ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 23:44
މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް
މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީ ޖަލްސާ
އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސް މުއިއްޒަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ނުދިނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ :އަސްލަމް
 
މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ޤާނޫނުތަކުގެ 30 އިންސައްތަ ގާނޫނު ފާސްކޮށްފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެ މިހާރުގެ ސަރުކާރާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ސުވާލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި އެންމެ ބޮޑަށް ރައީސް މުއިއްޒު ފާހަގަކުރައްވާ ކަމަކީ މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ނުލިބޭކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކަންކަންނުވާކަމަށެވެ. އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިޔަށްދިޔަ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަސްލަމް ވަނީ އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސް މުއިއްޒަށް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ނުވަނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ. ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ކަންކަން ކޮށްދީފައިވާކަމަށާއި ބަޖެޓް ފާސްކޮށްދީފައިވާކަމަށާއި 22 ވަޒީރުންގެ ތެރެއިން 3 ވަޒީރުން ނޫން ހުރިހާ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދީފައިވާކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން މަޖިލިސް ޗުއްޓީއަށް ނުގޮސް ދިގުދަންމާލާ ސަރުކާރުން ބޭނުންވިކަންކަން ކޮށްދީފައިވާކަމަށާއި ރައީސް މުއިއްޒު ބޭނުންފުޅުވި ގޮތަށް ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުވެސް ބާއްވާދީފައިވާކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން މިއަހަރަށް މަޖިލިސް ހުޅުވަން ބޭއްވި ޖަލްސާ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ބޮއިކޮޓް ކުރުމާއެކުވެސް ރައީސް މުއިއްޒު ބޭނުންފުޅުވި ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަންކަން ކުރެއްވިކަމަށެވެ.

ވަރަށް ގިނަ ހިތްހަމަނުޖެހުން އައި، އެމްޑީޕީގެ ވެސް ވަރަށް ގިނަ ހިތްހަމަނުޖެހުން އައި. އެއީ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގައި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ވަޑައިގަންނަވާ ޖަލްސާތަކުގައިވެސް ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު ހަދަމުންދާތީވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން އަދި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން މަޖިލިސް ބޮއިކަޓް ކުރަންނިންމާފައި އޮއްވާކުރަން ޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއްކޮށްދީފައިވާނީ. އަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ ދަންނަވާނީ ކޮންކަމެއް ނުކޮށްދީގެންތޯ އެވާހަކަ ތިދައްކަވަނީ. 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވާނީ 130 ގާނޫނު ފާސްކޮށްދީފައި.
މުހައްމަދު އަސްލަމް/ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

އަސްލަމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ޤާނޫނުތަކެއް ފާސްކޮށްދީފައިވާ މަޖިލީހެއްކަމަށެވެ. މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ޤާނޫނުތަކުގެ 30 އިންސައްތަ ގާނޫނު ފާސްކޮށްފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަމަށެވެ.

ޤާނޫނު ތަކަށް ގެނައި އިސްލާހާއި ގާނޫނުތަކާއެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމުގައި އޮންނާނެ ފާސްކޮށްފައި 130 ގާނޫނު. ޖުމްލަ 466 ގާނޫނު އޮންނާނެ ވުޖޫދުކޮށްފައި އޭގެތެރެއިން 130 ޤާނޫނަކީ އެމްޑީޕީގެ 19 ވަނަ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތައް. އޭގެއިތުރަށްވެސް 7 ބިލެއް ސަރުކާރުން އަނބުރާ ގެންގޮއްސި އޭގެއިތުރުން ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ހުރި ބިލުތައް ސަރުކާރުން އަނބުރާ ނުގެންދެވޭ ބިލު އެބަހުރި. ހުރިހާ ކަމެއް އަނބުރާ ނަންގަވަން ބޭނުންވޭ. ނަންގަވާފައިވެސް އަވަހަށް ފޮނުވަނީ އެއް ނޫން. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވެފައި ހުރި މުހިންމު ބިލުތައް ހުރީ. ދެން އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ޤާނޫނެއް ފާހެއް ނުކުރެއޭ. ކޮންކަމެއް ނުވެގެންތޯ ތިއުޅެނީ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް މަޖިލީހުގައޭ މުޅި މަޖިލީހުގެ ތާރީޚުގައި ޤާނޫނުތައް ހެދިފައިހުރީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް. ޤާނޫނުތައް އިސްލާހު ގެނެވިފައިހުރީ.
މުހައްމަދު އަސްލަމް/ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިންކަމް ޓެކްސް އާއި މިނިމަމް ވޭޖު ނެގުމުގެ ކަންކަން ކޮށްފައިވަނީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ވެރިކަމުގައިކަމަށެވެ. އެކަންކަން ކޮށްފައިވަނީ މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހަކީ އޭރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ކަންކަންކުރަން އޮންނަ ތަނެއް ނޫންކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު
ފާޑުކިޔުންތަކުން އަޑުކަނޑުވައެއް ނުލެވޭނެ: މާރިޔާ
ސަރުކާރުން ދަނީ ގަސްތުގައި މައުލޫމާތު ހިފަހައްޓައި، ސިއްރުކޮށް، މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރަސް އަޅަމުން: އެމްޑީޕީ
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުމަށްފަހު މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލަނީ
މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށް ސިޔާސީ ފިކުރަށް ބަލައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ: ރައީސް ސާލިހު
ޑިމޮކްރެޓްސް އާއި އެމްޑީޕީއިން ގުޅިގެން މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ނުކުތް ނަމަ ފުދޭވަރެއްގެ ގިނަ ގޮނޑިތައް ކާމިޔާބުކުރެވުނީސް: މެންބަރު އާޒިމް
މަޖިލިސް ތެރެއިންނާއި ބޭރުން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގައި އެމްޑީޕީ ދެމިއޮންނާނެ: ޑީޑީ