ކ. މާލެ
|
9 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 17:21
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ގދ. ވާދޫގެ ތަރައްގީ
ވާދޫ ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްގީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގެނެސްދޭނަން: ރައީސް ސާލިހު
 
ފަތާ ފެންގަނޑެއް ހަދައިދީ، ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގެ ވޮލީ ކޯޓެއް ގާއިމްކޮށްދޭނަން -ރައީސް-
 
ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ އެޑްމިން އިމާރާތް އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ގދ. ވާދޫ ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްގީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށް, ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ދުވަހު ގދ. ވާދޫގައި ބޭއްވި "އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ" ކެމްޕޭނުގެ ބަނދަރު ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރު ވާދޫގައި ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން އެރަށުގެ ކައުންސިލް އިދާރާ އެޅުމާއި، ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ އެޑްމިން އިމާރާތް އެޅުމާއި، ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސެއް އެޅުމާއި، އަދި މިރަށުގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ އިތުރު އެޑްމިން ބްލޮކްތައް އިމާރާތް ކުރުމާއި، ރައްޔިތުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ފަތާ ފެންގަނޑެއް ހައްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށާއި، ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގެ ވޮލީ ކޯޓެއް ގާއިމްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށްވެސް ހައްލު ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ވާދޫއަށްވެސް ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ކޮށްދޭނެ ކަންތައްތަކެއްގެ ލިސްޓެއް އެބައޮތް. އެގޮތުން މިރަށުގެ ކައުންސިލް އިދާރާ އެޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ. އަދި ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ އެޑްމިން ބިލްޑިންގ ވެސް އިރާކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގަ މިރަށުގަ އަޅައިދޭނަން. ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސެއް އެޅުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ޕްލޭންކޮށްފަ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގަ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ސްޕޯޓްސް ކޮންމްޕްލެކްސްއެއް އެޅިގެންދާނެ. މިރަށުގެ ފެނާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ދެން އޮންނާނީ މަގުތައް. ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގަ މިރަށުގެ ބޮޑެތި މަގުތައް އަޅުގަނޑުމެން ހަދައިދޭނަން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

މި ދައުރުގައި ވާދޫގައި އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުފުޅަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ތިނަދޫގައި އައިސް ޕްްލާންޓެއް ގާއިމްކުރެވި، މުޅި ސަރަހައްދަށް އެކަމުގެ ފައިދާ ވާނެކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް