރާހީމް މަރާލި މައްސަލައިގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ އަބްދުﷲ ނަޒީފު
ރާއްޖެއެމްވީ
މިރުޒާގެ މަރުގެ މައްސަލަ
މިރުޒާގެ ވާރިސުން މައާފު ދިނުމާއެކު ނަޒީފް މަރުގެ އަދަބުން ސަލާމަތްވި ނަމަވެސް ޤާނޫނީ އަދަބު ދޭނެ
 
ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމަވާފައިވަނީ ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް ނަޒީފްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް
 
މިރުޒާގެ ބައްޕަ ބުނެފައިވަނީ ނަޒީފަށް މާފުދޭން ނިންމީ އިލްމުވެރިންގެ ލަފާވެސް ހޯދާފައި ކަމަށް
 
މިރުޒާގެ ހުރިހާ ވާރިސުންވެސް ވަނީ ނަޒީފަށް މާފުކޮށްފައި

ނ. މާޅެންދޫ، ވައިޓް ހައުސް، އަހުމަދު މިރުޒާ އިބްރާހިމް މަރާލި މައްސަލައިގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ޏ. ފުވައްމުލަކު، ޒާވިޔާ، އަބްދުﷲ ނަޒީފަށް މިރުޒާގެ ވާރިސުން މައާފް ދީފައިވާތީ އޭނާ މަރުގެ އަދަބުން ސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ.

މިރުޒާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދެ މީހަކު މެރުމަށް ދަށު ކޯޓުން މީގެ ކުރިން ވަނީ ޙުކުމްކޮށްފައެވެ. އެއީ ނަޒީފުގެ އިތުރުން، ވ. ފަޒީލާމަންޒިލް، މުހައްމަދު ޝިފާއުއެވެ.

މިރުޒާ މަރާލިކަން ނަޒީފާއި ޝިފާއުގެ މައްޗަށް ގާނޫނު އަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ 'އ' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ވާރިސުންގެ ބަހާއެކު، އެ ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފަ އެވެ. އެއީ 4 އޭޕްރީލް 2017 ގައެވެ.

އަދި ނަޒީފުގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން މީގެ ކުރިން ތާއީދުކޮށްފައިވާތީ އޭނާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ދިޔައިރު، މިރުޒާގެ ވާރިސުންގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާފައިވާ ސިޓީއަކާއި ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަނީ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައެވެ.

އެ ސިޓީގައި ނަޒީފަށް މާފު ކުރިކަމަށް މިރުޒާގެ ބައްޕަ ބުނެފައިވާތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ އޭނާގެ ހުރިހާ ވާރިސުން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްފައެވެ. އެ އެންމެންވެސް ވަނީ ނަޒީފަށް މާފު ކޮށްފައެވެ.

ކޯޓުގައި މިރުޒާގެ ބައްޕަ ވަނީ އެގޮތަށް ނިންމީ އިލްމުވެރިންގެ ލަފާވެސް ހޯދާފައި ކަމަށާއި، ނަޒީފް މާފަށް އެދުނުކަންވެސް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާ މާފަށް އެދޭނީ އޭނާ ކުރި ކަމަކަށް ވުމުގައިކަން ޤަބޫލު ކުރެވޭކަމަށް މި އަޑުއެހުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން މިރުޒާގެ ބައްޕަ ބުނިއެވެ.

Advertisement

އެ އަޑުއެހުމުގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދު ވަނީ ނަޒީފް މިހާތަނަށްވެސް ދައުވާއަށް އިންކާރު ކުރަމުން އަންނައިރު، އޭނާ އިއުތިރާފުވީތޯ ސުވާލު ކޮށްފައެވެ.

ނަޒީފުގެ ފަރާތުން ވަނީ މިރުޒާ މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވިކަމަށް އެއްބަސްވެ، ނަމަވެސް މިހާރު އޮތް ދައުވާއަށް އިންކާރުކުރާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެ އަޑުއެހުމުގައި ނަޒީފު އާއި އޭނާގެ ވަކީލުން ވަނީ ނަޒީފު މިރުޒާ މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވިކަމަށް އެއްބަސްވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ ޤަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއަށް އޭނާ އިންކާރު ކުރެއެވެ. އެގޮތުން މިރުޒާއަށް ޙަމަލާ ދިނީ އޭނާ ނޫންކަމަށް ނަޒީފު ބުނެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ފަނޑިޔާރު މަހާޒް އަލީ ޒާހިރާއި، ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ހުސައިންގެ އިތުރުން، ފަނޑިޔާރު އައިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދާއި، ފަނޑިޔާރު ޑރ އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރާއި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމަވާފައިވަނީ ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް ނަޒީފްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިރުޒާގެ ވާރިސުން މަރަށް މަރު ހިފަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ފަހުން ބުނެފައިވާތީ ޤާނޫނީ އަދަބެއް ދިނުމަށްޓަކައި އެ މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މީހުންނަށް މިރުޒާގެ ބައްޕަ މާފު ދީފައިވާތީ ދަށު ކޯޓުން ކުރި މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ އަދަބުގެ ބަދަލުގައި ޝިފާއުއަށް ތައުޒީރީ އަދަބެއް ދިނުމަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރި މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ 17 އަހަރަށް ޖަލަަށްލާން ހައި ކޯޓުން ވަނީ ޙުކުމް ކޮށްފައެވެ.

މިރުޒާ އަށް ލަކުނޑިބުރިންނާއި ދަގަނޑު ހޮޅިތަކަކުން ހަމަލާދިނީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް 11 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ވިލިމާލޭ ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ހިނގި އެ މާރާމާރީގައި ލިބުނު އަނިޔާތަކާއި ގުޅިގެން، މިރުޒާގެ ސިކުނޑި މަރުވިއިރު، އައިޖީއެމްއެޗްގެ ވެންޓިލޭޓަރެއްގައި ބާއްވާފައި އޮއްވާ މިރުޒާ މަރުވީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް 14 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް