ކ. މާލެ
|
7 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 13:04
ރައީސް ސާލިޙުގެ ދެކަނބަލުން
ރައީސް ސާލިޙުގެ ދެކަނބަލުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ފަރސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ
"އަޅުގަނޑަށް މަރު ޔަޤީންވާހާ ޔަޤީން އިބޫ ވައްކަމެއް ނުކުރައްވާނެކަން"
 
ޤާނޫނުތަކަށް ބެލުމެއްނެތި ވެރިކަން ކުރައްވާ ވެރިއަކު ވަޑައިގެންފިނަމަ އެހެންވެސް ވެދާނެކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ހިޔާނަތްތެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ވައްކަމެއް ނުކުރައްވާނެކަން ޔަޤީން ކުރައްވާކަމަށް ފަރސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަޙުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފަޒްނާ ވިދާޅުވީ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ހިޔާނަތްތެރިވެވަޑައިގެން ޖަލަށް ލާން ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެކަން އެކަމަނާއަށް ޔަޤީން ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑަށް މަރު ޔަޤީންހާ ޔަޤީން އިނގޭތޯ އިބޫ ވައްކަމެއް ނުކުރައްވާނެކަން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ވައްކަމެއް ނުކުރައްވާނެކަން ޔަޤީން ކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި ފަޒްނާ ވިދާޅުވީ، އެފަދަ ކުށެއްގައި ޖަލަށް ލާން ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ރައީސް ސާލިޙާމެދު ރުޅިވެރިކަމެއް އޮވެ، ޤާނޫނުތަކަށް ބެލުމެއްނެތި ވެރިކަން ކުރައްވާ ވެރިއަކު ވަޑައިގެންފިނަމަ އެހެންވެސް ވެދާނެކަން ފަޒްނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
6%
0%
13%
0%
56%
ކޮމެންޓް