ކ. މާލެ
|
18 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 15:48
މިނިސްޓަރު ޝައުނާ، ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
މިނިސްޓަރު ޝައުނާ، ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެންވަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ
މިނިސްޓަރު އާމިނަތު ޝައުނާ
"ދުނިޔޭގެ ހޫނުމިން 1.5 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި ނުހިފެހެއްޓިއްޖެ ނަމަ އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންވާނެ އެއް ގައުމަކީ ރާއްޖެ"
 
ޝައުނާ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކުރާ އެއް ގައުމު ކަމަށް
 
ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމާ ގުޅޭގޮތުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހިސާބު ޖަހާވަރުގެ ސީރިއަސް ކަމެއް ފާހަގަ ނުކުރެއްވޭކަމަށް

މޫސޫމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަކީ ރާއްޖޭގައި ލިބެން ހުރި ޑާޓާތަކަށް ބަލާއިރު ފެންނަން ހުރި ހަގީގަތެއް ކަމަށާއި، ދުނިޔޭގެ ހޫނުމިން 1.5 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި ނުހިފެހެއްޓިއްޖެ ނަމަ އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންވާނެ އެއް ގައުމަކީ ރާއްޖެ ކަމަށް، އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރު އާމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަލް-ޖަޒީރާއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި، ރާއްޖޭގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމާ ގުޅޭގޮތުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހިސާބު ޖަހާވަރުގެ ސީރިއަސް ކަމެއް ފާހަގަ ނުކުރެއްވޭ ކަމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން، އެކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި މިނިސްޓަރު ޝައުނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކުރާ އެއް ގައުމު ކަމަށާއި، އަދި ޒަމާނުއްސުރެ މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ވަކާލާތުވެސް ކުރާ އެއް ގައުމު ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ 18 ނޮވެމްބަރު 1989ގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ސްމޯލް ސްޓޭޓްސް ކޮންފަރެންސްގައި އެކުލަވާލި "މާލެ ޑެކްލެރޭޝަން"އަކީ ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމާއި އަދި ދުނިޔެ ހޫނުވުމާ ގުޅޭގޮތުން އެންމެ ފުރަތަަމަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ބަޔާން ކަމަށާއި، އެކަމަކީ ސިޔާސީ ވިސްނުމެއްގައި ދައްކާ ވާހަކައެއް ނޫންކަމަށެވެ.

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަކީ ރާއްޖޭގައި ލިބިހުރި ޑޭޓާއަށް ބަލައިލިނަމަވެސް ފެންނާން އޮތް ހަގީގަތެއް. ފާއިތުވި 30 އަހަރުގެ ޑޭޓާއިން އެބަ އެނގޭ ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 3-4 މިލިމީޓަރަށް އުފުލިފައި ވާކަން.
މިނިސްޓަރު، އާމިނަތު ޝައުނާ

މި ބަޔާނުގައި، ރާއްޖެއަކީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރު "ސޯލާ އޮންސެޓް"ގެ ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ ގައުމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭގެ މާނައަކީ ރާއްޖެއަކީ ލަސްލަހުން، މަޑުމަޑުން އެކަމުގެ އަސަރު ކުރާނެ ތަނެއް ކަމަށާއި، މިހާރުވެސް އެކަމުގެ އަސަރުތައް ދަނީ ފެންނަމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އެގޮތުން އެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބައެއް މިސާލުތައްވެސް ހިމަނުއްވާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރަށްގިރުމާއި، އުދަ އެރުމާއި، ފެން ފަށަލަ ލޮނުވުމާއި، ފެނަށް ޖެހުމާއި، ފެން ބޮޑުވުމާއި، ފަރުތައް ހުދުވުމާއި، އެންވެރިކަން މަދުވުން ފަދަ ކަންކަމަކީ އޭގެ މިސާލުތައް ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ހޫނުމިން 1.5 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި ނުހިފެހެެއްޓިއްޖެ ނަމަ އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބޭނެ އެއްގައުމަކީ ރާއްޖެ، އަދި މިފަދަ ޖަޒީރާ ގައުމުތައް.
މިނިސްޓަރު، އާމިނަތު ޝައުނާ

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިގޮތުގައި މޫސުމީ ކަންކަމުގެ ހައްލު ލިބޭނީ މިހާރަށްވުރެ މީހުން މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް ހޭލުންތެރިވެ، އެކަމަށް އިންވެސްޓް ކޮށްގެންނެވެ. އެގޮތުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެ، އެވާހަކަތައް ދައްކައި، ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކާ ގުޅުން ބޭއްވުމަކީ އެކަމުގެ ހައްލުކަމަށް ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަން ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީއެންސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުން ނައިބު ވަޒީރުކަން ދެއްވައިފި
ރައީސްގެ ނުސީދާ ބަހުގެ ހަަމަލާތަކެއް އަނެއްކާވެސް އިންޑިއާ އަށް؟ ވިދާޅުވީ އެހެން ބައެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރާ ވާހަކަ!
މަތިމައްޗަށް ދޮގުހެދީމަ ވާނީ ބުހުތާން ދޮގަށް: ހަމަ ބޯހަރީ!
ރައީސް ހެއްދެވީ ބޮޑު އިތުރުފުޅެއްކަން އަމީރު ހާމަކުރެއްވުމާއެކު، ރައީސް އޮފީހުގެ ޚަބަރުން އެބައި އުނިކޮށްފި
އިންވެސްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އުސޫލުން ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަނީ
އުތުރުގެ 4 އަތޮޅު ހިމެނޭ ތަރައްޤީ ޒޯނުގެ ތެރޭގައިވެސް އާބާދީއާ އެއްފަސްކުރެވޭ އަދި އިސްކަންދޭ ރަށްތަކެއް ހިމެނޭ: ރައީސް މުއިއްޒު
ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ހައުސިންގ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ރައީސް ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވައިފި
ރޯދައިގެ ފަހުން އިންތިހާބު ބާއްވާ އިސްލާހު ތަސްދީގުނުކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ދެއްވައިފި