ކ. މާލެ
|
1 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 05:51
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިޙުގެ ރަނިންގމޭޓް މުޙައްމަދު އަސްލަމް
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިޙުގެ ރަނިންގމޭޓް މުޙައްމަދު އަސްލަމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ސާލިޙުގެ ތަސައްވުރު
ރައީސް ސާލިހަކީ ފޮޓޯ ނަންގަވާ ކަންކަން ދައްކަވަން އުޅުއްވާ ރައީސެއް ނޫން، އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާ ރައީސެއް: އަސްލަމް
 
ހުރިހާ އުރުމުފުރައަކަށް ބަލައިގެން މުޅި ރާއްޖެ ތަރައްޤީ ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވަނީ ރައީސް ސާލިހު
 
ޒުވާނުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކުޅިވަރު ދާއިރާ ވެސް ތަރައްގީ ކުރަމުން ދަނީ މިސަރުކާރުން
 
ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނީ މިސަރުކާރުން

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިޙަކީ ފޮޓޯ ނަންގަވާ ކަންކަން ދައްކަވަން އުޅުއްވާ ރައީސެއްނޫން ކަމަށާއި، އެއީ އަމަލުން ކަންކަން ކުރައްވާ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާ ރައީސެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާގެ ރަނިންގމޭޓް މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ސްރީލަންކާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެ ޖަލްސާގައި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްދިނުމާއި ރައްޔިތުން އެދޭ ކަންކަން މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ އެގޮތަށް ކަމަށާއި އެންމެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުން ފެށިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަނާ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، މިދައުރު ނިމޭއިރު ގިނަ ރަށްރަށުގައި މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމޭނެ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނީ ވެސް މި ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ތައުލީމު ކުރިއަރުވައި، އާބާދީ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ސްކޫލުތައް ބަންދުކުރި ރަށްރަށުގައި ވެސް އަލުން ކިޔަވައިދެވޭނެ ގޮތްތައް ހަމަޖައްސައިދީ، ސިއްހީ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް، ރަށްރަށަށް އެމްބިއުލަންސްތައް ފޮނުވީ މި ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ. އަދި ޒުވާނުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކުޅިވަރު ދާއިރާ ވެސް ތަރައްޤީ ކުރަމުން ދަނީ މި ސަރުކާރުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އާރްޓީއެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތާއެކު މުޅި ރާއްޖެ ގުޅުވާލައި، ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވައި އެނދުގެ ނިސްބަތް އެތައް ގުނައަކުން އިތުރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް ވެސް މިސަރުކާރުން ހަރުދަނާ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއް ހިމާޔަތްކުރެވި 12 ވައްތަރެއްގެ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވިފައިވާ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އަސްލުގައި އެމްޑީޕީން ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދައްކަމުން އައި ވާހަކަތައް އެއަށްވުރެ އެހެން ދަރަޖައެއްގައި އަސްލުގައި އެވާހަކަ ދެކެވެނީ ވެސް އެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވެނީ ވެސް މިސަރުކާރުން. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އެމްޑީޕީގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އެމްޑީޕީގެ 2008ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބަށް ނުކުތީ 5 ވައުދަކާގެން. އެ ފަސް ވައުދު އަޅުގަނޑުމެން މިފުރިހަމަ ކުރަނީ.
ރައީސް ސާލިހުގެ ރަނިންގމޭޓް މުހައްމަދު އަސްލަމް

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމްކޮށްދިނީ މިސަރުކާރުން ކަމަށާއި ހުރިހާ އުމުރުފުރައަކަށް ބަލައިގެން މުޅި ރާއްޖެ ތަރައްޤީ ކޮށްދެމުންދަނީ ރައީސް ސާލިހު ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ސާލިހަކީ ފޮޓޯ ނަންގަވާ ކަންކަން ދެއްކެވުމަށް އުޅުއްވާ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ އަމަލުން ކަންކަން ކުރައްވާ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަވަމުން ގެންދަވާ ވެރިއެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުތަކެއްކަން އަސްލަމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން އޮތް ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރުގައި ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވީ ބިރުވެރިކަން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް، ޚިޔާލުތަފާތުވާ ލީޑަރުން ޖަލަށްލައި، ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލު ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުނަށް ޖެއްސި ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް