ކ. މާލެ
|
6 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 19:47
ރާއްޖެޓީވީގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއޯއޯ، ނާޒްމީ ސައީދު
ރާއްޖެޓީވީގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއޯއޯ، ނާޒްމީ ސައީދު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަވަރޭޖް
އެންމެ ގިނަ މޮނީޓަރުންނާއެކު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަވަރޭޖަށް ރާއްޖެޓީވީން ތައްޔާރުވެއްޖެ
އެންމެ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާވެސް ގެނެސްދޭނީ ރާއްޖެޓީވީން
މި ޓީމަކީ އަބަދުވެސް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އެންމެ އަވަހަށް އެންމެ އިތުބާރާއެކު މައުލޫމާތު ގެނެސްދޭ ޓީމް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ސްޓޭޝަނުން ވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެފައި

އެންމެ ގިނަ މޮނީޓަރުންނާއެކު, ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަވަރޭޖަށް ރާއްޖެޓީވީން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެޓީވީގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއޯއޯ، ނާޒްމީ ސައީދު ވިދާޅުވީ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ސްޓޭޝަނުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެފައި ވާކަމަށާއި، އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރުގެވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި އެންމެ ފުރިހަމަ ކަވަރޭޖެއް ގެނެސްދޭނީ ރާއްޖެޓީވީން ކަމަށެވެ. ހުރިހާ ވޯޓު ފޮއްޓެއް ކައިރީގައި ރާއްޖެޓީވީގެ މޮނީޓަރުން ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށާއި، އެންމެ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާވެސް ގެނެސްދޭނީ ރާއްޖެޓީވީންކަން ނާޒްމީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ މީޑީއާއަކުން ގެނެސްދޭނެ އެންމެ ބޮޑު، އެންމެ ރަނގަޅު، އަދި އެންމެ އިތުބާރުހުރި ކަވަރޭޖް ހަމަގައިމުވެސް ގެނެސްދޭނީ ރާއްޖެޓީވީން. 574 ވޯޓު ފޮށި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގަ ބެހެއްޓޭއިރު، ކޮންމެ ފޮއްޓަކަށް ރާއްޖެޓީވީ މޮނީޓަރެއް، އެކަމާގުޅޭ މައުލޫމާތު ގެނެސްދޭނެ މެންބަރެއް ހަމަގައިމުވެސް އެފޮށި ކައިރީގައި ހުންނާނެ. އެހެންކަމުން އެންމެ ގިނަ މޮނީޓަރުންނާއެކު އެންމެ ގިނަ، އެންމެ ވަރުގަދަ ޑާޓާ އެންޓްރީ ޓީމާއެކު ރާއްޖެޓީވީގެ ޓީމުން މިއޮތީ ވަރަށް ވަރުގަދައަށް ހަމަ ތައްޔާރުވެފަ. މިހާތަނަށް މިކަހަލަ ކަވަރޭޖްތައް ގެނެސްދިނުމުގަ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ނޫސްވެރިންނާ އެންމެ ވަރުގަދަ އެންމެ މޮޅެތި ޓެކްނީޝަނުންނާ އަދި ޓެކްނިކަލް ޓީމުން، ޚާއްސަކޮށް ޕްރޮޑިއުސަރުންނާ އެކީގަ މި ކުރިއަށް ގެންދާ ކަވަރޭޖް ވެގެންދާނީ ރާއްޖޭގެ ބެލުންތެރިންނަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ ކަވަރޭޖަކަށް.
ރާއްޖެޓީވީގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއޯއޯ، ނާޒްމީ ސައީދު

ރާއްޖެޓީވީގެ ޓީމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ނާޒްމީ ވިދާޅުވީ، މި ޓީމަކީ އަބަދުވެސް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އެންމެ އަވަހަށް މައުލޫމާތު އެންމެ އިތުބާރާއެކު ގެނެސްދޭ ޓީމް ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ނޫސްވެރިންނާއި ޓެކްނިކަލް ޓީމާއި ޕްރޮޑިއުސަރުން ހިމެނޭހެން، މި ޓީމަކީ ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އޮތް އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ޓީމް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތާއި ނަތީޖާ ބެލުމަށް ރާއްޖެޓީވީ ޓިއުންކޮށްލުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް