ކ. މާލެ
|
1 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 23:15
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް، އުފާވެރި މާލެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް، އުފާވެރި މާލެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
މާލެއާއި ފުނަދޫ ގުޅާލުން
މާލެއާއި ފުނަދޫ ގުޅާލާ އެތަނުގައި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރަކާއި ބިޒްނަސް ސެންޓަރެއް ގާއިމްކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
 
ބިމުގައި ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށް 6 އިންސައްތަ އިންޓްރެސްޓް އަދި 10 އިންސައްތަ އިކުއިޓީ އަށްވުރެ ބޮޑު ނުވާނެހެން ލޯނު ދިނުން
 
އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބޭރުގެ ރަށްޓެހި ގައުމަކުން ކަނޑައަޅާފައިވޭ
 
ހޮޓަލެއް ގާއިމްކޮށް މާލެއާއި ގުޅާލެވިގެންދާނެ

މާލެއާއި ފުނަދޫ ގުޅާލާ އެތަނުގައި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރަކާއި ބިޒްނަސް ސެންޓަރެއް ގާއިމްކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އުފާވެރި މާލެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ފުނަދޫގައި ހުރި ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ޓޭންކުތައް ބަދަލުކޮށް، އެތަނުގައި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް ހަދާ ޒަމާނީ ބިޒްނަސް ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެއާއެކު ހޮޓަލެއް ގާއިމްކޮށް މާލެއާއި ގުޅާލެވިގެންދާނެ ކަމަށާއި، އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބޭރުގެ ރަށްޓެހި ގައުމަކުން ކަނޑައަޅާ ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޞާލިހުގެ މާލެ ސިޔާސަތުގެ ތެރޭގައި ގްރޭޓަރ މާލެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ބިމުގައި ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށް 6 އިންސައްތަ އިންޓްރެސްޓް އަދި 10 އިންސައްތަ އިކުއިޓީ އަށްވުރެ ބޮޑު ނުވާނެހެން ލޯނު ދިނުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ގޭގެ ބެހެނިވެރިން ދިރިއުޅުމަށް އެކަށޭނެ ޖާގައެއް ހިމެނޭ މިންވަރަށް ގެދޮރު އިމާރާތްކޮށްދީ، ދިގު މުއްދަތުން ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކޭނެ އުސޫލެއް ހަމަޖެއްސުން ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ގޭގައި ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު އަދި ހޯމް އެޕްލަޔަންސަސް ހޯދުމަށް ކްރެޑިޓް ސްކީމެއް ތައާރަށްކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ރިއަލް އެސްޓޭޓް މާކެޓް ރެގިއުލޭޓްކޮށް، ކަނޑައެޅޭ މިންގަނޑަށް ގެދޮރު އިމާރާތްކުރާ ފަރާތްތައް ސަރުކާރުން ސެޓިފައިކޮށް، ބޯހިޔާވަހިކަން ގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމެއްގެ ބަދަލުގައި އެހެން ބޯހިޔާވަހިކަމަކަށް ބަދަލުވާން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް، އެތަނެއްގެ އޯނަރޝިޕް ބަދަލުކޮށް، ދައްކަން އޮންނަ މިންވަރެއް ޓްރާންސްފަރވާ އުސޫލުން، ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަން ދޫކޮށްލެވޭނެ ނިޒާމެއް ތައާރަފްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އަދި ބޮޑެތި އެޑްވާންސްތަކާއި ބޮޑެތި ކުލި ދެއްކުމުގެ ބުރަ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އެފޯޑަބަލް ކޯ-ލިވިންގ ސްޕޭސް އަދި ސްޓޫޑިއޯ ސްޕޭސަސް ހަދާ، ފަސޭހައިން ކުއްޔަށް ހިފޭނެ/އަމިއްލަ ކުރެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި، ފުދުންތެރިކަން ކުޑަ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދީގެން ކައުންސިލް ހައުސިންގ ތާރަފް ކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކުދި ތަންތަންކޮޅޫގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކުން ޖާގަ ތަނަވަސް ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް