ކ. މާލެ
|
2 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 18:15
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު އާސާރީ ސަރަހައްދެއް ބައްލަވާލައްވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު އާސާރީ ސަރަހައްދެއް ބައްލަވާލައްވަނީ
ޓްވީޓަރ
ތާރީޚު ދުށް އާރޯކަމުގެ ޒަމާން
މިއީ ތާރީޚު ދުށް އާރޯކަމުގެ ޒަމާނެއް، އާސާރީ ތަންތަން އަލުން ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިގެންދިޔަ: އަލާ
 
އެތަކެއް ރަށެއްގާ ހުރި އާސާރެއް އަލުން ބަލުން ހަދަން ޖެހިފައިވޭ
 
ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޖާގަ އޮވެގެން
 
19 އަތޮޅެއްގައި ދިވެހި ގައުމިއްޔަތާ ތާރީޚަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަންތައް ހިންގިފައިވޭ

މިއީ ތާރީޚު ދުށް އާރޯކަމުގެ ޒަމާނެއް ކަމަށާއި، އާސާރީ ތަންތަން އަލުން ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ދިޔަ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ ރިސާޗް އެނަލިސްޓް އަހުމަދު އަލާ ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަލާ ވިދާޅުވީ ތާރީޚުގެ ދާއިރާ ހީނަރުވެދާ ދުވަސްވަރާ އާރޯކަމުގެ ދުވަސްވަރު ދެކޭ ކަމަށާއި، ހީނަރުވެދާ ދުވަސްވަރުވަރުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ އަތޮޅުތަކުގައި ހުރި އާސާރީ ބިނާތަކަށް ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އާއްމު ހޭލުންތެރިކަން ވެސް ކުޑަވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އަލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައެއް ތަންތަން ނެތިވެ ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އަލާ ވިދާޅުވީ އަލުން ހަދަން ޖެހިފައި ހުރި ތަންތަން އެހާމެ ގިނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ތާރީޚަށް ވަނީ ދިރުމެއް ލިބެން ފަށާފައި ކަމަށާއި، ތާރީޚުގެ އަޑު ގަދަވެސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ސިޔާސަތު ރާވާ ހިންގާ ބަޔަކު އެ ޖާގަ ދިންކަމުގެ ނަތީޖާ ކަމަށް އަލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަލާ ވިދާޅުވީ 19 އަތޮޅެއްގައި ދިވެހި ގައުމިއްޔަތާ ތާރީޚަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަންތައް ހިންގިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ނައްތާލި ވެވުތަކާ ތަޅާލި ކުރެހުން އެޅި ގައުތަކާ އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަކެތީގެ މުހިންމުކަން ބުނެދެވުނު ކަމަށާއި، އާސާރުން ރަށަށް ނަފާ އާއި މަންފާ ހޯދޭނެ ގޮތްތައްވެސް ބުނެދީފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަލާ ވިދާޅުވީ ނެތިވާން ގާތްވެފައި ހުރި އެތައް އާސާރީ ތަންތަނެއްގެ ތެރެއިން ބައެއް ތަންތަން އަލުން ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، އެތަކެއް ރަށެއްގާ ހުރި އާސާރެއް އަލުން ބަލުން ހަދަން ޖެހިފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލާ ވިދާޅުވީ އެކަންކަން ހިނގަނީ އަދި ހިނގާނީވެސް ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން އެއަށް ޖާގަ އޮވެގެން ކަމަށާއި، މި ދާއިރާ ހީނަރުވެ ދިޔުމާ ނުދިޔުން ގުޅެނީ ސިޔާސަތާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ މިއީ ތާރީޚު ދުށް އާރޯކަމުގެ ޒަމާނުގެ ގޮތުގައި އަލާ ސިފަކުރެއްވިއެވެ.

މިމޭރުމުން އަލާ ވާހަކަދައްކަވާފައިވާއިރު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ތާރީހާއި ސަގާފަތް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ރަށްރަށުގައި ހުރި އާސާރީ ބިނާތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް އަންގައި އެމަސައްކަތް ކުރުވާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ތަފާތު މައުރަޒުތައް ބާއްވާ މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތްތަށް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް