ކ. މާލެ
|
11 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 12:55
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަސްލަމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަސްލަމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މެންބަރުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް އަމަލުކުރުމާމެދު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި
 
ކޯޓު އަމުރަށް އިހުތިރާމު ކުރުމުގެ ގޮތުން، ވަކި ގޮތެއް ނިމެންދެން މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދަކީ 87 ކަމުގައި ބައްލަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެކަަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވި
 
ޝަރީއަތުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ބަހުސް ނުހިންގޭނެކަމަށް ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވިދާޅުވި
 
އެ އިސްލާހު ބާތިލުކޮށްދިނުން އެދި އޭޖީ އޮފީހުން ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގައި ހުންނަ ބޭފުޅަކު އަޒުލުކުރުމުގެ މަރުހަލާ ބަޔާންކުރާ މާއްދާތަކަށް މަޖިލީހުން ގެނެސްފައިވާ ބަދަލަށް އަމަލުކުރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓުވާފައިވާތީ، އެ ނިންމުމާމެދު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދުގެ 49 ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހު ބާތިލުކޮށްދިނުން އެދި އޭޖީ އޮފީހުން ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައެވެ.

އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގައި ހުންނަ ބޭފުޅަކު އަޒުލުކުރުމުގެ މަރުހަލާ ބަޔާންކުރާ މާއްދާތަކަށް މަޖިލީހުން ގެނެސްފައިވާ ބަދަލަށް އަމަލުކުރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓުވާފައެވެ. އެއީ މައުޟޫއީ މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިމެންދެނެވެ.

 އެ އަމުރުގައި ބުނެފައި ވަނީ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނުނިމެނީސް ގަވާއިދަށް ގެނައި ބަދަލަށް އަމަލުކުރުން ފަސްނުކޮށްފިނަމަ މައްސަލައިގެ މައުލޫގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ މުއާލާތް ކެނޑިދާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކާއި، ކުރިން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތައް ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، މިހާރު ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ މައްސަލަ ބަލައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން އެފަދަ ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެފައިވާތީ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މިކަމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އަސްލަމް ވަނީ މެމްބަރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައްވާފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ޝަރީއަތުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ބަހުސް ނުހިންގޭނެކަމަށް ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވަނީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ބައެއް މާއްދާތަކާ ޙަވާލާދެއްވައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި، އެއީ ޝަރީއަތުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ނުފޫޒު ފޯރުވުންކަމަށް ސިރާޖު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ނުކުތާއާ ގުޅޭގޮތުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުޅުވާލެއްވީ މި މައްސަލައަކީ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒާ ގުޅުންހުރި ކަމަކަށްވާތީ ކަމަށެވެ. މިއީ ހައްސާސް އަދި ތަފާތު މައްސަލައެއްކަން އަސްލަމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ވުމާއެކު، ޝަރީއަތުގައި އޮތް މައްސަލައިގެ މައުޟޫއަަށް ނުގޮސް، މި މައްސަލައިގައި މެމްބަރުން ދެކޭގޮތް ވިދާޅުވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާކަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދެވެން އޮތީވެސް ޖަލްސާގެ އަދަދު ކަނޑައަޅައި، ކޯރަމް ހަމަވެގެންކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ކޯޓު އަމުރަށް އިހުތިރާމު ކުރުމުގެ ގޮތުން، އެވަގުތަށް މަޖިލީހުން ވަކި ގޮތެއް ނިމެންދެން މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދަކީ 87 ކަމުގައި ބައްލަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެކަަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް އަދި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީސަ ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އަަދަދަކީ 80 ކަމަށް މަޖިލީހުން މިފަހުން ނިންމާފައިވަނިކޮށް، މަޖިލީހުގެ އަދަދަކީ 87 ކަމަށް ބަލައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވެގެން ނުވާނެކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުންވެސް ބައެއް އިތުރު މެމްބަރުން ވަނީ އެކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމާ ހަމައަށް ނުވަތަ ކޯޓުން އެނޫންގޮތަކަށް އަންގަންދެން ފެށުނީއްސުރެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ގޮތް ދެމިއޮންނަންޖެހޭ ކަމުގައި ދެކޭކަމަށެވެ. އެއީ މަޖިލީހުގެ އަދަދަކީ 87 ކަމުގައި ބެލުމެވެ.

އަދި މިއީ އާންމު މަސްލަހަތު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެންޖެހޭ ހާލަތެއް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހެންކަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގަވާއިދުގެ 49 ވަނަ މާއްދާގެ ކ،އ އަދި ވ އަށް ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް މިވަގުތަށް ޢަމަލުނުކުރުމަށް މި މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް