ކ. މާލެ
|
2 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 23:03
ހދ. ހަނިމާދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި އެމްޑީއޭގެ ރައީސް އަހްމަދު ސިޔާމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ހދ. ހަނިމާދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި އެމްޑީއޭގެ ރައީސް އަހްމަދު ސިޔާމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާ
ރައީސް ސާލިހަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދެއްވުމަށް ދަހިވެތިވެވަޑައިގެންފައިވާ ވެރިއެއް: ސިޔާމް
 
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަށް ގޮސްގެން ނޫނީ މި ބޭނުންވާ މަންޒިލަކަށް ނުދެވޭނެ
 
ރައްޔިތުން އެދޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެމަނިކުފާނު ދެއްވާ
 
ރައީސް ސާލިހުގެ ފަރާތްޕުޅުން ފެނިގެންދަނީ މުޅި ތަފާތު ސިފަފުޅުތަކެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދެއްވުމަށް ދަހިވެތިވެވަޑައިގެންފައިވާ ވެރިއެއް ކަމަށް، އެމްޑީއޭގެ ރައީސް އަހްމަދު ސިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ހދ ހަނިމާދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ސިޔާމް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ރައީސުންގެ އަރިހުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައި ވާކަމަށާއި، ވަރަށް ގިނަ ރައީސުން އަމަލުފުޅުތައް ވަރަށް ގާތުން ފެނިވަޑައިގެންފައި ވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ސާލިހުގެ ފަރާތްޕުޅުން ފެނިގެންދަނީ މުޅި ތަފާތު ސިފަފުޅުތަކެއް ކަމަށް ސިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ސިޔާމް ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރީގެ ރައީސުން އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކޮށްދެވޭނެ ދެކަމެއް ނުވަތަ ތިން ކަމެއް ހުށަހެޅުމަށް އެންގެވިނަމަވެސް، ރައީސް ސާލިހު އެހެން އަމަލުޕުޅު ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވާކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުން އެދޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެމަނިކުފާނު ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވާ ކަމަށް ސިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމަށް ދަހިވެތިވެވަޑައިގެންފައިވާ ރައީސުންގެ އަމަލުފުޅު ހުންނަ ގޮތް ކަމަށް ސިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑަކީވެސް މައުމޫނު ސަރުކާރުގަ ނައިބު ޒައީމަކަށް ހުރި މީހެއް. އެދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގަވެސް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކައިރިން މަސައްކަތްކުރިން. އެންމެ ފަހުން 2018 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައި ސަރުކާރު އަދި 2013އިން ފެށިގެން 2018އަށް އޮތް ސަރުކާރުގަ ވެސް ވަރަށް ކައިރިން މަސައްކަތް ކުރިން. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް ފެނިގެންދިޔައީ ތަފާތު މަންޒަރެއް. މިސަރުކާރުގަ މި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުގަ މަސައްކަތް ކޮށްލަން ލިބުނު ފުރުސަތުގަ. އެހެން ރައީސުން މި ވިދާޅުވަނީ ރަށްރަށަށް ގޮސްފަ ރައްޔިތުންނާ ދިމާކޮށްފަ އަޅުގަނޑު ގާތު އަހާށޭ ދެކަމެއް ނޫނީ އެންމެ ގިނަވެގެން ތިން ކަމެކޭ ތިމަން މަނިކުފާނު އަރިހުގަ އަހަންޖެހޭނީ. ދެން ރައްޔިތުން ބުނަނީ ތިން ކަމަކުން ތިމަންނަމެންނަށް ނުވާނޭ. ތިމަންނަމެންގެ ބައިވަރު ކަންތައްތައް އެބައޮތޭ. އެކަމަކުވެސް ވިދާޅުވަނީ ތިންކަމެއް ނޫނީ ދެކަމެކޭ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތުން ފެންނަނީ އެހެން އެއްޗެއް. މުޅިން ތަފާތު މަންޒަރެއް. ރައްޔިތުން ކައިރިއަށް ވަޑައިގެން، އެވެނި ކަމެއް މިވެނި ކަމެއް ބޭނުމޭ ދެންނެވީމަ ވިދާޅެއްނުވޭ އެއްކަމެއް ދެކަމެކޭ. އޯޕަން ކޮށްލައްވަނީ ސޮފްހާ. އޯޕަން ކޮށްލަވާފަ މި ވިދާޅުވަނީ ދަންނަވާށޭ ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަމެއް. ބައްލަވާ މިއީ ހަގީގަތުގަ ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައް ކޮށްދެއްވަން ދަހިވެތިވެވަޑައިގެންފަ ވާ ރައީސުން ކުރައްވާ ކަންތައްތަކަކީ. މި ނޫން ގޮތަށް ރައްޔިތުން ބޭނުމެއްނުވާނެ ކުރިއަށްދާކަށް.
އެމްޑީއޭގެ ރައީސް އަހްމަދު ސިޔާމް

ހަނިމާދޫއަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި ސިޔާމް ވިދާޅުވީ، ހަނިމާދޫގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްގީގެ ހުރިހާ މަޝްރޫއެއް މިސަރުކާރުން ހިންގާނެ ކަމަށެވެ. ސިޔާމް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ވިސްނަންޖެހޭނީ އަމިއްލަ ހާލަތަށް ކަމަށާއި، ވަކި ސިޔާސީ ލީޑަރެއްގެ ފަހަތުން ރައްޔިތުން ދުވަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ނޫން ގޮތަކަށް ރައްޔިތުން އަމަލުކޮށްފިނަމަ އިތުރު 100 އަހަރު ފަހަތަށް ރާއްޖެ ދިއުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ސިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ސިޔާމް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަކީ އިގްތިސާދުގެ މައިބަދަ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަށް ގޮސްގެން ނޫނީ މި ބޭނުންވާ މަންޒިލަށް ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ އެއާޕޯޓު ހެދިގެން ގޮސް 1.5 މިލިއަން ޓޫރިސްޓު އަންނަން ފެށުމުން، މިސަރަހައްދުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޖީބު ބަރުކުރާ ވަރަށް ފައިސާ ލިބެމުންދާނެ ކަމަށް ސިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު ކ. މާފުށީގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީވެ، ކުރިއަރާފައިވާއިރު، އެރަށުން އެމަންޒަރު ފެންނަ ކަމަށް ސިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް ބަލާއިރު މާފުށި އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސް އެރަށަށް ވަޑައިގެން ވޮށުފިލައެއް ހިއްޕަވައިގެން އެތަނަށް ވަޑައިގެން ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ހިނގާނެ ގޮތް ކިޔައިދެއްވީ. މިއަދު އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މާފުށީގަ 800 ރޫމަށްވުރެ ގިނަ ރޫމް އެބަހުރި. އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދިޔައީ މިއަދު ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓް ބޭނުންނުކޮށް އެމީހުންގެ ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުން އެދަނީ ކައުންސިލުން އަމިއްލައަށް. ވިސްނާ ވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ރަށްރަށަށް އައިސްފިކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިގްތިސާދު ޑަބަލްވެގެންދާނެ.
އެމްޑީއޭގެ ރައީސް އަހްމަދު ސިޔާމް

ސިޔާމް ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތާއެކު ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ވަންނަ ފައިސާ އިތުރުވެ އަމާންކަމާއި އުފާވެރިކަމާއެކު ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވާނެ ކަމަށެވެ. މިސިނާއަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހެނީ ވަރަށް ވިސްނައިގެން ކަމަށް ސިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
67%
0%
33%
ކޮމެންޓް