ކ. މާލެ
|
21 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 17:37
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ފެހެންދޫގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ފެހެންދޫގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ގޮއިފުޅަފެހެންދޫ
ގޮއިފުޅަފެހެންދޫ ފަޅުގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
 
ކަރަންޓާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅަށް ލިބެންޖެހޭ
 
ރަށު ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ބައެއް މަސައްކަތްތައް އެބަހުރި
 
ސެޓެލައިޓް ސްކޫލް މެނޭޖްކޮށް ހިންގުން ގޮއިދުންއިން ފެހެންދުއަށް ބަދަލުކުރައްވާނެ

ގޮއިފުޅަފެހެންދޫ ފަޅުގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރައްވާނެ ކަމަށް، ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ" ކެމްޕޭނަށް ބ. ފެހެންދޫއަށް ވަޑައިގެން ބޭއްވި ބަނދަރު ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ގޮއިފުޅަފެހެންދުއަކީ މުސްތަގުބަލުގައި އިގްތިސާދަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެ ސަރަހައްދެއް ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ ސަރަހައްދުގެ ބޭނުން ރަނގަޅަށް ހިފިއްޖެނަމަ، އިގްތިސާދަށް އެތައް ގުނައެއް ދިރުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ބޭނުންފުޅުވަނީ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައްވައި، ރައްޔިތުންނަށް ގޮތްތަކެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ރަށު ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ބައެއް މަސައްކަތްތައް އެބަހުރިކަމަށާއި، ކަރަންޓާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅަށް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ލަފައިފުރުން ފަސޭހަކޮށްދޭން ޖެހޭކަމަށާއި، ދަތި ހާލުގައި ރަށުގެ ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށް ބަނދަރަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު، ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ނިމުމުން ރަށުގެ އިގްތިސާދު 3 ގުނަ އިތުރުވެގެން ދާނެކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ ސަރަހައްދުގެ އިގްތިސާދު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ފަޅުތެރޭގައި ރިސޯޓެއް އެޅުމަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ.

ފެހެންދޫއަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުފުޅުތައް

- ސިއްހީ މަރުކަޒު 24 ގަޑިއިރަށް ބަދަލުކޮށް، ޚިދުމަތް އިތުރުކޮށް، ލެބޯޓަރީ ގާއިމްކުރުން

- ސެޓެލައިޓް ސްކޫލް މެނޭޖްކޮށް ހިންގުން ގޮއިދުއިން ފެހެންދުއަށް ބަދަލުކުރުން

Advertisement

- ރޯހައުސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ވަރަކަށް އެޅުން

- ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރު

- ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް

- ފްލޯޓިންގ ޖެޓީ

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެއަކަށް ދިއުމަށް ކަމަށެވެ.

ގޮއިފުޅަފެހެންދޫ ފަޅުތެރޭގައި ތަރައްގީކުރާ ރިސޯޓާ ގުޅޭގޮތަށް ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެތަނުގައި އިންވެސްޓްކުރާނެ ވަރަށް ގިނަ އިންވެސްޓަރުން ތިބޭނެކަމަށެވެ. އެއާ ގުޅިގެން ވަޒީފާތައް އުފެދި، އިގްތިސާދީ ތަފާތު އެކި މަސައްކަތްތައް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އެއީ މުސްތަގުބަލު އޮތް، ރަނގަޅު ސަރަހައްދެއް ކަމަށާއި ގޮއިފުޅަފެހެންދޫ ބާކީ ނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ނުކުރޭ - ރައީސް ޞާލިހް
ޕާޓީއަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ދަތި ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރިއަށް ނުކުމެ، ތަރުތީބުކޮށްލުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން - ރައީސް ޞާލިޙު
'މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް' ކެމްޕޭން ލޯންޗިންގ ޖަލްސާ މިރޭ
ހަޤީޤަތުގައި ވެސް މިސްރާބު ގޯސް، ހަމަ މަގަށް އަޅުވަން ޖެހޭ!
އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި އޮތަސް އަދި އިދިކޮޅުގަ އޮތަސް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބެންވާނީ އެމްޑީޕީއަށް: ޝާހިދު
ފައިސަލްއަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ އަދި މި ސަރުކާރު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މުހިންމު ބޭފުޅަކަށް ވެގެންދާނެ - ރައީސް ޞާލިޙު
ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓުން މަސްވެރިންނަށް ކަނޑައެޅި 100 މިލިއަން ރުފިޔާއިން މުއިއްޒު ކުރެއްވީ ހަނީމޫން ދަތުރުތަކެއް - ރައީސް ޞާލިޙު