ކ. މާލެ
|
10 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 10:34
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ގެނަމަފުށީގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ގެނަމަފުށީގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ގެމަނަފުށީގެ މަޝްރޫއުތައް
ގެމަނަފުށީގެ 3 މަޝްރޫއު އްއްގެ ނިމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
 
ސްކޫލްގައި އިމާރާތްކުރީ 10 ކްލާސްރޫމުގެ 2 ބުރީގެ އިމާރާތެއް

ގއ. ގެމަނަފުށީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އިތުރުކުރި އިމާރާތާއި ފެނަކަ އޮފީހާއި އެރަށު ސްކޫލުގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި 10 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވައި އެރަށުގައި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ރަސްމީގޮތުން ފަށްޓަވައިދެއްވައިފިއެވެ.

ގެމަނަފުށީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އިތުރުކުރި އިމާރާތާއި އެރަށު ސްކޫލުގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި 10 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުއްވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހާރު ގއ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، ގެމަނަފުށްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެރަށުގެ ފެނުގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީގޮތުން ފަށްޓަވައިދެއްވައި ފެނަކަ އޮފީސް ރަސްމީގޮތުން ހުޅުވައިދެއްވާފައެވެ.

Advertisement

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުއްވައިދެއްވި ގެމަނަފުށީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އިތުރުކުރި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ ވީރު ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ. މި އިމާރާތުގައި އޮފީސްބައެއްގެ އިތުރުން ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓް، ކޮންފަރެންސް ރޫމް، މެޑިކަލް ސްޓޯރ، ޖެނެރަލް ސްޓޯރ އަދި ގަރާޖާއި ލޯންޑްރީ ހިމެނެއެވެ. ގެމަނަފުށީގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ ޓްރިވެނި އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް އިންޑަސްޓްރީސް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުއްވައިދެއްވި ގެމަނަފުށީ ސްކޫލުގެ 10 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ ސްވިފްޓް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ. ގެމަނަފުށީ އައު ފެނަކަ އޮފީހަކީ 30 މުވައްޒަފުންގެ ޖާގައިގެ އަދި ކުރިޔަށްވުރެ ގިނަ ވަޞީލަތްތަކާއެކު ތަރައްޤީކުރެވިފައިވާ އޮފީސް އިމާރާތެކެވެ.

އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމްކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުން ވަނީ، އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި ޢުމުރާނީ ތަރައްޤީގެ ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާފައެވެ. އަދި މިހާރުވެސް ތަރައްޤީގެ ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި ދަނީ ހިންގެމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކަށް ފެނުގެ ޚިދުމަތް ކެނޑިފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، އެ ޚިދުމަތް އަލުން ފޯރުކޮށްދީފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުއިއްޒާއި ރައީސް ސާލިހު މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅުއްްވައިފި
ފެނަކައިން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ އިއާދަކޮށް މުވައްޒަފުން ވަކިކުރާ މައްސަލަ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީން ބަލައިދިނުމަށް ހުށަހަޅައިފި
ދިވެހީންގެރާއްޖެ އަދުރޭގެ ރާއްޖެއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ - މެންބަރު ޝަހީމް
މި ސަރުކާރުން އެ އުޅެނީ އާއިލާތަކުގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ދޮރު ބަންދުކުރަން - އަލީ ރިޒާ
ރައީސް މުއިއްޒުގެ އެންގެވުމަށް ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް
ފެނަކައިގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ފިންގަރ ޖެހުމަށްފަހު ނުކުމެގެންދާގޮތަށް އެނބުރި އަންނަނީ ޑިއުޓީ ނިމޭގަޑިއަށް، ނަމަވެސް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން 46،000 ރުފިޔާގެ ބަދަލެއް