ކ. މާލެ
|
30 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 17:51
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވައިރަންމެންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޓެކްނޮލޮޖީ އައިމިނަތު ޝައުނާ، ދަ މޯލްޑިވްސް އޯޝަން ހެކަތޮންގެ ހަރަކާތް އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވަނީ
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވައިރަންމެންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޓެކްނޮލޮޖީ އައިމިނަތު ޝައުނާ، ދަ މޯލްޑިވްސް އޯޝަން ހެކަތޮންގެ ހަރަކާތް އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ދަ މޯލްޑިވްސް އޯޝަން ހެކަތޮން
ދަ މޯލްޑިވްސް އޯޝަން ހެކަތޮންގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތް ފަށައިފި
 
މި ހަރަކާތް އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވައިރަންމެންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޓެކްނޮލޮޖީ އައިމިނަތު ޝައުނާ
 
މި ހެކަތޮން ކުރިއަށްދާނީ 24 ގަޑިއިރު ހަމަވާގޮތަށް 3 ދުވަހަށް ބަހައިލައިގެން

ތިމާވެއްޓަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތައް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ދެނެގަތުމަށް "ދަ މޯލްޑިވްސް އޯޝަން ހެކަތޮން" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތް ފަށައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ހަރަކާތް އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވައިރަންމެންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޓެކްނޮލޮޖީ އައިމިނަތު ޝައުނާ އެވެ.

ދަ މޯލްޑިވްސް އޯޝަން ހެކަތޮން ހަރަކާތަކީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކާއި ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި ތިމާވެށީގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ ހަރަކާތެކެއެވެ.

Advertisement

މިރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު ޝައުނާ ވިދާޅުވީ މި ހެކަތޮން ބޭއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނީ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ކަމަށެވެ. އަދި މި ހެކަތޮން އިފްތިތާހުކުރެވި ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ހެކަތޮން ރޭވިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަކީ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ހެކަތޮން ކުރިއަށްދާނީ 24 ގަޑިއިރު ހަމަވާގޮތަށް 3 ދުވަހަށް ބަހައިލައިގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރަސްފަރި ފަރު އަލުން އިޔާދަކުރުމަށް، އެފަރުގެ ވަކި ސަރަހައްދެއްގައި މުރަކަ ނާސަރީއެއް ހައްދައިފި
"ދުނިޔޭގެ ހޫނުމިން 1.5 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި ނުހިފެހެއްޓިއްޖެ ނަމަ އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންވާނެ އެއް ގައުމަކީ ރާއްޖެ"
"ތިމާވެއްޓަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް އެންމެ ފަހުގެ ޑޭޓާ ބޭނުންވޭ"
މޫސުމީ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ، ހައްލު ހޯދުމަށް އައު އީޖާދީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރަންޖެހޭ: މިނިސްޓަރު ޝައުނާ
ރައީސް ޞާލިހު ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވަންވީ އިއްޔެގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ފަދައިން އަނިޔާވެރިކަމަކީ ތާއަބަދަށް މާޒީގެ ހަނދާނަކަށް ހެދުމަށް - ޝައުނާ
ޖެމްސް ވަރކްސްޕޭސްއާއެކު ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިވެ ހަރުދަނާވާނެ: ޝައުނާ
ފިންޓެކް އާއި އޭއައި ސްޓާޓްއަޕްތަކަށް މި ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ: ޝައުނާ
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަކީ ތިމާވެއްޓާއި އިގްތިސާދީ ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް - ޝައުނާ