ކ. މާލެ
|
2 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 18:58
ފަރެސްމާތޮޑާ މަސްވެރިން
ފަރެސްމާތޮޑާ މަސްވެރިން
ފަރެސްމާތޮޑާ މަސްވެރިއެއް
މަސްވެރިންނަށް ލުއިފަސޭހަގޮތްތައް ހަމަޖެއްސުން
އާރްއެސްޑަބްލިއު ސިސްޓަމް ހަރުކުރުން: މަސްވެރި އުޅަނދުފަހަރުގެ ވެރިފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ލޯނުގެ ފައިސާ ޖަމާކުރަނީ
 
ލައިސަންސް ނައިގެން މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ކަނޑުފަޅު ނަފާ ލޯނު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ
 
މިއީ 6 އިންސައްތަ އިންޓަރެސްޓާއެކު، 6 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް، އެއްވެސް ރަހުނަކާނުލައި ދޫކުރާ ލޯނެއް

ކަނޑުފަޅު ނަފާ ލޯނު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން, ލޯނަށް އެދޭ އުޅަނދުފަހަރުގައި އާރްއެސްޑަބްލިއު ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށް، ހަރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏަށް ލޯނު ފައިސާ ދޫކުރާގޮތަށް އޮތްއޮތުން ބަދަލުކޮށް، ސީދާ މަސްވެރި އުޅަނދުފަހަރުގެ ވެރިފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ލޯނު ފައިސާ ޖަމާކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި ވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުން ބުނެފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ، އާރްއެސްޑަބްލިއު ސިސްޓަމް އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން އަމިއްލައަށް ގެނެސް އުޅަނދުގައި ހަރުކުރުމަށް އެދޭނަމަ، މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފައިސާ ހަމަޖެއްސުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ހުޅުވިފައިވާކަމަށެވެ.

ކަނޑުފަޅު ނަފާ ލޯނު ޕްރޮގްރާމަކީ މިނިސްޓްރީން ލައިސަންސް ނަގައިގެން މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

Advertisement

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ލޯނު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެންމެ ގިނަ އަދަދަކީ، އުޅަނދަކަށް ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާއެވެ. މިފައިސާ އާރްއެސްޑަބްލިއު ސިސްޓަމް ގަނެ ސަޕްލައި ކުރުމަށާއި، އުޅަނދުގައި ހަރުކުރުމަށް ހިނގާ އެންމެހައި ޚަރަދުތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. މިއީ 6 އިންސައްތަ އިންޓަރެސްޓާއެކު، 6 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް، އެއްވެސް ރަހުނަކާނުލައި ދޫކުރާ ލޯނެކެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކަނޑުފަޅު ނަފާ ލޯނު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މަސްވެރި އުޅަނދުފަހަރުގައި އާރްއެސްޑަބްލިއު ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުމަށް ލޯނު ދޫކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ، މަސްވެރިކަމުގެ ފަހި މޫސުމުގައި މަސްވެރި އުޅަނދުފަހަރަށް އައިސް ހޯދުމަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުން ކަމަށެވެ. އަދި އައިސް ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމާއި މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ތާޒާކަންމަތީ ގިނަ ވަގުތު ބެހެއްޓޭނެ ވަސީލްތައް އުޅަނދުގައި ގާއިމްކޮށްދީ، އެގޮތުން ކަނޑުމަތީގައި މަސްވެރިކަމުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރެވޭނެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމަކީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސިންގ ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ)އާ ގުޅިގެން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، އުޅަނދުފަހަރުގައި އާރްއެސްޑަބްލިޔު ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުމަށް ލޯނު ދިނުމަށް ހުޅުވާލީ 20 ނޮވެމްބަރު 2022ގައެވެ. ލޯނަށް އެދޭ، އުޅަނދުފަހަރުގެ ވެރިފަރާތުން ލޯނަށް އެދޭ އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ކޯޓޭޝަން އެސްޑީއެފްސީއަށް ހުށަހެޅުމުން ލޯނު ފައިސާ ދޫކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް