ކ. މާލެ
|
30 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 23:41
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ތިނަދޫގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ތިނަދޫގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ހުވަދޫގެ ތަރައްގީ
ހުވަދު އަތޮޅުގެ ދެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް: ކާާޑެއްދޫ ނުވެއްޖެނަމަ ތިނަދޫގައި އަދި ވިލިނގިލީގައި
 
ތިނަދޫގެ ހުރިހާ މަގެއްގައި ތާރުއަޅާ ނިންމާ ބިން ހިއްކާނެ
 
ތިނަދޫގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ކަނޑުގެ ބަނދަރެއް ތަރައްގީކުރާނެ
 
ތިނަދޫ އަދި ވިލިނގިލީގައި ވެސް އިންޓަރގްރޭޓެޑް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގަވާނެ

އިންޓަރގްރޭޓެޑް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓާއެކު ކާޑެއްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކަށް ބަދަލުނުކުރެވޭނަމަ، ތިނަދޫގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކާއި، ގއ. ވިލިނގިލީގައި އިންޓަރގްރޭޓަޑް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓަކާއެކު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓެއް ތަރައްގީކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ހުވަދު އަތޮޅަށާއި، ތިނަދޫ ސިޓީއަށް ގެންނަން މިއުޅެނީ ބޮޑު ހެޔޮ ބަދަލެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ތަރައްޤީގެ ބިޔަ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް ހިނގުން ކަމަށާއި، އެގޮތުން ސިއްހީ ހިދުމަތް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް ސޮއިކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މިހާރު ވެސް ހޮސްޕިޓަލުގައި އިތުރު ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކޮށް ރަނގަޅު ހިދުމަތްތައް ލިބެމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ސިނާއީ ގޮތުން ބޮޑު ބަދަލެއް ސިޓީއަށް ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށާއި، ކޮމާޝަލް ހާބަރެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ނިމި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޯޓު ފަހަރު އައިސް މުދާ ބާލާ މުދާ ބަރުކޮށްގެން ދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެއާއެކު ކަސްޓަމްސްއާއި އިމިގްރޭޝަނާއި އެމްޕީއެލް ފަދަ މުއައްސަސާއެއްގެ މަސައްކަތް ފެށުމާއެކު އެތައް ސަތޭކަ ވަޒީފާ އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށާއި، މިއީ ތިނަދޫ ސިޓީއަށް އަންނާނެ އެންމެ ބޮޑު ހެޔޮ ބަދަލުކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިން ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން މި އަތޮޅަކީ އަދި ތިނަދޫއަކީ މަސްވެރިކަމަށް އަރާއޮތް ރަށެއް. މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތާއި ދޭތެރޭގައި މީގެ ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން ވެފައި އޮތް އިހުމާލުގެ ވާހަކަ އިތުރަށް ދެއްކުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. މިތަނުގައި ތިބި ކެޔޮޅުންނަށް އެކަން އެނގޭނެ. ކޮންކަމެއްތޯ މި ސިނާއަތް ކުރިއަރުވަން ކޮށްފައި އޮތީ. ދައްކަނީ ވާހަކަ. އެހެން ތިއްބާ މަސްވެރިން ކުރިއަރައިގެން ދިޔައީ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަން. މިރަށުގައި 1000 ޓަނުގެ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖަކާއި، 120 ޓަނުގެ ފްރީޒިންގެ ކެޕޭސިޓީއާއެކު މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަށް މިދަނީ. އެއިރުން ސީދާ މި ސިޓީއިން މަސްވެރިންނަށް އައިސް މަސްކިރޭނެ ހުރިހާ ހިދުމަތް ލިބެން ހުންނާނެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް

މި ސިނާއަތް ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި މުޅި ރާއްޖޭގައި 25 ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގަމުންދާ ކަމަށާއި، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރެއް ދޮޅު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިނާއަތަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނަތަން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އާރުޓީއެލްގެ ހިދުމަތް ފެށިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ މިއާއެކު ކޮންމެ ރަށަކީ ދިރިއުޅެން ފައްކާވެފައިވާ ރަށަކަށްވާނެ ކަމަށާއި، ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ދާންޖެހޭ ތަންތަނަށް ފަސޭހައިން ދެވޭނެކަމަށެވެ.

މިއަދު މި ސިޓީގައި އަނެއްކާވެސް އައު ކަމެއް މި ފެށީ. ޕާސްޕޯޓް ހެދުން. މިއަދު ފުރަތަމަ ޕާސްޕޯޓް ހަވާލުކުރި އާތިފާ ގާސިމް ބޭނުންވާނީ ސީދާ މިތަނުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާން. ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާން ކޮންމެހެން މާލެ ދާކަށް ނުޖެހޭނެ. ޕާސްޕޯޓެއްގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުން. ދަތުރުފަތުރު ކުރެވޭނެ ގޮތް އޮތުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރަތަމަ ވިސްނުމަކީ ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކަށް ހެދުން. އެކަން މި ޕްލޭން އޮތްގޮތަށް ނުކުރެވޭނަމަ ބަލާކަށް ނުތިބޭނަން. އެނގިވަޑައިގަންނަވާ މިދިޔަ ހަފްތާގައި އިކޮނަމިކް ކައުންސިލުން ވާނެ މުހިންމު ދެކަމެއް ނިންމާފައި. އެއްކަމަކީ ތިނަދޫގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓުއަރިޒަމް ޒޯނެއް ތަރައްގީކުރުން. އެއާއެކީގައި ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކަށް ނުވާކަމުގައިވާނަމަ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ޕްރޮޖެކްޓާއެކީގައި މިތަނުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓެއްގެ ހިދުމަތް ލިބެންފަށާނެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް

ރައީސް ވިދާޅުވީ އިކޮނަމިކް ކައުންސިލުން ނިންމި ދެވަނަ ކަމަކީ އިތުރު މަޝްރޫއެއް ގއ. ވިލިނގިލީގައި ހިންގުން ކަމަށާއި، އެއީ އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓުއަރިޒަމް ޒޯނަކާއެކު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓެއް އަޅާ ނިންމައިދެއްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ތިނަދޫގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ސިޔާސަތެއް އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ޓުއަރިސްޓް ޒޯން ތަރައްގީވެގެންދާއިރު ބިން ހިއްކިގެން ދާނެ ކަމަށާއި، އެތަނަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ވިޔަފާރިއާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް ކަންކަން ކުރުމުގެ ޖާގަ ލިބިގެންދާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ 200 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ އިތުރަށް 500 ފުލެޓް އަޅުއްވާނެ ކަމަށާއި، ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއުކުރެވިގެންދާއިރު މިއީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ، އައްޑޫ ސިޓީ، ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަދި ތިނަދޫ ސިޓީ ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ޕްރޮޖެކްޓެއްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތިނަދޫ ސިޓީގެ ފަޅުތެރޭގައި ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް ހަދާ ދުވަސްވީ މީހުންނަށް މޫދަށް އެރެވޭނެ ރަނގަޅު ސަރަހައްދެއް އެމްޓީސީސީގެ މަސައްކަތް ނިމިގެން ފައިބައިގެން ދާއިރު ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ތިނަދޫގެ މަގު ހެދުމުގެ ދެވަނަ ފޭސް މަސައްކަތް ނިމި އެ ޕްރޮޖެކްޓް ނުހުއްޓި ބާކީ ހުރި ހުރިހާ މަގެއް އެމްޓީސީސީން ހަދާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ޒުވާނުންނަށް ޑިގްރީއަށް ރަށުގައި ތިބެގެން ކިޔެވޭ އިރު، ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައި ޓިވެޓް ކެމްޕަހެއް ގާއިމްކޮށްދެއްވާނެކަމަށެވެ. އަދި ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދާނީ ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން ޒުވާނުން ތަމްރީނުކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ތިނަދޫގައި ހުރި ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރު ރިހިބިލެޓޭޝަން ސެންޓަރަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހުރިހާ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތިނަދޫގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމުން ދެން ހުރި ހޮސްޕިޓަލް މެޑިކަލް ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށްޓަކައި ޔުނިވަރސިޓީން ކެމްޕަހެއް ހުޅުވިގެންދާނެ ތަނެއް ކަމަށާއި، އެކަމާއި ގުޅިގެން ޔުނިވަރސިޓީއާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް